پرش به محتوا

کارور گپ:Hashter

محتوای صفحه در زبان‌های دیگر پشتیبانی نمی‌شود
ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
(کارور گپ:V.H جه بموئه)

سلام گگاکون و دداکون، خش بیمونی؛ اینجه جه تونّی پغوم برستین مه وسه.


گپون‌ِ جاجاک

مخبر و نظربئیری

[دچی‌ین]

بهتر نی‌یه مخبر هاکردن سرجا بئووی سرساب هاکردن. نظربئیری سرجا هم پیش‌داشت کمه بلیم نظرخائی. شمه نظر چی‌یه؟ فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۲۶ (UTC)

@فیروز والا سرساب گزارش هسه، ندومبه ونه سر خار هسه یا نا؛ اگه فکر کاندی خاره تومبی ونه دله دکش هاکنیم، البته هردِ هم توننه دَوون، اینتا سر بنشنه وپ:کل اجماع بَوو. نظربئیری خور هم بنشنه مصدر ره هارشیم، نظربئیری نظر بئیتن جا اِنه و نظرخائی نظر بخاستن جا. اینتا مسئله هم باز ونه وپ:کل دله مطرح بَوو، امروز محک‌خان ره گوتمه، مازرونی مه ماری زوون نی‌یه، من مازرونی ره شه یاد بئیتمه، از وقتی کرونا بمو هم دیگه هچکی دنی‌یه مه وسه مازرونی گپ بزنه و من گوش هاکنم و مصدرون و فعلون رو یاد بئیرم، حتی فعل صرف هاکردن دله گاهی مشکل پیدا کمبه، همین‌سه اینتا موضوع خور شما نظر هادین بیتتره.  وندادهرمز 📞 ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۷ (UTC)
راستی، خور ِمعادل فارسی دله، وونه پیرامون، درس گمبه؟  وندادهرمز 📞 ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۹ (UTC)
سرساب هاکردن بونه آگاه کردن، سرساب بین بونه آگاه شدن. سرساب شه تونه آگهی، گزارش و خور معنی هاده. پیرامون ره اگه ات‌تا چیِ اطراف خور گنی بونه گِردِوَر. اگه خانه بئووی درباره مازرونی چی بونه من فکر نکنم ونه وسر معادل داریم. همون خوری هسه. ته سر دِتا مثال ایارمه:
 • شه خنه گردور ره هارش (اطراف خونه‌ات رو ببین)
 • امه خوری (درباره ما)
فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۴ (UTC)
@فیروز تشکر کمبه، اماره روشند هاکاردی، همین اسا دکش کامبه شابلون:سرساب دله و اتا تغییرمسیر شابلون:سرساب هاکردن دله هم ایجاد کمبه. راستی اسا که آنلاین هستی نشور ته جه سوال دارمبه.  وندادهرمز 📞 ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۰۰ (UTC)
بپرس در خدمت درمه فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۰۱ (UTC)
ضمنا دکش هاکردن و دله یاهی (باهم) کار نشونّه. معمولا اینتی گمی: وه ره ونه جا دکش هاکن. ویکی‌پدیای دله تومبی بئوویم صفحه مسیر ره فلون چی جا دکش کمبه. فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۰۵ (UTC)

مه معیار سرشناسی خور

[دچی‌ین]

من محک گپ صفحه دله توضیح هدامه که اما تومبی و ونه فارسی ویکی‌پدیای تجربه جا استفاده هاکنیم و البته شه شرایط ره هم حساب هاکنیم. الان هم خامه شه معیار ره مازرونی شخصیتون خور که اینجه وشون وسر ونه مقاله بنویشت بوو ره بئووم:

 1. اتا گت کار هاکرد بو (کتاب بنویشت بو، گت حرف بزو بو یا گت مسابقه دله عنوان بیارد بو)
 2. مازرون رسانه‌ئون دله ونه گت کار خور بحث بئی‌بو (ایرنا، ایسنا و ایلنای دسوری خوری آژانس مازرون وسر مخصوص بخش دارنّه. مه منظور وشون هسته. هر چی ویشتر اون شخص سرشناس‌تر هسته)

ای شه این گت کار و بحثی ره که رسانه‌ئون ونه خور کننه ره هم ونه خار و دقیق معلوم هاکردن. چون اتی رسانه‌ئون پول گیرنّه تا اتا نفر وسر مقاله بنویسن. اگه مه این مطرح هاکردِ بحهِ کلیات جا موافق هستی بوریم وشون جزئیات خور هم بحث هاکنیم و اگه نی من بوریم گت‌ویکی دله و شه شکایت ره مطرح هاکنم. ضمنا همون جور که قبلا بئوتمه مه نظر جادکت مازرونی زوون دله بونه رایج و ونه مترادف بونه بن‌دکت که ونه معنی بونه منسوخ و منقرض بئی. سرشناس مه نظر تونّه مازرونی بوئه و اگه ونه جا مشکل دارنی تومبی ونه سرجا گت‌آدم یا نومدار آدم ره هم کار بزنیم ولی جادکت بونه رایج و متداول. فیروز (گپ) ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۳۰ (UTC)

من این وسر ایرنای دسوری سایت ره معتیر دومبه که وشون کادر حرفه‌ای هسنه و تخصص دارنّه. البته مازندنومه و شمال‌نیوز دسوری مازرونی سایتون هم توننه معتبر بوئن. فیروز (گپ) ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۳۳ (UTC)
این ره هم بئووم که فقط ات نفر ره اسم ره چن تا خور دله بیاردن دلیل نبونه که وه سرشناس بوئه. ونه مشخصا چن تا خور دله چن تا سایت دله ونه کار خور تحلیل صورت بئیت بوئه. اما نتومبی اینجه دیگرون ره سرشناس هاکنیم فقط ونه وشونی ره سرشناس هسنه وسر مقاله بسازیم. وجدان دسوری معیار چون تفسیر بینی هسنه ره ننشنه قبول هاکردن. وه مه دلیل بینه. شما اگه موافق هستی تونی اتا گپ ونه وسر په هاکنی تا جزئیات خور ویشتر گپ بزنیم. ممنون بومه مه ره سرساب هاکنی. فیروز (گپ) ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۳۶ (UTC)

رِستِم یا روستم؟

[دچی‌ین]

امه منطقه دله رستم ره Restem تلفظ کمبی. شما مطمئن هستی روستم ساروی لهجه دله دره؟ فیروز (گپ) ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۶ (UTC)

@فیروز یاد هاکارد بیمه. Restem خله روستم جه ویشته کارشو دارنه. دکش کمبه.  وندادهرمز 📞 ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۹ (UTC)
البته اسا که چرخ هایتمه ونه درس تلفظ ونه اینجوری بوئه: روسِّم که اگه وه درس بوئه اون وقت روستم هم تونّه درس بوئه. مثلا اما گمی هسّه شما گنّی هسته. فیروز (گپ) ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۰ (UTC)
آقا اتی پیش‌داشت. ته نظر چتیه دکال اینتا بنویشته ره لاتین بَنویسم؟ Ätilä واری. مه نظر جالب بونه، از طرفی اینتا بنویشته ره محک‌خان ویکی‌فا دله خار بنوشته هاکارده و ونه دگاردنی‌ین جه تومبی بعد از مدت‌ها اتا نو خار بنویشته داریم.  وندادهرمز 📞 ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۲ (UTC)
صحیح. اگه روسسم درس بائه روستم هم درس هاسه. اسساره و استاره واری.  وندادهرمز 📞 ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۶ (UTC)
اینکه اتا بنویشت ره لاتین جا بنویشیم اتا ره عربی جا مخالفمه. اگه وینّی که مثلا کوردی ویکی‌پدیا هر دتا ره دارنه وشون اینجوری هسنه که هر مقاله وسر هر دتا ره دارنّه. اگه خله لاتینی بنویشتن ره علاقه دارنی تومبی ات کار دیگه هاکنیم: ونه تموم بنویشته‌ئون ره صدادار هاکنیم بعد ویکی‌مدیای جا بخائیم اما ره هم کوردی ویکی‌پدیا دسوری هاکنه. مثلا رستم ره ونه عربی جا اتی بنویسیم: رِستِم. بعد نرم‌افزار شه خدکار لاتینی هاکنه یا برعکس. اینجوری تلفظ هم راحت تر هسته ولی خله کار دارنه و فکر نکنم راحت بوئه. فیروز (گپ) ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۷ (UTC)
والا مگه کسی دره وه ره لاتینی بنویشتن جه خش نئه :) ولی اما به اندازه کافی انسانی نیرو اینتا کار وسه ندارمبی.  وندادهرمز 📞 ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۲ (UTC)
ضمنا محک مقالات که ویکی‎فای دله بنویشت بینه هم حتما ونه ترجمه بوون. هم دشت هسنه و هم مازرون خور. فیروز (گپ) ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۹ (UTC)
البته، حتماً قطعاً.  وندادهرمز 📞 ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۲ (UTC)
شاید بنشه ربات جا بنویشت ره درس هاکردن. من شه برنومه‌نویس هستمه و جدیدا اتا جاوااسکریپت کتابخنهٔ کد ره بدیمه که مدیاویکیِ api جا کنّه. اگه بقیه موافق بوئن تومبه این کار ره هاکنم. ونه روال این هسته که اول تموم مازرونی کلمات ره آبادیس سایت جا جمع کمبی چون اون سایت کلمات تلفظ ره دارنه. بعد ویکی‌پدیای دله وشون ره تطابق دمی و تلفظ ره درس کمبی و بعد لاتین الفبای سر توافق کمبی. (من شه گمه تبرستون سایت الفبا خار هسته اگه بهتر بووشه). بعد ویکی‌مدیای جا خامه اما ره کوردی ویکی‌پدیای دسوری هاکنه. ولی دیگه کارورون ونه موافق بوئن و این ره هم دونین وه اتاکمه وقت ورنه. فیروز (گپ) ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۷ (UTC)
بسیار عالی. ای‌کاش ویشته کارزن داشتمی. البته، اسا سرشناسی خور مناقشه دارمبی و فکر کمبه اینتا موضوع ره بنشنه بی‌یلیم بعدا. یور جه (=از طرفی دیگر)، مه سر اسا شلوغ هسه و نتومبه خار اینتا موضوع خور کایری هاکانم. ان‌شاءالله تابسّون مه سر اتی خلوت وانه و دکال نیشرمه کامپیوتر ِپشت و ویکی‌طبری دله درمبه. فعلا وه ره بی‌یلیم بعداً.  وندادهرمز 📞 ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۲۴ (UTC)
@فیروز فیروز جان، اسا که دئی‌مه ائی فکر کاردمه، بدیمه لاتین‌نویسی امه وسه خله واجب هاسه. اینتا خطی که ونه جا نویسمبی جدا از ذاتی ایرادی که دارنه، اتا گت‌ته ایراد دارنه و اون این هاسه که اینتا خط امه زوون سر تنظیم‌نئی هاسه. هرکی اونتی نویسنه که وه ره خش انه! مطمئناً لاتینی سر کار هاکاردن راحت‌ته و بیتته هاسه.  وندادهرمز 📞 ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۳ (UTC)
البته این کار دله دیگه کارورون نظر ره هم ونه هارشیم و ونه ویشتر بررسی بووشه. فیروز (گپ) ‏۲۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۳۱ (UTC)
سلام امه خدمونی گویش دله گمی رسسم اسا وانه چیهاکنیم ؟ رسسم یا رستم یا روستم؟ — این پغوم ره Wkikibanvis (گپ • کایری‌ئون) بنویشته ولی یاد هاکرده امضا هاکنه.
سلام، هر سِه توننه بائن.  وندادهرمز 📞 ‏۳ مه ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۰۹ (UTC)[جواب]

Cross-wiki spam

[دچی‌ین]

Hi! Please see the page's Wikidata item, the subject was removed from enwiki and fawiki as promotional, non-notable content. Regards, Bencemac (گپ) ‏۲۵ مه ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۵۴ (UTC)[جواب]

@محک سلام. اگه ته وسه زحمت نوانه هارش چچی گونه وه. مره که هالی نیّه وندادهرمز گپ ‏۲۵ مه ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۸ (UTC)[جواب]
@Bencemac: Hi, welcome here. We have a special consensus in mznwiki to confront against Systemic bias. That article meets the above conditions. Thanks for your attention. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۵ مه ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۱ (UTC)[جواب]
@محک Mr so tank you --وندادهرمز گپ ‏۲۵ مه ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۵ (UTC)[جواب]

بستر

[دچی‌ین]

سلام ببخشید اینو نوشتم «بلوچ»، یک بستر واسه درست کردنش میخواستم. Ahrir (گپ) ‏۱۱ جـون ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۰۵ (UTC)

@Ahrir سلام، ممنون از شما، مقاله را بررسی کردم و کاملا درست بود. --Vandädhurmüz (گپ) ‏۱۲ جـون ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۱۶ (UTC)

ایج پسوند کار بزوئن

[دچی‌ین]

سلام

من بدیمه شما ایج پسوند ره پر کار زنّی. من تا اسا ندیمه یا نشنوسمه این پسوند ره این میزان هیچ جا مازرونی دله کار بزنن. بنشنه توضیح هادی چی سر این کار ره کنی و شمه مدرک و دلیل چی هسه؟ فیروز (گپ) ‏۱ ژوئیه ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۱ (UTC)[جواب]

@فیروز سلام. والا من شه دککل هرگز ندیمه کار بزنن اين پسوند ره. ولی تغییراتی که از پهلویون به اینور تبریج زوون سر اعمال بئینه دککل قابل‌قبول نینه مه وسه، اتتا اینتا تغییرات جه، تبدیلِ ij/ej به i بی‌یه. که i فارسی جه بمو، گرچه فارسون شه "باستانیج فارسیج زوون" دله ig ره کار زونه، فی‌المثل: "پارسیگ". یورجه، چون نیما یوشیج شه نوم وسه این پسوند ره کار بزو، این پسوند مه وسه محترم بیّه. ضمنا، انده هم سخت نی‌یه که ملّت ره هالی نوْوِه. با این حال، چون دومبه امه گپ نتیجه‌ای نداینه، لذا ته مختاری تا مه دچیه‌ئون ره خنثی هَاکنی اگر هم ونه حوصله ره نداینی، همینجه باو، من شه همه ره خنثی کمبه. --Vandädhurmüz (گپ) ‏۱ ژوئیه ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۴۴ (UTC)[جواب]
امیدوارمه مه حرف جا ناراحت نئوی. شما هول هائیت عمل کنی. مازرونی زوون جا خار آشنا نی. این مسئله‌ای که گنی زیاد کار نشونه. اینجوری بنویشتن باعث بونه که اینجه بخونسن سخت بوو. اتا مشکلی که شما دارنی و من هم قبلا داشتمه این هسه که مازرونی زوون ره خار نشناسمی و همین وسر سعی کمبی این نقص ره عجیب و غریب بنویشتن جا جبران هاکنیم. مثلا مازرون تاریخ مقاله ره هارش. وه ره اولین بار من بنویشتمه و کس دیگه هم وه ره زیاد عوض نکرده. مثلا ونه دله من بنویشتمه مونند. این کلمه ره دکل اما مازرونی زوون دله نارمی. ونه عوض دارمی دسوری یا واری. اینکه مثلا هر چی ضمه یا الف دره ره و هاکنیم که مازرونی نویسی نبونه. این لینک و این لینک ره ای شما ره نشون دمه و توصیه کمبه وشون ره بخونی. اتا مثال دیگه هم شمه وسر ایارمه. مازرونی ویکی پدیای بن این جمله دره:
کل نوشتارون موجوز Creative Commons Attribution-ShareAlike اساس شمه دسترس درنه؛ مومکنه ای بعدن اته سری نو شرط و شروط ایضافه بوه. اگه اطلاعات ویشتری خواننی قوانین و موقررات ایستفاده ره هارشین.
وه خله مسخره و خنده دار هسه. نوشتار فارسی هسه و ونه مازرونی معادل بونه بنویشت یا بنویشته. اساس هم مه نظر مازرونی نی‌یه. ونه عوض تومبی چم ره کار بزنیم. من تا اسا نشنوسمه که مازرونی دله بئوون ایضافه یا کیتاب یا ایستفاده. اینجوری بنویشتن دلیل همونجور که بئوتمه این هسه که مازرونی ره خار بلد نیمی و یاد بئیتن عوض سعی کمبی وه ره اتا جور بنویسیم که عجیب و غریب بوئه ولی متوجه نیمی که اینجوری بنویشتن وقت تلف هاکردن هسه. مازرونی زوون دستور معلوم و مشخص هسه. منبع هم ونه وسر زیاد هسه. مثلا تونّی گیتی شکریِ ساری گویش کتاب ره بخونی یا آبادیس سایت دله مازرونی کلمات وسر چرخ هایری. فیروز (گپ) ‏۱ ژوئیه ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۸ (UTC)[جواب]
@فیروز ونه مسخره بی‌ین جه موافقمه، ولی بالأخره تجربه بیّه و عیب نکنده. بنشنه إسا وه ره تغییر هادیم و خار هاکنیم. خاستمه باووم ولی اینتی نوونه، تبریج زوون فرهنگستون خانه. اینتی نوونه. فکر کمبه ته شه بدونی که امه کار هوای سر دره. اصلا معین نی‌یه کی به کیه، چی به چیه. مازرونی، فرهنگستون خانه. متخصص خانه. من علاقه‌ای به عجیب‌ترین بنویشتن ندارمه چون تجربه‌هایی که شما و سایر رفقون هاکردنی مره درس هدا؛ من یاد بئیتمه که این کار بیفایدوئه. ولی مسئله عجیب‌-غریب بنویشتن نی‌یه، مسئله گرامره. تبریج زوون‌ِ گرامر وه هسته. اما ناچارمی چیزونی که قبل‌از ایران‌ِ آسیمولاسیون' تبریج زوون دله دئی‌یه ره ائی دگردونیم تا ائی بتوندیم وه ره باوویم: زوون.
وگرنه، وه وونه لهجه. یعنی واقعا وونه لهجه‌ای فارسی جه. دومبه که کاری گمبه خله درست نی‌یه، من شه هم این غیرعلمی دب (=روش) ره دا نئیرمه(=قبول ندارمه)؛ من هم خاستمه تبریج زوون ره همونتی کار بزنیم که هسته. ولی گت‌تر اشتیفا ره کسانی هکردنه که خاستنه و خاننه امه زوون ره رِقِد هادن، خاننه ونه بن ره بزنن. زوونی که منقرض بیّه، دیگه زنده نوونه. --Vandädhurmüz (گپ) ‏۳ ژوئیه ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۴۶ (UTC)[جواب]
اگه این کار منطقی نی‌یه وه ره انجام نده. شه دچی‌یه‌ئون ره هچین.(واگردانی). اگه منطقی هسه ونه وسر مدرک و دلیل و منبع بیار. اینجوری که شما نویسنی مازرونی نی‌یه. هیچ جا تا اسا من نشنوسمه و ندیمه که بئوون مازرونیج یا بابلیج. ات بار دیگه تکرار بوو شمه جا برخورد بونه. فیروز (گپ) ‏۴ ژوئیه ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۴۴ (UTC)[جواب]
خله‌گدر هسته که مه جه برخورد بیه. صدسالی وانه که مه و ته و مازرنیون جه برخورد بیه. ونه گدر برسی‌یه کي اما بعضیا جه برخورد هاکنیم. --Vandädhurmüz (گپ) ‏۴ ژوئیه ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۵۸ (UTC)[جواب]

طبری‌نویسی

[دچی‌ین]

سلام برار. ته اتا پروجه شه حساب دله بشتی، طبری‌نویسی، مِن کاملا ته نظر جه موافقمه، فقط ته نظر خاستمه، فتحه اَ و فتحه اِ ره چتی نشون هادیم؟ Ormozd1533Tapuri (گپ) ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۳۲ (UTC)[جواب]

 محترم Ormozd1533Tapuri: سلام برار. ظاهراً کامل نخوندستی، چون ونه سر بنویشتمه که خواهشاً وه ره نخوندین :)
ونه سر بنویشتمه که وه هنتا کامل نیه و حتی در سطح پیش‌نویس هم نیه. مه نظرات هم نسبت به اون چیزی که اسا ونه دله بنویشتوئه تغییراتی پدا هاکرده و من اون صفحه ره آپدیت نکردمه. والا در حال حاضر درمبه شه جه سروکله زمبه و مختلف وجوه ره در نظر گرمبه تا هارشم چتی وونه. تقریباً قریب به یک سال بیّه که ونه سر درمبه تحقیق کمبه و تقریباً شه پلی به نتایجی برسیمه. خط درنظر بئیتن کشک نیه و مراحلی دارنه. اما بِنشنه اول شه زوون جه کامل اطلاع داریم تا بعد لس‌لس را دکفیم بسوی اصلاح رسم‌الخطِ قبلی. با این وجود، من محافظه‌کاری جه هم موافق نیمه و معتقدمه این کار جسارت خانه؛ بعضیا شه راحتی ره بر هر چیزی ارجح دونه و وشون کار منطقی نیه. افرادی که این زمینه دله کار کانّه، ده جناح بئینه مه نظر: 1.محافظه‌کارون 2.ناسیونالیستون. حضرتعالی اگه ناراحت نوونی، جزء گروه دوم هستی ولی من اعتدال ره لازم دومبه.
معتقدمه حتی اگه خطی داریم که پر از خطا و اشتباه بوئه، عب نکنده؛ مگه ورگِ خط ره ندی؟ جرئت جه گومبه از خزعبل‌ترین خطوطی هسته که شه عمر دله بدیمه. اگه چن سال پیش وه ره دیمه، شه پلی گوتمه هچکی وه ره کار نزنده. اسا بور هارش که حکومتی محققون هم را دکتنه تا وشون جلو ره بیرن ولی وشون قوی‌ترین قومی‌ِ جریان ایرانِ شمال دله هستنه. پس بیتتره اما هم ات سنگ مرمر قایده جرئت داریم و شروع هاکنیم، ولو به غلط. غلط شروع هاکاردن، هرگز شروع نکاردن جه بیتتره. هم محافظه‌کاری مازرون ره به فنا دنه، هم ناسیونالیسم. بیتتر اینه که اعتدال راه را در پیش بیریم. خير الأمور أوسطها. ونداد ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۱ (UTC)[جواب]
ب.ت) مه منظور از اینکه "معتقدمه حتی اگه خطی داریم که پر از خطا و اشتباه بوئه، عب نکنده" این نیه که إما بەنشنه (=Banšənə) شه خط ره اصلاح هاکنیم، اتفاقاً برعکس. خاستمه بائیرم بِنشنه جرئت جه حرکت هاکنیم و بودیم جلو. حتی اگه غلط حرکت هاکنیم. بالأخره آزمون-خطا جه رسمبی أت خار خط جه. اینکه هرستیم و تحیّر جه هدی ره هارشیم، هچ فایده ندارنه. ونداد ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۲ (UTC)[جواب]

خط خور

[دچی‌ین]

چون همیشه گنی این خطی که اسا کار زمبی امه زوون وسر خار نی‌یه و حلا هم ندیمه که ونه عوض اتا چی اما ره نشون هدا بوئی خامه شه نظر ره الفبای خور بئووم شاید شما ره کمک هاکنه و سوتفاهم رفه بوو.

من گمه امه زوون دله لازم هسه ای و ی (i و y) میون فرق بلیم. و همین اتی و و او (v و u).

من ئی و ای و او و ئو میون هم فرق المه. مثلا ای ره اینجه کار زمبی: ساری ونه آخرین حرف ای هسه. ولی ئی ره بئیتن دله ویمبی. یا او ره بوردن دله ویمبی و ئو ره بئوتن دله. البته این قسمت خله لازم نی‌یه تا وقتی که عربی جا خامی بنویسیم. ویشتر لاتینی نویسی دله لازم هسه.

خط عوض هاکردن راحت نی‌یه. ۱۰۰۰۰ تا بنویشت ره همین سایت دله ونه جدید خط جا بنویشتن. سرجمع اسا ۳ نفر امی اینجه. این ۳ نفر هم نا همدس هسمی نا وقت دارمی. ضمنا دکل هم هیچ رسانه‌ای امه دس دنی‌یه که خط عوض هاکردپه تونیم مخاطب ره سرساب هاکنیم که اما مازرونی ره اینجوری نویسمی تا وشون اگه اتفاقی بمونه اینجه تونن امه بویشت ره سر در بیارن. همین وسر کلا معتقدمه که بهتره همین خط ره خله جزئی اصلاح هاکنیم. خش‌حال بومه اول خار مه نظر ره بخونی بعد مه جواب ره هادی. پرجایی (گپ) ‏۲۵ فوریه ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۹ (UTC)[جواب]

@فیروز جان سلام رفق. اولاً باوّم که من لاتین خط کار بزوئن جه موافق نیمه. من هم موافقمه که لازمه با کمترین اصلاح و کمترین تغییرات، بیترین نتیجه ره بئیریم. حضرتعالی شه خور دارنی که کوردها، عربی خط ره ۱۰۰٪ شه زوون جا تطابق هدانه. ولی من به چن دلیل این کار جه موافق نیمه و معتقدمه همونقدر که مازرونی زوون ره راحت و صحیح بَخوندیم، کفایت کانده. من یه انشایی دئیمه نویشتمه که ندومبه همون گدر وه ره تکمیل هاکاردمه یا نا. وه کارور:V.H/طبری‌نویسی؛ مشکلات و راه‌حل‌ها هسته که مه نظرات ممکنه نسبت‌به اون چیزایی که ونه دله بنویشت هسته أتی تغییر هاکارد بو، ولی هدی‌سربورد(=روی‌هم‌رفته) تقریباً همون هسته. ونه دله بنویشتمه که حداقل تغییراتی که لازمه مازرونی‌ِ إسایی رسم‌الخط سر اعمال بوو چی‌ها هستنه (البته مه نظر). یک زحمت بَکش وشون ره مطالعه هاکن بَوین من خار گومبه یا بد گومبه. [اگه] بد گومبه، باؤ بد گونی :) ونداد ‏۲۵ فوریه ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۰۱ (UTC)[جواب]
@V.H سلطون یا صدراعظم مازرونی هسنّه؟ وشون تلفظ که معلومه چتی هسنّه. ته یا دکل هر بحث پیش بمو نرو نئو خط وسر هسه یا دقیق بئو خانی چیکار هاکنی. آخرین بار وسر ته جا اینجه سوال کمبه و خامه اینجه مه جواب ره هادی:
 • اولین مشکل این هسه که i و y میون فرق نلنه. مثلا بی‌یه و بیه. وه ره که اما قبلا هم دونسمی و نیم‌فاصله جا نشون دامی.
 • دومین مشکل این هسه که u و v میون فرق نلنه. مثلا بورده و بورده. ونه وسر ته راه حال چیه؟
 • اگه خانی کسره و فتحه و ضمه ره هم نشون هادی اون وقت اگه ته خط ره قبول هاکنیم چتی ونه اینجه ۱۰۰۰۰ هزار تا بنویشت ره جدید خط جا بنویسیم؟ و چتی دیگه تومبی بئوویم اما این خط فقط اتاکمه اصلاح هاکردمی؟
من گمه دکل این خط اصلاح هاکردن جا منصرف بووش. وه من و ته کار نی‌یه. همین محک این خط جا چن تا خار مقاله بنویشته. ته هم اگه خانی اینجه کمک بوئی تونّی این کار ره هاکنی. پرجایی (گپ) ‏۱ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۲۷ (UTC)
ضمنا بهتر هسه شه پیش‌داشت ره مثال جا بقیه وسر توضیح هادی. این ره هم یاد دار ته خط ره حلا بقیه قبول نکردنه که شونی اینجه ونه جا نویسنی. مازرونی زوون فقط همینجه هسه بنویشت بونه خاهش کمبه هول هایتن جا این فرصت ره مازرونی زوون وسر خراب نکن. اول شه پیش‌داشت ره دشت هاکن بعد چن‌تا مثال جا بقیه وسر توضیح هاده. اگه نبونه بخد شه و دیگرون وقت ره نیر. موفق بوئی. پرجایی (گپ) ‏۱ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۲۱ (UTC)
@فیروزجان: چشم چه عصبی وونی؟ :) اون انشاء دله، پیشداشتی نکاردمه چون مه قصد این بییه که اونجه مشکلات ره مشخص هاکنم تا ونه حل بیّن وسه هرکس راه‌حلی دارنه بازگو هاکنه. و إسا شع پیشداشت ره گمبه. جنابعالی دری أتی فرمالیته إشنی به قضیه. حتی شاید لازم نوو V و U یا Y و I هدی جه سیوا بوون. من گمبه اول از همه فتحه ونه سراق هدا بوو. ندومبه چتی، ولی اگه سراق هدا بوو ویمبی که خله بیتر وونه. ونداد ‏۱ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۵۷ (UTC)
و من اینکه V و U و همچنین Y و I ره هدی جه سیوا هاکنیم ره قبلاً امتحان هاکرد بیمه. باز تموم مشکلات حل نوونّه. شاید ۵۰-۶۰٪. ولی فتحه ره اگه سراق هادیم ۹۰٪ حل وونه و ضمناً، تغییر کمتری هم هسته. پس وه ارجحیت دارنه. اینکه چتی ونه فتحه ره سراق هادیم، شه أت قضیه‌ی دیگه هسته که سرفرصت ونه نومزه‌ئون ره ته وسه سیاهه کمبه. ونداد ‏۱ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۱۳ (UTC)
وقتی گمه شما شه هم ندوندی دری چه گنی اینجه هسه. حلا شه هم ندوندی چتی ونه بنویسی بعد انی هر جا نیشتی گنه خط ایراد دارنه یا هر جا این ویکی‌پدیای دله اتا خط جا نویسنی. من که هر چی وسر بئووم ره شما ره بئوتمه. هر کار اسا هاکنی شه ونه ونه مسئولیت ره قبول هاکنی. من وقت نارمه و علاقه‌ای هم نارمه که شما جه این مسئله خور همکاری هاکنم. پرجایی (گپ) ‏۱ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۵ (UTC)
@فیروز چون سؤال هاکاردی، إسا خامبه تره جواب هادم. البته، مطمئناً من کسی ره مجبور نکاردمه و نکامبه که مه جه کایری هاکنه؛ هرکی شه سر مختاره.
پرونده:A poem from Pirshrafshah.jpg
یا بلبل بمی درد نباد (؟) هر صبح و شاما
نیافتیم کام دلا هردوکس آما

دلمبر بکو که ترا جه بد کداما
دەکفتام روج و شو تی فکری داما
کوردی‌ِ سورانی‌ِ خط ره حتماً بدی. وشون فی‌المثل لغت‌ِ Dang ره خانّه بنویسن، نویسنّه: دەنگ. خله از إما، "دەنگ" ره به اشتباه Deng/dəng خوندمبی. کوردی دله، این حرف فقط فتحه وسه کاربرد دارنه. فارسی دله، هم فتحه و هم کسره وسه کار بزه بونه. البته، اکثراً کسره وسه کار شونه. مثال زمبه: "زمینه" Zamīne. یا "نه" Na.
فارسی دله، فقط انتهای کلمه وه ره کار زنّه. کوردها، همه جای کلمه وه ره کار زنّه. إما هم تومبی وه ره فتحه وسه کار بزنیم (ونه جزئیات ره بعداً طرح کامبه). این شیوه سابقه تاریخی دارنه، یک مثال همون پیرشرفشای شعر هسته که اونجه، "دەکفتام" وونه: "dakəftām". ندومبه طبری تاریخی متون دله کاربرد داشت بۇ یا خیر، ندومبه و تحقیق نکاردمه. ولی حتی اگه سابقه هم نداره، أیی خاره.
این از چیزی که ته خاستی. إسا مه گپ. عجله کار ره خراب کانده. بالأخص دربارهٔ امثال إما که متخصص (زبان‌شناس) نیمی. لذا لس‌لس بنشنه مشکل‌شناسی هاکردن و درنهایت راهکار هدائن. هنتا تز هدائن وسه زوده :) همین هم که بائوتمه، زود بائوتمه چون ته خله عجله دارنی ظاهرا. برار أتی آروم‌ته! "رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود/رهرو آنست که ..." ونداد ‏۸ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۲۹ (UTC)
من اَی همون سوالات ره ته جا پرسمه. سعی هاکن مه سوالات ره خار بخونّی بعد جواب هادی:
 • حلا ته شه هم گنی اول را دری و خله کار دارنه تا ته پیش‌داشت دشت بووشه. پس بهتر نی‌یه این ویکی‌پدیای دله هر جا شونی اتّی خط جا ننویسی و فقط گدری که دری بقیه وسر شه خط وسر توضیح دنی چن تا مثال بزنی؟
 • من ته حرف کلیت جا موافق هسمه که این خطی که اسا دارمی امه وسر خار نی‌یه. ته اگه خانی فتحه و کسره و ضمه ره نشون هادی فکر هاکردی چتی ونه تموم ۱۲۰۰۰ تا مقاله ره اَی جدید خط جا بنویشتن؟
 • چتی ونه شه مخاطبون ره سرساب هاکنیم که اما این خط جا نویسمی؟ این لینک ره اتّا هارش. اگه اتا اینتی چی ای پیش بی‌یه و آموزش و پرورش امه خط ره کار نزنه ته نظر ونه چتی هاکردن؟ یا مثلا این لینک و این لینک ره هارش. فقط اما نیمی که مازرونی نویسمی.
من نا خامه و نا تومّه که ته ره کمک هاکنم پس هر دفعه بخد شه وقت تلف نکن و مه جا نظر نخا. فقط مه این جواب ره چن بار بخون و فکر هاکن ارزنه و تونّی این کار ره هاکن. پرجایی (گپ) ‏۹ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۵۴ (UTC)
آزمون و خطا بخش جدای‌ناپذیر از چنین پروژه‌ئایی هسته. فهیمه اکبر ره دکّل آزمایشی و محک اجازه جه هاکاردمه. ته دل هم خوشه ئا، کی إنه فی‌المثل ولادیمیر زلنسکی خور مازرونی ویکی‌پدیا دله بخونده؟ تا وقتی ویکیفارسی دره که ونه آمار آپدیت و مفصل‌ته هسته، من شه نمبه. واقعیت این هسته و نتومبی ونجه فرار هاکنیم، لذا بتّره که ماطرونی ویکی‌پدیای ظرفیت ره در کاری قرار هادیم که واقعا کمک هاکنه. محک شه این ره دونسته، وگرنه مره إجازه ندا. (=Nédā)
برار جان شما که مه جه خانی ته کامنت-ه خار بەَخوندم، شه چه خار-خار مه کامنت ره نەَخوندستی.. مشخصه اصلا دقت نکاردی. این سؤالاتی که دری کاندی ره جواب دمبه تا بقیه هارشن، جنابعالی که ظاهراً اصلا تمایلی به تعامل ندارنی و دائماً از بالا به دیگران إشنی.
بائیتی سیزده هزار مقاله ره چتی خامبی اصلاح هاکنیم. خا اصلاح نکامبی! سیزده میلیون مقاله هم که دوّن، هرگز وشون ارزش با این پروژه برابر نییه. البته راه‌هایی برای اصلاح هم تونده دوّه، ولی اگه قرار بیبۇ همه ره هم قربانی هاکنیم، باز هم ارزش دارنه.
بائیتی چتی ملت ره سرساب هاکنیم. همونتی که ورگ هاکارده. حسن امین‌پور، یتّا روزنامه‌نگار‌ِ (بلانسبت، عذر خامبه) یتّا روزنامه‌نگار وله‌غاز‌ِ لاهیجانی گت‌ترین جریان قومی کلِ مازندران و گیلان و گلستان الان ونه دست دره. ونه خط مفت ارزش ندارنه ولی در تمام اینترنت هرکس که گیلکی نویسنه، ونه خط جه نویسنّه. إسا بور وشون آمار ره هارش. تازه وه که فقط یک کانال هسته، اگه دونستی چه سیاهه عظیمی ونه پشت دره.
آموزش پرورش بائیتی. آموزش پرورش مگه قرار هسته چیزی از إما قبول هاکنه؟ دولت تمام شه تلاش ره کانده امه زوون ره از بین بوره. هیچ کمکی هم نکانده، یقین دار. تلاش هاکارده وشون جلو ره بیره، همین امین‌پور پشمکی ره گمبه. ولی موفق نیّه. ته دری در عصر ارتباطات زندگی کاندی، بعد "چتی ملت ره سرساب هاکنیم" أیی چیشیه. ونداد ‏۹ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۳۹ (UTC)
شمه جا خاهش کمبه این بنویشت ره خار بخوندی و مه گپ صفحه دله اگه جوابی دارنی هادی.
آخرین بار وسر شمه جا خط خور صحبت کمبه و چون قبلا اینجه فعالیت هاکردمه و مازرونی زوون وسر اینجه ره خله مفید دومبه نخامه اینجه بخد کار جا شه اصلی مسیر جا منحرف بووشه.
 • هر شخص یا گروهی که خانه خط ره عوض هاکنه ونه اون جامعه وسر بشناسی بوئه. فقط اما نیمی که مازرونی جا نویسمی یا حرف زمبی. همین امین حسن‌پور (ورگ) که شما وه ره مثال زندی وه گیلکی زوون ادبی جامعه وسر بشناسی هسه ونه اسم و هاکرد کار بقیه وسر معلوم هسه. شما چی؟ شمه هویت و رزومه ره بقیه توننه بوینن؟
 • فرض هاکنیم مه اولین دلیل درس نوو. اون وقت شما و هر کس دیگه این حق ره دارنه که خط خور تصمیم بیره. خا بهتر نی‌یه که اون شخص بوره و شه پیش‌داشت ره کامل هاکنه؟ اول اسای خط ایرادات ره لیست هاکنه بعد ونه بن شه راه‌حل ره بله و بعد شه راه‌حل ره نشون هاده. چن تا مثال (پارگراف قایده) هم ایرادت و راه حل وسر بیاره.
اگه اولین مرحله ره قبول نارنی ونه دونی که من و اتّی هم که این مسئله خور فکر و نظر دارنه هم تونده این کاره ره هاکنه. چن سال دیگه هم ات نفر دیگه تونده بی‌یه و اتا جدید خط معرفی هاکنه و بقیه هم شاید شمه خط ره رد هاکنن و ونه خط ره قبول هاکنن.
فرض هاکنیم مه این حرف هم درس نوو. شما الان توندی اتا صفحه بزنی و ونه دله ایراداتی ره که اسای خط دله دره ره لیست هاکنی و بعد ونه بن شه راه‌حل ره بلی؟ هم ایرادات و هم راه‌حل وسر چن تا مثال (پارگراف قایده) بل تا هم وقت بئیت نوو و هم بنشه راحت شه منظور ره حالی هاکنی.
بقیه ته خظ ره قبول هاکنن تازه شمه کار شروع بونه. اون وقت دتا مشکل دره:
 • چتی ونه تمام مقالات جدید خط جا بنویشت بوون؟ شاید بنشنه برنامه‌نویسی جا این کار ره هاکردن که من هم قبلا این ره شما ره پیش‌داشت هاکردمه. ولی بعدا که اتاکمه مطالعه هاکردمه بدیمه این کار خله مشکل هسه. مثلا بیه ره چتی ونه اتا برنامه تشخیص هاده که biye هسه یا baye؟
 • فرض هاکنیم اولین کار انجام بیه. اینجوری نی‌یه که اینجه اسا دکل مخاطب ناره. الان شما بوری گوگل دله بزنی مازرون یا مازرونی اولین نتیجه مازرونی ویکی‌پدیا بالا انه. اما که درمی اینجه نویسمی نونه اتا کار هاکنیم بقیه امه بنویشت ره خار بخوندن و وشون ره حالی بوو؟ چتی تومبی این کار ره هاکنیم؟ اون کار وسر شمه پیش‌داشت چی هسته؟
 • فقط اما نیمی که مازرونی زوون جا نویسمی. این لینک و این لینک ره خار هارش. اگه وشون واری آدمون نتونن امه خط ره بخوندن و بنویسن این خط و این کار (خط عوض هاکردن) فایده چی هسه؟
وقتی قرار بوئه من یا هر کس دیگه اینجه شمه پیش‌داشت وسر رای هادیم انتظار دارمی شما امه این سوالات ره جواب هادی. شما ره اتا هفته وقت دمه تا مه این سوالات ره جواب هادی و شه کاروری صفحه دله شه خط ره معرفی هاکنی (اسای خط ایرادات، ایرادت چتی رفع هاکردن و هر دتا مسئله وسر پارگراف قایده مثال بیاردن). بعد هم ونه خط عوض هاکردن مشکلات وسر بئووی شمه راه حل چی هسنه. این دتا کار ره نکنی گت‌ویکی دله شمه جا شکایت کمبه. چون احساس کمبه شما بئوتن وسر حرفی نارنی و فقط دره بقیه کار جلو ره گیرنی. موفق بوئی.
اگه احساس کنی اتا هفته وقت کم هسه اون وقت مه حرف ره رسنی که این کار اتا کچیک کار که دِ سه نفر تونن وه ره هاکنن نی‌یه. پس بهتر نی‌یه شما که این کار مدعی هسی تا موقعی که شه خط ره کامل نکردی ونه خور صحبت نکنی و وه ره اینجه کار نزنی؟ پرجایی (گپ) ‏۱۲ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۳۲ (UTC)
مگه من باتمه این کار " که این کار اتا کچیک کار که دِ سه نفر تونن وه ره هاکنن" هسته؟ 😑
رزومه به چه درد خرنه، ونه هارشی طرف شه چنده سواد دارنه. افرادی درنّه رزومه خله ردیف و قشنگ، ولی وشون کار همون حکایت مفت ارزش ندارنه. اگه خانی مه رزومه ره بدونی، مه رزومه وه و وه هستنه.
اتا هفته وقت دمبه چیشیه برار :) من گمبه نره ته گنی بدوش. اصلاً خطی در کار نییه که بخاهم معرفی هاکنم. مازرونی زوون یک رسانه ندارنه، بعد دری با گیلان مقایسه کاندی که اونجه قضیه فرق کانده.
یک مقاله که ویشته نیّه، فهیمه اکبر بییه دگه. وه ره اصلاح کامبه و تموم. ولی نتومبه ونجه گپ نزنم، اینجه درمه که محک علم جه فیض بَورم. کارور:Mehdi أت چیز خور راسته گوته. ویکی‌مازرونی، هچگادر از طرف هیچکاجه یا هیچکس مورداستقبال قرار نیته و نئیرنه. ونه مقالات هم اگه دوزار بازدیدکننده دارنه، همون مقالاتی شنه که جنابعالی گنی جادکت نینه.
من مدعی نیمه. کسی کار ره جلو ره هم نیتمه.
شما هچ ارزشی مه کامنت وسه قائل نیی، تموم شمه سؤالات ره قبلا جواب هدا بیمه و اصلاً نگا هم نکاردی. ونداد ‏۱۲ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۵:۴۳ (UTC)
اون دتا مورد که بشتی فارسی ویکی٬پدیای جا هسه و مازرونی ویکی‌پدیا و خط خور نی‌یه. ای مه حرف ره خار گوش هاکن: اگر واقعا معتقدی این خط امه زوون وسر خار نی‌یه (که من هم گمه نی‌یه) ونه عوض هاکردن امه کار نی‌یه. اگه هم بوئه ونه را این نی‌یه که ته دری کنی. من ته کار ره اینجه دمبال کمبه. ته هر روز اتا جور نویسنی. اینجوری که ته کنّی بی نظمی بونه. درک کمبه که دری سعی کنّی اتا خط مازرونی زوون وسر ابداع هاکنی که بی نقص بوئه. ولی ونه را این نی‌یه. اگه قبول نارنی که وه ته کار نی‌یه یا تا موقعی که ته کار توم نیه مقالات دله این خط جا استفاده نکن و دیگرون جا گپ صفحه دله ونه جا حرف نزن یا من و ته شومی گت‌ویکی دله اونجه قضاوت هاکنن مه حرف درس هسه یا نا.
سرشناسی خور محک حرف و عمل متناقضه هسه. و من ونه گپ صفحه دله شه نظر ره گمه. پرجایی (گپ) ‏۱۲ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۲۰ (UTC)
من شه ره دارای صلاحیت ندومبه، ولی اینکه کی صلاحیت دارنه و کی ندارنه ره صرف‌ِ مدرک و رزومه معین نکانده. مثلاً همین امه رفق محک. محک رزومه ندارنه، ونه تحصیلات هم به این کار مربوط نییه، ولی صدتا محقق و پژوهشگر ره حریفه. البته ائی گمبه من شه ره دارای صلاحیت ندومبه. مه شیوه اینتی هسته که شه علم وراخر تحقیق کامبه، به هر نتیجه برسیمه با اهل علم درمیون یلمبه تا وشون قضاوت هاکنن و مه تحقیق جه شه وسه بهره‌برداری هاکنن. اصلاً مه پیشداشت ره به نوم خودشون منتشر هاکنن بدون رعایت کپی‌رایت :) عب نکنده. مازرون دله آدم باسواد کم نییه، میدون‌دله آدم و شجاع آدم کمه. نمونه این آقای علی رمضانی پاجی بسیار باسواد، ولی جای اینکه این معضلات اصلی جه رسیدگی هاکنه دره کارای بی‌اهمیت کانده. ونداد ‏۱۲ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۵۴ (UTC)
من هم محک وسر خله احترام قائل هسمه. ولی اتا سوال دارمه: این مقالاتی که محک نوسنه ره ونه نظر هسنه یا بورده مازرون تاریخ خور بنویشت بئی کتاب ره بخونسه؟ محک وقتی مثلا حسن بن زید مقاله ره بنویشته نئوته من فکر کمبه اینجوری بی‌یه بورده دتا گت کار هاکرده:
 • معتبر منابع ره بخونسه و وشون جا اتا خار مقاله در بیارده
 • ونه متن ره خله قشنگ مازرونی جا بنویشته که هر لهجه جا خار بخونس بونه
.من هم قبلا شمه دسوری فکر کردمه و اشتباه زیاد داشتمه. اشتباه هاکردن دکل نخش نی‌یه. ولی اشتباه ره تکرار هاکردن نخش هسه. کاری که شما کنی یعنی اینکه هر کی اینجه تونّه هر جور دوس دارنه کلمات ره بنویسه و بخونّه که خله بد هسه و اینجه پیش‌دکتن جلو ره گیرنه. مثلا شما تونّی ثابت هاکنی مازرونی دله آرشیو ره آرشیف گمی؟ پرجایی (گپ) ‏۱۲ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۰۷ (UTC)
اتا سوال دیگه هم شمه جا دارمه:
اتا نفر دیگه بی‌یه و آرشیو ره اتا جور دیگه بنویسه شمه نظر اینجوری بد نی‌یه؟ اصلا بهتر نی‌یه آرشیو ره که اتا دخیل کلمه هسه همونجوری که هسه بنویسیم؟
من وقتی گمه جاجاک ونه وسر مدرک و منبع دارمی شما هم تونّی مدرک و منبع بیاری یا شمه دل ره ونه؟ اگه شمه دل بخایی هسه چه نونه محک یا مه سلیقه بوئه؟ اینجه هسه که من گمه مازرونی زوون ره ونه همونجور که هسه قبول هاکنیم و سلیقه‌ای عمل نکنیم. پرجایی (گپ) ‏۱۲ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۱۴ (UTC)
1) کاروری زیرصفحات خور: خله بخشنی، ولی وه مه کاروری زیرصفحوئه و طبق همون گت‌ویکی قوانین که خاستی ونه دله شکایت هاکنی، مه قلمرو هسته و هرکاری که به نفع ویکی‌پدیا بوئه مجاز هستم انجام هادم. حتی administers هم مجاز نینه بی‌اجازه دیگرون کاروری زیرصفحات ره دستکاری هاکنن.
مگر اینکه ویکی‌پدیا پنج بنیاد مقررات ره ناقض بوئه که نییه.
2) "آرشیف" خور: اول اینکه دخیل کلمات ره درمورد اون زبان‌هایی دستکاری نکنّه که وشون خط امه جه یکی بوئه. ولی انگلیسی خط، لاتين هسته نا عربی. ثانی اینکه آیا شما تلاش دارنی به اسم "عدم اعمال سلیقه" جلوی استفاده از لهجه‌ئای مختلف ره هایری؟ وه، مه لهجوئه و /āršīw/ تلفظ وونه. مه نئوتمه مازرونی دله اینتی تلفظ وونه، مازرونی لهجه‌ئون مله به مله و رستاق به رستاق متفاوته، وای بحال شهر به شهر. ونداد ‏۱۲ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۲۷ (UTC)
اول اون قانون لینک ره مه ره نشون هاده. دوم وقتی گنی آرشیو شمه لهجه دله آرشیف تلفظ بونه یعنی تونّی همه جا وه ره کار بزنی پس ونه وسر ونه نبع بیاری. اتفاقا من گمه چون تلفظ سرکاره اختلاف دارمی ونه آرشیو دسوری کلمات ره همونجور که هسنه بنویسیم ولی شما وقتی در خونّی تونّی هر جور دوست دارنی تلفظ هاکنی. پرجایی (گپ) ‏۱۲ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۳۸ (UTC)
محک جا هم این موضوع ره در میون بشتمه. اگه قانع نیمه این موضوع خور گت‌ویکی دله شکایت کمبه. پرجایی (گپ) ‏۱۲ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۴۶ (UTC)

ترجمه

[دچی‌ین]

سلام. اگر مایلید مقالۀ en:Muhammad bin Fadlallah al-Sarawi را ترجمه کنید. سپاس. Ruwaym (گپ) ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۵۲ (UTC)[جواب]

@Ruwaym سلام. مرسی که اطلاع دادید. 👍🏻Hashter ‏۳۱ آگوست ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۱ (UTC)[جواب]

مازرون خط

[دچی‌ین]

مازرون زوون صفحه اشتباه بنویشته، خط مازرونی خط عربی نیه خط فارسی دره. صفحه قفل دانه. Parmin khosravi (گپ) ‏۳۰ آگوست ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۱۸ (UTC)[جواب]

ظاهرا به درستی قفل دارنه 🙄 Hashter ‏۳۱ آگوست ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۳ (UTC)[جواب]

مولا

[دچی‌ین]

سلام. در روجا ره خار کردمه، اتا کتاب دله بدیمه «مولا/ملا» ره پازواری کتاب دله معنی هاکرده «ماهی‌گیر». یعنن ونه ریشه وسته «ملاح» عربی جه بوئه! سریع ته سؤال یاد دکتمه. منبع: علی اصغری، منصور (۱۳۹۴). نیمای تبری (ویراست ۱). ساری. شابک ۱۷۸۶۰۰۰۴۳۰۲۵۲. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ مه ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۰۳ (UTC)[جواب]

@محک سلام شرمنده یاداکاردمه ته جواب ره هادم. درباره مولا اتفاقا شه پلی بائیت بیمه آخه آخوند جماعت مگه شه تن ره کار زنده؟ Hashter ‏۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۳ (UTC)[جواب]