کارور گپ:V.H

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سلام گگاکان ا دداکان، خش بیمونی؛ اینجه جه توننی پغوم برستین مه وسه.


گپون‌ِ جاجاک

مخبر و نظربئیری[دچی‌ین]

بهتر نی‌یه مخبر هاکردن سرجا بئووی سرساب هاکردن. نظربئیری سرجا هم پیش‌داشت کمه بلیم نظرخائی. شمه نظر چی‌یه؟ فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۲۶ (UTC)[پاسخ]

@فیروز والا سرساب گزارش هسه، ندومبه ونه سر خار هسه یا نا؛ اگه فکر کاندی خاره تومبی ونه دله دکش هاکنیم، البته هردِ هم توننه دَوون، اینتا سر بنشنه وپ:کل اجماع بَوو. نظربئیری خور هم بنشنه مصدر ره هارشیم، نظربئیری نظر بئیتن جا اِنه و نظرخائی نظر بخاستن جا. اینتا مسئله هم باز ونه وپ:کل دله مطرح بَوو، امروز محک‌خان ره گوتمه، مازرونی مه ماری زوون نی‌یه، من مازرونی ره شه یاد بئیتمه، از وقتی کرونا بمو هم دیگه هچکی دنی‌یه مه وسه مازرونی گپ بزنه و من گوش هاکنم و مصدرون و فعلون رو یاد بئیرم، حتی فعل صرف هاکردن دله گاهی مشکل پیدا کمبه، همین‌سه اینتا موضوع خور شما نظر هادین بیتتره.  وندادهرمز 📞 ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۷ (UTC)[پاسخ]
راستی، خور ِمعادل فارسی دله، وونه پیرامون، درس گمبه؟  وندادهرمز 📞 ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۹ (UTC)[پاسخ]
سرساب هاکردن بونه آگاه کردن، سرساب بین بونه آگاه شدن. سرساب شه تونه آگهی، گزارش و خور معنی هاده. پیرامون ره اگه ات‌تا چیِ اطراف خور گنی بونه گِردِوَر. اگه خانه بئووی درباره مازرونی چی بونه من فکر نکنم ونه وسر معادل داریم. همون خوری هسه. ته سر دِتا مثال ایارمه:
  • شه خنه گردور ره هارش (اطراف خونه‌ات رو ببین)
  • امه خوری (درباره ما)
فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۴ (UTC)[پاسخ]
@فیروز تشکر کمبه، اماره روشند هاکاردی، همین اسا دکش کامبه شابلون:سرساب دله و اتا تغییرمسیر شابلون:سرساب هاکردن دله هم ایجاد کمبه. راستی اسا که آنلاین هستی نشور ته جه سوال دارمبه.  وندادهرمز 📞 ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۰۰ (UTC)[پاسخ]
بپرس در خدمت درمه فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۰۱ (UTC)[پاسخ]
ضمنا دکش هاکردن و دله یاهی (باهم) کار نشونّه. معمولا اینتی گمی: وه ره ونه جا دکش هاکن. ویکی‌پدیای دله تومبی بئوویم صفحه مسیر ره فلون چی جا دکش کمبه. فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۰۵ (UTC)[پاسخ]

مه معیار سرشناسی خور[دچی‌ین]

من محک گپ صفحه دله توضیح هدامه که اما تومبی و ونه فارسی ویکی‌پدیای تجربه جا استفاده هاکنیم و البته شه شرایط ره هم حساب هاکنیم. الان هم خامه شه معیار ره مازرونی شخصیتون خور که اینجه وشون وسر ونه مقاله بنویشت بوو ره بئووم:

  1. اتا گت کار هاکرد بو (کتاب بنویشت بو، گت حرف بزو بو یا گت مسابقه دله عنوان بیارد بو)
  2. مازرون رسانه‌ئون دله ونه گت کار خور بحث بئی‌بو (ایرنا، ایسنا و ایلنای دسوری خوری آژانس مازرون وسر مخصوص بخش دارنّه. مه منظور وشون هسته. هر چی ویشتر اون شخص سرشناس‌تر هسته)

ای شه این گت کار و بحثی ره که رسانه‌ئون ونه خور کننه ره هم ونه خار و دقیق معلوم هاکردن. چون اتی رسانه‌ئون پول گیرنّه تا اتا نفر وسر مقاله بنویسن. اگه مه این مطرح هاکردِ بحهِ کلیات جا موافق هستی بوریم وشون جزئیات خور هم بحث هاکنیم و اگه نی من بوریم گت‌ویکی دله و شه شکایت ره مطرح هاکنم. ضمنا همون جور که قبلا بئوتمه مه نظر جادکت مازرونی زوون دله بونه رایج و ونه مترادف بونه بن‌دکت که ونه معنی بونه منسوخ و منقرض بئی. سرشناس مه نظر تونّه مازرونی بوئه و اگه ونه جا مشکل دارنی تومبی ونه سرجا گت‌آدم یا نومدار آدم ره هم کار بزنیم ولی جادکت بونه رایج و متداول. فیروز (گپ) ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۳۰ (UTC)[پاسخ]

من این وسر ایرنای دسوری سایت ره معتیر دومبه که وشون کادر حرفه‌ای هسنه و تخصص دارنّه. البته مازندنومه و شمال‌نیوز دسوری مازرونی سایتون هم توننه معتبر بوئن. فیروز (گپ) ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۳۳ (UTC)[پاسخ]
این ره هم بئووم که فقط ات نفر ره اسم ره چن تا خور دله بیاردن دلیل نبونه که وه سرشناس بوئه. ونه مشخصا چن تا خور دله چن تا سایت دله ونه کار خور تحلیل صورت بئیت بوئه. اما نتومبی اینجه دیگرون ره سرشناس هاکنیم فقط ونه وشونی ره سرشناس هسنه وسر مقاله بسازیم. وجدان دسوری معیار چون تفسیر بینی هسنه ره ننشنه قبول هاکردن. وه مه دلیل بینه. شما اگه موافق هستی تونی اتا گپ ونه وسر په هاکنی تا جزئیات خور ویشتر گپ بزنیم. ممنون بومه مه ره سرساب هاکنی. فیروز (گپ) ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۳۶ (UTC)[پاسخ]

رِستِم یا روستم؟[دچی‌ین]

امه منطقه دله رستم ره Restem تلفظ کمبی. شما مطمئن هستی روستم ساروی لهجه دله دره؟ فیروز (گپ) ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۶ (UTC)[پاسخ]

@فیروز یاد هاکارد بیمه. Restem خله روستم جه ویشته کارشو دارنه. دکش کمبه.  وندادهرمز 📞 ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۹ (UTC)[پاسخ]
البته اسا که چرخ هایتمه ونه درس تلفظ ونه اینجوری بوئه: روسِّم که اگه وه درس بوئه اون وقت روستم هم تونّه درس بوئه. مثلا اما گمی هسّه شما گنّی هسته. فیروز (گپ) ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۰ (UTC)[پاسخ]
آقا اتی پیش‌داشت. ته نظر چتیه دکال اینتا بنویشته ره لاتین بَنویسم؟ Ätilä واری. مه نظر جالب بونه، از طرفی اینتا بنویشته ره محک‌خان ویکی‌فا دله خار بنوشته هاکارده و ونه دگاردنی‌ین جه تومبی بعد از مدت‌ها اتا نو خار بنویشته داریم.  وندادهرمز 📞 ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۲ (UTC)[پاسخ]
صحیح. اگه روسسم درس بائه روستم هم درس هاسه. اسساره و استاره واری.  وندادهرمز 📞 ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۶ (UTC)[پاسخ]
اینکه اتا بنویشت ره لاتین جا بنویشیم اتا ره عربی جا مخالفمه. اگه وینّی که مثلا کوردی ویکی‌پدیا هر دتا ره دارنه وشون اینجوری هسنه که هر مقاله وسر هر دتا ره دارنّه. اگه خله لاتینی بنویشتن ره علاقه دارنی تومبی ات کار دیگه هاکنیم: ونه تموم بنویشته‌ئون ره صدادار هاکنیم بعد ویکی‌مدیای جا بخائیم اما ره هم کوردی ویکی‌پدیا دسوری هاکنه. مثلا رستم ره ونه عربی جا اتی بنویسیم: رِستِم. بعد نرم‌افزار شه خدکار لاتینی هاکنه یا برعکس. اینجوری تلفظ هم راحت تر هسته ولی خله کار دارنه و فکر نکنم راحت بوئه. فیروز (گپ) ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۷ (UTC)[پاسخ]
والا مگه کسی دره وه ره لاتینی بنویشتن جه خش نئه :) ولی اما به اندازه کافی انسانی نیرو اینتا کار وسه ندارمبی.  وندادهرمز 📞 ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۲ (UTC)[پاسخ]
ضمنا محک مقالات که ویکی‎فای دله بنویشت بینه هم حتما ونه ترجمه بوون. هم دشت هسنه و هم مازرون خور. فیروز (گپ) ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۹ (UTC)[پاسخ]
البته، حتماً قطعاً.  وندادهرمز 📞 ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۲ (UTC)[پاسخ]
شاید بنشه ربات جا بنویشت ره درس هاکردن. من شه برنومه‌نویس هستمه و جدیدا اتا جاوااسکریپت کتابخنهٔ کد ره بدیمه که مدیاویکیِ api جا کنّه. اگه بقیه موافق بوئن تومبه این کار ره هاکنم. ونه روال این هسته که اول تموم مازرونی کلمات ره آبادیس سایت جا جمع کمبی چون اون سایت کلمات تلفظ ره دارنه. بعد ویکی‌پدیای دله وشون ره تطابق دمی و تلفظ ره درس کمبی و بعد لاتین الفبای سر توافق کمبی. (من شه گمه تبرستون سایت الفبا خار هسته اگه بهتر بووشه). بعد ویکی‌مدیای جا خامه اما ره کوردی ویکی‌پدیای دسوری هاکنه. ولی دیگه کارورون ونه موافق بوئن و این ره هم دونین وه اتاکمه وقت ورنه. فیروز (گپ) ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۷ (UTC)[پاسخ]
بسیار عالی. ای‌کاش ویشته کارزن داشتمی. البته، اسا سرشناسی خور مناقشه دارمبی و فکر کمبه اینتا موضوع ره بنشنه بی‌یلیم بعدا. یور جه (=از طرفی دیگر)، مه سر اسا شلوغ هسه و نتومبه خار اینتا موضوع خور کایری هاکانم. ان‌شاءالله تابسّون مه سر اتی خلوت وانه و دکال نیشرمه کامپیوتر ِپشت و ویکی‌طبری دله درمبه. فعلا وه ره بی‌یلیم بعداً.  وندادهرمز 📞 ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۲۴ (UTC)[پاسخ]
@فیروز فیروز جان، اسا که دئی‌مه ائی فکر کاردمه، بدیمه لاتین‌نویسی امه وسه خله واجب هاسه. اینتا خطی که ونه جا نویسمبی جدا از ذاتی ایرادی که دارنه، اتا گت‌ته ایراد دارنه و اون این هاسه که اینتا خط امه زوون سر تنظیم‌نئی هاسه. هرکی اونتی نویسنه که وه ره خش انه! مطمئناً لاتینی سر کار هاکاردن راحت‌ته و بیتته هاسه.  وندادهرمز 📞 ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۳ (UTC)[پاسخ]
البته این کار دله دیگه کارورون نظر ره هم ونه هارشیم و ونه ویشتر بررسی بووشه. فیروز (گپ) ‏۲۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۳۱ (UTC)[پاسخ]
سلام امه خدمونی گویش دله گمی رسسم اسا وانه چیهاکنیم ؟ رسسم یا رستم یا روستم؟ — این پغوم ره Wkikibanvis (گپ • کایری‌ئون) بنویشته ولی یاد هاکرده امضا هاکنه.
سلام، هر سِه توننه بائن.  وندادهرمز 📞 ‏۳ مه ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۰۹ (UTC)[پاسخ]

Cross-wiki spam[دچی‌ین]

Hi! Please see the page's Wikidata item, the subject was removed from enwiki and fawiki as promotional, non-notable content. Regards, Bencemac (گپ) ‏۲۵ مه ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۵۴ (UTC)[پاسخ]

@محک سلام. اگه ته وسه زحمت نوانه هارش چچی گونه وه. مره که هالی نیّه Animated asd laugh icon 2.gif وندادهرمز گپ ‏۲۵ مه ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۸ (UTC)[پاسخ]
@Bencemac: Hi, welcome here. We have a special consensus in mznwiki to confront against Systemic bias. That article meets the above conditions. Thanks for your attention. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۵ مه ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۱ (UTC)[پاسخ]
@محک Mr so tank you Animated asd laugh icon 2.gif --وندادهرمز گپ ‏۲۵ مه ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۵ (UTC)[پاسخ]

بستر[دچی‌ین]

سلام ببخشید اینو نوشتم «بلوچ»، یک بستر واسه درست کردنش میخواستم. Ahrir (گپ) ‏۱۱ جـون ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۰۵ (UTC)[پاسخ]

@Ahrir سلام، ممنون از شما، مقاله را بررسی کردم و کاملا درست بود. --Vandädhurmüz (گپ) ‏۱۲ جـون ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۱۶ (UTC)[پاسخ]

ایج پسوند کار بزوئن[دچی‌ین]

سلام

من بدیمه شما ایج پسوند ره پر کار زنّی. من تا اسا ندیمه یا نشنوسمه این پسوند ره این میزان هیچ جا مازرونی دله کار بزنن. بنشنه توضیح هادی چی سر این کار ره کنی و شمه مدرک و دلیل چی هسه؟ فیروز (گپ) ‏۱ ژوئیه ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۱ (UTC)[پاسخ]

@فیروز سلام. والا من شه دککل هرگز ندیمه کار بزنن اين پسوند ره. ولی تغییراتی که از پهلویون به اینور تبریج زوون سر اعمال بئینه دککل قابل‌قبول نینه مه وسه، اتتا اینتا تغییرات جه، تبدیلِ ij/ej به i بی‌یه. که i فارسی جه بمو، گرچه فارسون شه "باستانیج فارسیج زوون" دله ig ره کار زونه، فی‌المثل: "پارسیگ". یورجه، چون نیما یوشیج شه نوم وسه این پسوند ره کار بزو، این پسوند مه وسه محترم بیّه. ضمنا، انده هم سخت نی‌یه که ملّت ره هالی نوْوِه. با این حال، چون دومبه امه گپ نتیجه‌ای نداینه، لذا ته مختاری تا مه دچیه‌ئون ره خنثی هَاکنی اگر هم ونه حوصله ره نداینی، همینجه باو، من شه همه ره خنثی کمبه. --Vandädhurmüz (گپ) ‏۱ ژوئیه ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۴۴ (UTC)[پاسخ]
امیدوارمه مه حرف جا ناراحت نئوی. شما هول هائیت عمل کنی. مازرونی زوون جا خار آشنا نی. این مسئله‌ای که گنی زیاد کار نشونه. اینجوری بنویشتن باعث بونه که اینجه بخونسن سخت بوو. اتا مشکلی که شما دارنی و من هم قبلا داشتمه این هسه که مازرونی زوون ره خار نشناسمی و همین وسر سعی کمبی این نقص ره عجیب و غریب بنویشتن جا جبران هاکنیم. مثلا مازرون تاریخ مقاله ره هارش. وه ره اولین بار من بنویشتمه و کس دیگه هم وه ره زیاد عوض نکرده. مثلا ونه دله من بنویشتمه مونند. این کلمه ره دکل اما مازرونی زوون دله نارمی. ونه عوض دارمی دسوری یا واری. اینکه مثلا هر چی ضمه یا الف دره ره و هاکنیم که مازرونی نویسی نبونه. این لینک و این لینک ره ای شما ره نشون دمه و توصیه کمبه وشون ره بخونی. اتا مثال دیگه هم شمه وسر ایارمه. مازرونی ویکی پدیای بن این جمله دره:
کل نوشتارون موجوز Creative Commons Attribution-ShareAlike اساس شمه دسترس درنه؛ مومکنه ای بعدن اته سری نو شرط و شروط ایضافه بوه. اگه اطلاعات ویشتری خواننی قوانین و موقررات ایستفاده ره هارشین.
وه خله مسخره و خنده دار هسه. نوشتار فارسی هسه و ونه مازرونی معادل بونه بنویشت یا بنویشته. اساس هم مه نظر مازرونی نی‌یه. ونه عوض تومبی چم ره کار بزنیم. من تا اسا نشنوسمه که مازرونی دله بئوون ایضافه یا کیتاب یا ایستفاده. اینجوری بنویشتن دلیل همونجور که بئوتمه این هسه که مازرونی ره خار بلد نیمی و یاد بئیتن عوض سعی کمبی وه ره اتا جور بنویسیم که عجیب و غریب بوئه ولی متوجه نیمی که اینجوری بنویشتن وقت تلف هاکردن هسه. مازرونی زوون دستور معلوم و مشخص هسه. منبع هم ونه وسر زیاد هسه. مثلا تونّی گیتی شکریِ ساری گویش کتاب ره بخونی یا آبادیس سایت دله مازرونی کلمات وسر چرخ هایری. فیروز (گپ) ‏۱ ژوئیه ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۸ (UTC)[پاسخ]
@فیروز ونه مسخره بی‌ین جه موافقمه، ولی بالأخره تجربه بیّه و عیب نکنده. بنشنه إسا وه ره تغییر هادیم و خار هاکنیم. خاستمه باووم ولی اینتی نوونه، تبریج زوون فرهنگستون خانه. اینتی نوونه. فکر کمبه ته شه بدونی که امه کار هوای سر دره. اصلا معین نی‌یه کی به کیه، چی به چیه. مازرونی، فرهنگستون خانه. متخصص خانه. من علاقه‌ای به عجیب‌ترین بنویشتن ندارمه چون تجربه‌هایی که شما و سایر رفقون هاکردنی مره درس هدا؛ من یاد بئیتمه که این کار بیفایدوئه. ولی مسئله عجیب‌-غریب بنویشتن نی‌یه، مسئله گرامره. تبریج زوون‌ِ گرامر وه هسته. اما ناچارمی چیزونی که قبل‌از ایران‌ِ آسیمولاسیون' تبریج زوون دله دئی‌یه ره ائی دگردونیم تا ائی بتوندیم وه ره باوویم: زوون.
وگرنه، وه وونه لهجه. یعنی واقعا وونه لهجه‌ای فارسی جه. دومبه که کاری گمبه خله درست نی‌یه، من شه هم این غیرعلمی دب (=روش) ره دا نئیرمه(=قبول ندارمه)؛ من هم خاستمه تبریج زوون ره همونتی کار بزنیم که هسته. ولی گت‌تر اشتیفا ره کسانی هکردنه که خاستنه و خاننه امه زوون ره رِقِد هادن، خاننه ونه بن ره بزنن. زوونی که منقرض بیّه، دیگه زنده نوونه. --Vandädhurmüz (گپ) ‏۳ ژوئیه ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۴۶ (UTC)[پاسخ]
اگه این کار منطقی نی‌یه وه ره انجام نده. شه دچی‌یه‌ئون ره هچین.(واگردانی). اگه منطقی هسه ونه وسر مدرک و دلیل و منبع بیار. اینجوری که شما نویسنی مازرونی نی‌یه. هیچ جا تا اسا من نشنوسمه و ندیمه که بئوون مازرونیج یا بابلیج. ات بار دیگه تکرار بوو شمه جا برخورد بونه. فیروز (گپ) ‏۴ ژوئیه ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۴۴ (UTC)[پاسخ]
خله‌گدر هسته که مه جه برخورد بیه. صدسالی وانه که مه و ته و مازرنیون جه برخورد بیه. ونه گدر برسی‌یه کي اما بعضیا جه برخورد هاکنیم. --Vandädhurmüz (گپ) ‏۴ ژوئیه ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۵۸ (UTC)[پاسخ]