کارور گپ:Mehdi Parkuhi

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مازرون پرچم خور[دچی‌ین]

سلام! من مازرونی ویکی‌پدیای اتا قدیمی کارور هسمه. خاسمه شمه جا اون پرچمی ره که مازرون خور هسه صحبت هاکنم. اون پرچم ره این کارور درس هاکرده. وه مازرونی ویکی‌پدیای اولین کارور و موسس هسه. البته این پرچم و ونه نشون تاریخی نی‌یه. اون گدر من و مه رفقون فکر کردمی بهتر هسه مازرون اتا پرچم داره. مثلا این صفحه ره هارش. اینجه وه شه وب‌سایت دله هر زوون وسر اتا پرچم بشته ولی مازرونی وسر پرچم نشته (یعنی مازرون وسر پرچم دنی‌یه که وه بشت بو).

من اون سایت ره که بدیمه فکر هاکردمه بهتر هسه اتا پرچم داریم تا ونه جا اتا اتی موقع شه خد ره نشون هادیم. بعدا دتا مازرونی کارور که فارسی ویکی‌پدیای دله فعالیت کردنه بئوتنه که امه این کار درس نی‌یه. الان که فکر کممه ویممه وشون این حرف که گتنه اما نونه مازرون وسر اتا پرچم درس هاکنیم درس بی‌یه. اگه قرار بوئه اتا گدر مازرون وسر پرچم درس بوو اتا گروه یا شخص که مازرون مردم نماینده هسه ونه این کار ره هاکنه و این ره هم بئووم که وه جدایی‌طلبی نشونه نی‌یه ولی اینجه این کار جا و امه وظیفه نی‌یه. --فیروز (گپ) ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۱۳ (UTC)

سلام.
خله ته جه تشکر کمبه که مره خور هدائی.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۵۵ (UTC)

خاهش کمبه. همونجور که بئوتمه این پرچم تاریخی نی‌یه و الان هم رسما مازرون یا مازرونی مردم پرچم ندارننه. پس بهتر هسه وه ره کار نزنیم. البته من شما یا هر کس دیگه ره مجبور نکممه ولی شه هم قبلا وه ره کار زومه الان بفهمسه اینکار درس نی‌یه.--فیروز (گپ) ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۵۰ (UTC)

@فیروز بخشنی این گپ ره خله ادامه‌دار کمبه،
ولی چه این پرچم ره کار بزوئن غلطه؟ اِما ونه اتا نه‌شون داریم که اسا دارمبی. اینتا پرچم دلیلی بر سیواخاهی(=تجزیه‌طلبی) نی‌یه.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۰۵ (UTC)

من شه هم قبول دارمه که صرفا اتا منطقه پرچم داره، دلیل نبونه اون منطقه بخائه شه کشور جا سیوا بوو. ولی این مسئله ره حساب هاکن که من و ته نتومبی مازرون وسر پرچم طراحی هاکنیم. اینکار ره ونه کسونی هاکنن که مازرون مردم نماینده هسنه. اینجه این کارهای جا نی‌یه. اما ونه اینجه ویکی‌پدیای رو کار هاکنیم. هر چی اینجه ویشتر گت‌تر و بهتر بوو، مازرون زوون و فرهنگ وسر منفعت دارنه.--فیروز (گپ) ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۱۵ (UTC)

سلام فیروز جان ... مه خوری سراغ هدائی اینجه ونه بأهورم که اون زمون که ای نشون دکشیمه اونه تاریخی کتابون جه بهیتمه. (آبی، سبز، قرمز) رسمی نیه اما اتا نشون هسته که هر کی اونه کار بزوهن سه، شه مختاره Parthava (گپ) ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۰۳ (UTC)

سلام Parthava. تومبه ته جه سوال هاکنم کامین کیتاپ جه بدی و بئیتی؟
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۳۵ (UTC)

فلاند[دچی‌ین]

من تا اسا هیچ کجه ندیمه یا نشنوسمه که اما فنلاند ره فلاند هم بئوویم. شما منبعی دارنی که نشون هاده این کلمه ره فنلاند عوض هم کار بزنن؟--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۳۴ (UTC)

سلام.
من نا چنین ادعایی دارمبه نا منبعی ونه وسته دارمبه.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۰۲ (UTC)

ونه تاریخچه ره هارشیمه محک فنلاند مسیر ره فلاند جا دکش هاکرده. من فلاند ره ونه متن جا حذف هاکردمه.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۱۱ (UTC)

هورست وسل سرود[دچی‌ین]

مه وسر دتا سوال این مقاله خور که شما بنویشتی پیش بمو.

  • تا اونجه‌ای که من دومٌه اما مازرونی دله ون جا جمع ومبی و وقتی اینکار ره کمبی اگه کلمه آخر چمردار حرف دوو ئون جا استفاده کمبی. ولی شما پرچم را ئون جا جمع دوسی. شمه منطقه دله اینجوری جمع ونِنه یا شما شه اتی تشخیص هدایی؟ اگه شما شه تشخیص هدایی ممنون بومه ونه دلیل ره مه ره بئووی.
  • فارسی ویکی‌پدیای دله بدیمه اون مقاله نوم پرچمها را بِیَفرازید! هسه. افراشتن ره مازرونی دله هپراشتن هم گمی. پس اون مقاله نوم پرچمون ره هپرازین بونه.

--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۱۸ (UTC)

فیروز: جسارتاً من و آقای پرکوهی هر دِ ساری آدم هستمی و «هپراشتن» این شهر دله کاربرد ندارنه و من هیچ گادِر نشناستمه. ویشته گانّه «تو-تو هاکردن». البته قبول دارمه که هپراشتن فعل قشنگ‌تری هسته. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۵۴ (UTC)

@فیروز جان سلام،
اینتا نوم ره من نی‌یشتمه.
حقیقت اینتا هسه که من وقتی بوردمه نازی آلمان دله بدیمه وابسته جستارون دله ۳ تا عبارت بنویشته هسه که قرمز هستنه:

  1. پرچم‌ئون ره توتوهاکنین!
  2. هورست وسل
  3. آلمانی سلام

من فقط وشون ره آبی هاکاردمه و شه وشونه اسم بئیتن دله نقشی نداشتمه اگه وشون نوم سر به توافق برسیمی عوض کمبی.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۵۸ (UTC)

@محک بل شمه سر اتا مثال بزنم. اما شه لهجه دله فرار هاکردن وسر هیچ بومی کلمه‌ای ناشتمی. ولی اتا بار اینجه بدیمه محمد‌حسین بوریتن ره ونه عوض استفاده هاکرده. که اتفاقا وقتی این کلمه ره بدیمه متوجه بیمه خله قشنگ هسه. حبیب برجیان تبری متون دله گنٌه خت صامت مازرونی دله ونه خ حذف بونه. مثلا دوختن بونه بدوتن یا همینجور گریختن بونه بوریتن. اسا چون بوریتن بندپئی لهچه دله دنی‌یه دلیل نبونه من ونه جا استفاده نکنم.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۰۵ (UTC)
@محک ، @فیروز ، @Mehdi Parkuhi افعال زیبای فروختن (بروتن) ، تاختن (بـــتــتن) ، پختن (بپتن) و ساختن (بساتن) ره هم یادآور وومبه.Mohamadhosein.a (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۱۴ (UTC)


همینتی که امه گگا محک بائیته، هپراشتن ساروی لهجه دله کاربرد ندارنه و من تازه اولین بار هسه که اینتا کلمه ره شنوسمبه. من همیشه توتو هاکردن ره بشنوسته بیمه. اگه شمه لهجه دله اینتیه اینتا تناقض اتا مشکل هسه که ونه ونه وسته اتا راه‌حل پیدا هاکنیم.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۰۷ (UTC)

ای هم من شمه وسر بوریتن مثال ره ایارمه. تا محمد‌حسین بوریتن جا استفاده نکرده من ندونسمه امه زوون دله اتا اتی کلمه دره. یعنی امه لهجه دله وه دنی‌بی‌یه. ولی اسا که این کلمه ره بدیمه ونه جا استفاده کمبه چون وه فرار هاکردن توم قشنگ‌تر هسه. اینکه وه امه لهجه دله دنیه دلیل نبونه من وه ره پس بزنم.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۱۹ (UTC)
ولی دلیل هم نوانه که اگه اتا بندپیی دیگه بموئه ات‌جا بنویشته «فرار هاکردن» محمدحسین بوره ونه گپ دله باوّه حکماً وه ره عوض هاکن و بی‌یل «بوریتن»! کارورون ونه این حق ره هم دارن که شه لهجه جه بنویسن، حتی اگه قشنگ‌ته نوائه. تا جایی که گرامر اشتباه نَوو، بنشنه پیش‌خد حساب بی‌ین و «تسامح» سِراق هدائن. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۲۷ (UTC)

@محک من نخامه کسی ره مجبور هاکنم. ولی منطق گنه گریختن معنی مازرونی بونه بوریتن و جایی که مثلا درمه فارسی جا ترجمه کمبه گریختن ره بوریتن معنی کمبه. هر کسی تونده شه لهجه جا بنویسه ولی نونه شه اتا کلمه را ابداع هاکنه. هپراشتن ره اما شه کار زمبی و دکتر اشرفی کتاب دله هم دره. البته کتاب مه سردس دنیه ولی شما توندی اینجه هپراشتن ره پیدا هاکنی. شما هم اگه شمه لهجه دله اتا فعل دره که ونه کار بزوئن جا امه زوون بهتر بنویشت بونه توندی مه ره بئووی.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۴۰ (UTC)

شاعر یا شائیر[دچی‌ین]

من بدیمه شما کیوس گوران مقاله دله شاعر ره شائیر جا دکش هاکردی. خاسمه شمه جا سوال هاکنم ونه دلیل چی هسه؟ مه نظر اینجوری بنویشتن اتا دانشنومه وسر مناسب نی‌یه.--فیروز (گپ) ‏۲۹ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۰۴ (UTC)

@فیروز مازرونی زوون دله مئمولا "ع" ره اونتی که نه‌شون دنه غلیظ تلفظ نکامبی. فکر کمبه "ع" خله اینتا تلفظ‌سه غلیظ بو همینتا‌سه وه ره "ئ" هاکاردمه.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲۹ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۲۸ (UTC)
اینکه گنی ع ره مازرونی زوون دله اونجوری که عربی دله تلفظ بونه تلفظ نکمبی و ونه معادل ونه ئ بوئه ره من هم قبول دارمه. کلا فارسی دله هم اینجوری هسه که چن تا عربی حرف دره که بنویشت بونه ولی وشون تلفظ اونجوری که عربی دله هسه نی‌یه. مه نظر چون مازرونی وسر اتا رسمی رسم‌الخط وجود نارنه و اینجه دیا هم مازرونی، فارسی واری بنویشت بونه اما هم بهتر هسه این مواقع دله فارسی واری عمل هاکنیم. تازه اگه فرض هم هاکنیم که عربی حرفون ره ننویسیم، اون وقت شاعر ره ونه شائر بنویسیم نا شائیر. خامه دونم ونه دلیل چی هسه؟ فیروز (گپ) ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۳۶ (UTC)

رسم الخط ره نوبیاردنه(=اختراع هاکاردنه) تا صدائون و آوائون ونه دله مشخص بوون. اما که معمولا نائورمی شاعر و گومبی شائر یا شائیر(تلفظ حسب جه گومبه). باز ته شه دوندی و اگه تخ نزر فارسی ره په هایریم بیتتره من حرفی ندارمه. @محک نزر ئم اشنومبی.
 وندادهرمز گپ ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۳۰ (UTC)

امه هدف از این که لاتین خط جه استفاده نکامبی و همین عربکی خط ره کار زمبی، این هسته که مازرون ِمردم چش این خط جه عادت دارنه. همین دلیل «شاعر» و «نظر» و... وسّه هم دلالت دارنه. اگه قرار بائه روزی اتا سیوا و مستقل خط شه وسّه داریم، قضیه فرق کانده ولی اسا که درمی فارسی رسم‌الخط ره اجباراً کار زمبی، ونه این کلمات ره هم فارسی-عربی سون استفاده هاکنیم. خادی فارسی هم وقتی عربی خط ره کار بزو، همین کار ره هاکرده. حرف «ع»، «ص، ث، ظ، ض، ط، ق» فارسی دله وجود ندارنه ولی عربی جه تقلید وانه تا مردم بخوندستن ره راحتته هاکنه.
اتا مثال دیگه هم زمبه؛ گیلکی ویکی‌پدیا شه اتا جدید خط دارنه. وشون قهوه‌خانه ره دگاردنینه به «قأوه‌دیکون» من بااین‌که دونستمه اون صفحه‌ی کاربرد چچی‌یه و مازرونی دله هم همین کلمه استفاده بی‌یه، اَی نتونستمه بخوندم «قهوه‌دیکون»! وقتی من که ده ساله درمه گلکی خوندمبه و نویسمبه ونه بخوندستن سر مشکل دارمه، کسی که اولین بار اتفاقی انه اینجه جه چه انتظاری ونه داریم؟ --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۰۴ (UTC)

علی رمضانی پاجی[دچی‌ین]

سلام @محک علی رمضانی پاجی چتیه؟ خاره؟
شمه سرباز:  وندادهرمز گپ ‏۱ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۶ (UTC)

خله هم عالی 👍 فقط «اتا» و «پژوهشگر» ره من ترجیح دمبه. پجوشگر ره که اصلاً ننشنه راحت بائوتن، اقلاً مه زوون چرخ نییرنه! --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۲ (UTC)
اتا ره خار کمبه ولی همونتی که قبلا هم بائوت‌بیمه اما مازرونی زوون دله دکّال ژ ندارمی. مِن چون ژ ره مناسب ندیمه پجوهشکر ره بنویشتمه. اگه ته بیتتر واسه ونه‌سه سراغ دارنی بَنویس. اسا که وپ:مکب (که طرح خله خاری بی‌یه) تعطیل بیه و فعال نی‌یه اما همینجه ونه ونه‌سه اتا کلمه ره انتخاب هاکنیم. ته اگه پیشنهاد دارنی باوو. @فیروز ئم تونده نظر هاده.شمه سرباز:  وندادهرمز گپ ‏۱ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۳۸ (UTC)
من محک جا موافق هسمه.ولی بنشنه اتا کار دیگه هم هاکردن. تومی پژوهشگر عوض بلیم محقق. البته تومی چرخ هایریم و تحقیق یا پزوهش هاکردن وسر اتا مازرونی معادل هم پیدا هاکنیم. کلا من گمه اتا اتا گل نونه فارسی کلمات ره کار بزنیم. چون فارسی کلمات بعضی موقع فارسی زوون دستور ره رعایت کننه که ممکن هسه مازرونی زوون دستور ره نقض هاکنن مخصوصا که این دتا زوون هم خانواده هسنه و این مسله ویشتر بدی بونه. فیروز (گپ) ‏۲ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۲۳ (UTC)
@فیروز محقق پجوهشگر جه شاید بیتتر بو ولی مازرونی نی‌یه. فک نکمبه مازرونی زوون دله ونه‌سه معادل داشته بوئیم. فک کمبه ونه اتا بساجیم. اگه شما پیدا هاکاردنی باوورین.
شمه سرباز:  وندادهرمز گپ ‏۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۱۹ (UTC)
@Mohamadhosein.a نظری دارنه؟شمه گگه:  وندادهرمز گپ ‏۵ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۳ (UTC)
سلام @Mehdi Parkuhi . من شخصا واژه بساتن جه مخالفمه. الفبا بساتن جه هم مخالفمه. سعی کامبه تا جایی که وونه اصیلترین مازندرونی کلمات جه استفاده هاکنم ولی به شرطی که تصنعی و ساختگی نــــووئه. محقق و پژوهشگر هر دِ خاره . Mohamadhosein.a (گپ) ‏۵ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۹ (UTC)

@Mohamadhosein.a محقق عربی هسه و پژوهشگر ژ دارنه گه مازرونی زوون دله ژ ندارمبی. نائیتمه واجه بساجیم. بائیتمه واجه پیدا هاکنیم و اگه پیدا نیّه بساجیم.
شمه گگه:  وندادهرمز گپ ‏۵ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۰۶ (UTC)

ویلیام والاس[دچی‌ین]

شما چیسر ویلیام والاس ره ویلیام والوس بنویشتی؟--فیروز (گپ) ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۸ (UTC)

عمدتاً مازرونی زوون دله آ ره به و تغییر دمبی. مخصوصا اگر دِتا آ داشته بوشیم گه اونجه امه تلفظ ویشته آ جه فاصله گیرنه. بعیر دومبه مازرونی زوون لهجه دله والاس ره همونتی والاس باووریم.شمه گگه:  وندادهرمز گپ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۲ (UTC)
این قاعده نوم وسر کار نکنه. هیچ زوون دله نوم ره ترجمه نبونه. فیروز (گپ) ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۴ (UTC)
ضمنا مه نظر شمه بنویشتن دله اتا ایراد وجود دارنه و اون این هسه که شما سعی کنی دکل عربی یا فارسی کلمات جا استفاده نکنی. این کار باعث بونه که هیچ کس نتونه اینجه ره بخونه و متوجه بوو. مثلا من نشوسمه که هیچ مازرون دله زمیندار ره بنه‌دار بئوون. فیروز (گپ) ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۶ (UTC)
اگه ته ونه‌سه اتا معادل دارنی باوور. حق دارمه عربی واجه‌ئون جه استفاده ناکنم چون اینجه ویکی‌مازرونی هسه نا ویکی‌عربی. البت قبول دارمه گه بنه‌دار ئم ندارمبی. ضمناً اتا متن ته سوال‌سه ئم بنویشته بیمه گه چون ویرایشی تعارض رخ هدا نمو. حوصله ئم ندارمبه وه ره ائی بنویسم. فقط اینتا ره باوورم گه ترجمه نکاردمه و همونتی که قبلا هم بائیت بیمه فقط وا ره مازرونی زوون جه تنظیم هاکاردمه. اما دکال مازرونی زوون دله نتومبی والاس ره تلفظ هاکنیم.شمه گگه:  وندادهرمز گپ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۸ (UTC)
من شمه این حرف ره دکل قبول ندارمه. یعنی چی که اما نتومبی والاس ره مازرونی زوون دله تلفظ هاکنیم؟ هیچ جا نومه ره ترجمه نکنن. اینجوری بوپه مثلا ونه هادی ره بئویم هودی یا سجاد ره بئویم سجود. اگه مه حرف ره قبول ندارنی بور تبرستون سایت دله. ونه مدیر اتا معروف مازرونی محقق هسه و اونجه شه بنویشتن خور ونه جا سوال هاکن و جوابی ره که وشون شما ره هدا ره اینجه بل. اون سایت دله تونی ونه مدیر ایمیل ره پیدا هاکنی. ضمنا فارسی ویکی‌پدیای دله هم اتا خله عربی کلمه جا استفاده کننه. انگلیسی زوون دله هم اتا خله کلمه ریشه لاتین و فرانسوی زوون ره رسنه. فیروز (گپ) ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۴ (UTC)
در هر صورت اما نتومبی مازرونی زوون دله والاس ره تلفظ هاکنیم. فک کامبه ته منظور اینتا بو گه بَنویسیم: والاس و بخوندیم: والوس نا؟ شمه گگه:  وندادهرمز گپ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۷ (UTC)
اتا بار دیگه درمه شمه جا سوال کمه: اگه آ مازرونی دله بونه او. پس مثلا چی وسر اما ونه بئوویم هودی نا هادی؟
شما بهتر هسه که بوری و همون سایت دله که من بئوتمه ونه مدیر جا سوال هاکنی. فیروز (گپ) ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۴۱ (UTC)
هودی جه مخالف نیمه ولی موافق ئم نیمه.شمه گگه:  وندادهرمز گپ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۴۷ (UTC)
شمه دلیل اینجوری بنویشتن وسر چی هسه؟ یعنی شما اتا کاربلد جا سوال نکرد این نتیجه ره برسی؟ واقعا شما و این ویکی وسر متاسف هسمه. @Mehdi حق داشته. اینجه فعالیت هاکردن شه عمر ره هدر بدائن هسه. مازرونی زوون خور مطالعه هاکردن عوض هر جور که شمه دل ونه بنویشتن این زوون ر دکل کمک نکنه. فیروز (گپ) ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۵۲ (UTC)
@فیروز من گمبه مه سوال ره جواب هاده تا اتا نتیجه بَرِسم و تره جواب هادم. ائی ته اصرار کاندی که سریع ته سوال ره جواب هادم مجبور وومبه همینتی اتا جواب هادم گه بدرد نخرنه. مهدی ره که پینگ هاکاردی. اسا ئم هر کاری دوست دارنی هاکن. جای اینکه سوالی که هاکاردمه ره جواب هادی.شمه گگه:  وندادهرمز گپ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۴ (UTC)

اینتا که هیچکس مازرونی زوون‌سه رسم‌الخط نویاری نکارده مه تقصیر نی‌یه. اما ئم زوون‌شناس و اینکاره نیمی که خط بساجیم.شمه گگه:  وندادهرمز گپ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۶ (UTC)

@فیروز اینجه در کل ۴تا کارور ویشته ندارنه بعد ته جای اینکه صحیح بحث هاکنی ابراز تاسف هاکن و همون ۴تا ره ئم فراری هاده.شمه گگه:  وندادهرمز گپ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۵۲ (UTC)

من دیگه دکال ته جه بحثی ندارمه؛ هر چی @محک باووره. محک بی‌زحمت مه دسترسی ره ئم قطع هاکن که مه دست جه خلاص بووشین. شرمنده اگه در این اتا دِ ماه شما ره خله زحمت و سختی بکشینی مه دست جه. فیروز تونده اونتا گادر من بوردمه هر چقدر که خانه ابراز تاسف و جارزنی هاکنه.شمه گگه:  وندادهرمز گپ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۵۶ (UTC)

اختلاف نظر طبیعی هسته و اینتی گپ خله وقت‌ها پیش انه؛ دلیلی نویمبه که هچکی ره قطع دسترسی هاکنم. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۴ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۵۴ (UTC)
اختلاف نظر دلیلی بر جارزنی نی‌یه. وندادهرمز گپ ‏۱۴ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۵۰ (UTC)

@فیروز چتی ربات ره بائیتنی ربوت؟ اینتا ئم غلط وونه گه. وه ره ئم تصحیح هاکنین. وندادهرمز گپ ‏۱۶ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۳۲ (UTC)

ته حرف درس هسه. من سال ۱۳۸۷ تا اسا اینجه دیمه. هر چن یک په اینجه فعالیت نکردمه. اول من هم شمه واری نویشتمه و فکر کردمه (مثلا پرچم خوری). اما بعدتر که شه قبلی بنویشت‌شون ره بدیمه متوجه بیمه مه اشتباه خله بی‌یه. مثلا همین صفحه ره هارش الان اگه بخام وه ره ای بنویسم اینجوری ننویسمه. اول بئووم شه خد ره ویکی‌نویس ندومه. مثلا شما محک ره هارش و مقالاتی ره که وه بنویشته. مثلا حسن بن زید یا اسپهبد خورشید بعد برو مه مقالات ره هارش: مازرون تاریخ . مقاله بنویشتن دله دکل مه کار خار نیه و نی‌یه و این ویکی دله هیچ کس محک ره نرسنه. مازرونی‌نویسی دله هم محک اگه عجله نکنه و حوصله خرج هاده ونه تقریبا کار بی عیب و نقص هسه . من نا دیگه وقت، حوصله و اسا که این بحث پیش بمو انگیزه ره نارمه که مازرونی ویکی‌پدیای دله فعالیت هاکنم. ولی این ادعا ره دارمه که چون پِر (زیاد، بیش از اندازه) مازرونی زوون خور تحقیق هاکردمه هم شه قبلا اشتباهات ره بفهمسه و هم شمه اشتباهات ره که الان درنی انجام دنی. من شمه جا بخاسمه بوری اتا سایت دله و ونه مدیر جا سوال هاکنی من مازرونی ره اینجوری نویسمه و اتا فیروز نوم مه جا ایراد بئیته. بئوتی اون سایت شمه وسر بالا ننه. ونه بئووم فیلتر هسه. ونه مدیر نوم حسین صمدی هسه که اتا گت مازرونی محقق هسه. اگه شما وه ره قبول دارنی بور و ونه جا سوال هاکن. شه چن تا مازرونی متن ره وه ره سراق هاده و ونه جا نظر بخا. مازرونی تا اسا رسمی نیه. اینجه دیا خله کم دِشت مازرونی متن پیدا بونه (صادق هدایت داش آکل مازرونی ترجمه و سربوشا سرکو). که وه ره شه الگو قرار هادیم پس وقتی درمی شه مازرونی‌نویسی جا دفاع کمی ونه اتا خار دلیل بیاریم. شما ره توصیه کمه بوری شه گردور پیر آدم حرف ره خار گوش هادی تا بوینی وشون چی جوری مازرونی حرف زنه‌نه. این نکته ره هم یاد دار که اینجه اتا دانشنومه هسه و مازرونی ره نونه اونجور که بی‌سواد مردم صحبت کننه بنویسیم. موفق بوئی. فیروز (گپ) ‏۱۶ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۴۵ (UTC)

فیلترشکن جه دله بوردمه ولی جایی پیدا نکاردمه گه سوال هاکنم. اسا اونتا ره بی‌یلیم کنار. اینتا گه بائوتی:

« اینجه اتا دانشنومه هسه و مازرونی ره نونه اونجور که بی‌سواد مردم صحبت کننه بنویسیم »

ره متوجه نئیمه؛ مازرونی، مازرونی هسه و مگه بیسواد و باسواد داینه؟ وندادهرمز گپ ‏۱۶ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ (UTC)

اون سایت بن ونه ایمیل دره. تونی ونه وسر ایمیل بزن. ته نظر فارسی همونجور که صحبت بونه بنویشت بونه؟ علمی اصطلاحات ره عادی مردم شه زوون دله کار نزنه‌نه. ونه چرخ هایریم و مازرونی ره اینجه اتا جور بنویسیم که هم ونه دستور رعایت بوو و هم اتا دانشنومه مناسب بوئه. فیروز (گپ) ‏۱۶ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۰۲ (UTC)