دابویه

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
دابویه
گیل ِگیلانشاه، اسپهبد طبرستان، فرشواذگرشاه پذشخوارگران
دابویه‌ی ِحکومِت گادِر هِچکی تبرستون ِخارجی مناطق جه ونجه جنگ نکارده و وه شه پییر ِارث‌بَرِسی سامون ره تا آخِر حفظ داشته
زمون۶۸۱ تا ۷۱۱ میلادی (۳۰ سال)
تاج بی‌یشتن روز۶۸۱ میلادی که ۶۲ هجری قمری، ۲۹ تبری و ۵۰ یزدگردی جه برابر کانده
بزائن ِجاگیلان
بمردنسال ۷۱۱ میلادی
بمردن ِجاگیلان
پیش ازگت فرخان
پس ازگیل گیلانشاه
سلسلهگاوباریون
پیـِرگیل گیلانشاه
دینزرتشت[۱]

دابویه دومین اسپهبدی هسته که گاوباریون ِسلسله جه تبرستون و گیلان دله حکومِت هاکِرده و اگه این سلسله ره دِتا چـِلّه (=شاخه) جه تقسیم هاکِنیم؛ وه «دابویگون» ِچله‌ی ِاولین اسپهبد حیساب وانه.

حکومِت بَرِسی‌یِن[دچی‌ین]

دابویه اتا اصیل ِخاندان جه بی‌یه که وشون ِتیر و تِبار ساسانیون جه رِسِنه. وه گیل گیلانشاه ِاولین ریکا بی‌یه، همینسه وقتی سال ۶۸۱ میلادی دله گیل گیلانشاه بَمِرده، ونه کشور دابویه جه ارث بَرِسی‌یه و وه تبرستون و گیلان ِحاکم بیّه. [۲]

داخلی مسائل[دچی‌ین]

گاوباریون ِدوره ات‌تی بی‌یه وشون ِسلسله تبرستون و گیلان دله تمام ِپچوک‌پچوک سلسله‌ئون ِریاست ره داشته ولی پچوک ِسلسله‌ئون اتی شه وسّه شه‌مختاری (=خودمختاری) داشتنه و تونِستنه شه وسّه سِوا ارتش دارِن. وشون حتی وقتی خارجی دِشمنون حمله کاردنه، اول شه تیناری دِشمِنون جه جنگِستنه و دفاع کاردنه، بعد گاوباریون ِاسپهبد جه چـِک‌پـِرسی کاردنه و مشورت گیتِنه یا کومِک خاستنه.

وقتی گیل گیلانشاه، دابویه‌ی ِپییر، حکومِت داشته، شه پچوک‌ته ریکا، پادوسپان، ره رویان ِمنطقه دله حکومِت هِدائه و این آدِم دابویه‌ی ِحکومِت گادِر هم رویان دله بَموندِست بی‌یه و برار جه اطاعِت کارده. پادوسپان ِزک و زا اتا جدید ِسلسله ره تشکیل دِنّه که ونه نوم پادوسپانیون هَسته. [۲]

اتا خاندان که تبرستون ِشرقی مناطق دله دَیینه و گاوباریون جه دستور گیتنه، کارنوندیون بینه. اینتی که چراغعلی اعظمی سنگسری شه کتاب درون بَنویشته، دابویه همون اولین سال حکومِت وشون ِاسپهبد که سوخرا چاروم بی‌یه ره کنار بی‌یِشته. سوخرا که الندای ِریکا بی‌یه بعد اینکه عزل بیّه، تا سال ۷۲۵ میلادی دَیی‌یه و این سال گادِر بَمِرده.[۲]

ات نفر دیگه که تبرستون ِشرقی مناطق دله دابویه جه هم‌زمون حکومِت داشته، ولاش بی‌یه. وه زرمهر و آذرولاش ِخاندان جه بی‌یه و باو[یادداشت ۱] ره گیل گیلانشاه ِحکومِت گادِر بَکاشت بی‌یه. وه باو ره بَکاشته په، هشت سال حکومِت کارده که این مدت جه سه سال ره گیل گیلانشاه په‌روو بی‌یه و پنج سال دیگه ره دابویه جه هم‌زمون بَیّه.[۳]

خارجی مسائل[دچی‌ین]

مسلمون ِعربون که تموم ایران و مصر و... ره بَییت بینه، تا عباسیون ِدوره نتونستنه تبرستون و گیلان ره بَیرِن

بمردِن[دچی‌ین]

شجره‌نومه[دچی‌ین]

 
 
 
 
 
 
 
پیروز اول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بلاش
 
جاماسب
 
 
 
 
 
 
قباد اول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بهواط
 
 
 
 
نرسی کامگار
 
انوشیروان
 
 
کیوس
باوندیون نیا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سرخاب
شروان‌شائون نیا
 
 
فرخزاد
یمن شا
 
 
فیروز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گیلانشاه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گیل گاوباره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دابویه
 
 
پادوسبان اول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گت فرخان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سارویه
 
دادمهر
 
 
 
 
 
پچوک فرخان
 
آذرمیدخت گرون‌گوشوار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گشنسپ
 
طوس
 
جلوانان
 
اسپهبد خورشید
 
 
یاکند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهران
 
وندرند
 
فرخان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دازمهر
 
هرمزد
 
وندادهرمز
 
دِ-سه‌تا کیجا
وابسته جستارون[دچی‌ین]

یادداشت‌ها[دچی‌ین]

  1. باو اولین اسپهبد باوندیون ِخاندان جه هسته. وه اول یزدگرد ِفرمانده بی‌یه و بعد اینکه یزدگرد ره عربون بَکاشتنه، بورده اتا آتشکده دله موبد بیّه ولی مردِم ونجه کومِک بِخاستنه تا ترکمنون جه جنگ هاکنه و وه اینتی قبول هاکرده که اتا جدید ِسلسله ره په بی‌یِله

پانویس[دچی‌ین]

منابع[دچی‌ین]


بریم بگردِستِن[دچی‌ین]

دابویه
گاوباریون ِاسپهبد
اسپهبدان طبرستان
قبلی:
گیل گیلانشاه
گاوباریون ِحاکم
میون ۷۱۱−۶۸۱ میلادی
بعدی:
گت ِفرخان