پرش به محتوا

پورتال:مازرون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
مازرون
مازرون (فارسی دله: مازندران) که وه ره مازندرون هم گننه اتا ئیران اوستانون جا هسه که اینتا کشور شمال دله جا بیته. مازرون اوستان شمال ور جا مازرون دریا، شرق ور جا گلستون اوستان، غرب ور جا گیلون اوستان ره رسنه. اینتا اوستان جنوب ور سه تا دیگه اوستان درننه که وشون هسنه: سمنون، تهرون ئو قزوین. مازرون اتا از ایران سرسبزترین ئو متراکم ترین اوستانون هسه. با اینکه مازرون اتا از ایران کچیک اوستانون هسه ولی ونه دله اتا خله مردم زندگی کننه. مازرون دله شهرون ئو روستائون خله همدیگه ره نزدیک هسنه. اینتا اوستان شه سر اتا سیوا زوون، فرهنگ ئو تاریخ دارنه. مازرون شه تاریخ دله ویشتر محلی حوکومتون دس جا گردوندنه بیه. 400 سال پیش جا تا اسا مازرون دله محلی دولتون بر دکتنه ئو مازرون موستقیمن ایران دولت دس جا گردونده بونه. مازرون اتا از ایران گردشگری نیشتگائون هسه و خله قشنگ جائون دارنه که هرسال اتا خله مسافر دککل ایران خارج جا وشون بدین سر اننه مازرون. مازرون نوم دیگه زوونون دله مازندران هسه که اینتا واژه فارسی زوون جا بورده دیگه زوونون دله و دککل اینگیلیسی دله هم مازرون ره اینتا نوم جا اشناسنه. اینتا اوستان مردم ویشتر مازرونی مردمون هسنه که خله سال هسه اینتا سرزمین دله زندگی کننه. مازرون قبلن اتا گت تر اوستان بیه. قبل ایسلامی انقلاب، سمنون ئو تهرون مازرون جم بینه که بعدن سیوا بینه. بعد اینقلاب هم که گلستون اوستان مازرون جا سیوا بیه و مازرون شه امروزی شکل جا در بمو. البتر مازرونی که قدیم دوره محلی دولتون دس جا گردونده بیه همین امروزی مازرون جا مطابقت کرده.
خار بنویشت
خار هارشا
باو اتا سردار ئو شازاده نوم کوهنه ایران جا هسه. وه شاپور ریکا ئو کاووس وچه زا بیه. باو اتا از مازرون گت شائون هسه. وه کاووسیه سلسله بونیانگوذار بیه که باوندیون سلسله اولی شاخه بیه. باو شه جوونی دوره دله ایران ئو روم جنگون دله شرکت هکرده ئو اونجه مورد توجه خوسروپرویز قرار بیته ئو به مقامات بالا برسیه. ولی بعد شیرویه کودتا وه زندونی بیه. بعد اینکه آزرمیدخت خوسروپرویز کیجا ئو شیرویه برار، شه برار ره کشنه ئو ایران شا بانو بونه ونه جا خانه که ایران ارتش فرمونده بوو ولی وه اینتا سر که زنائون شایی جا موخالف بیه اینتا پیشنهاد ره رد کننه ئو شونه شیراز دله اونجه اتا تشکده دله متحصن بونه. بعد اینکه یزدگرد سوم شا بونه ونه جا کومک خانه ئو وه هم شونه ونه پلی. بعد اینکه ساسانیون سلسله سقوط کنه وه انه مازرون دله و کوسان تشکده دله گوشه بیته. بعد اینکه تورکون هزارجریب ره حمله هکردنه اونجه مردم ونه جا بخاسنه تا وشون شا بوو ئو تورکون ره اونجاهان دله در بکنه. وه هم بعد اینکه وشون جا وفاداری سوگند ره بیته قبول هکرده ئو تورکون ره هزارجریب دله در بکرده. وه بعد 15 سال شایی ولاش دس جا بکوشت بیه.
ممدرضا پهلوی کاخ رامسر دله
پورتال: ئیران پورتال: مازرون پورتال: ساری پورتال: گلستون پورتال: سمنون پورتال: تهرون پورتال: قزوین پورتال: گیلون پورتال: تاریخ
پورتال: ئیران
پورتال: مازرون
پورتال: ساری
پورتال: گلستون
پورتال: سمنون
پورتال: تهرون
پورتال: قزوین
پورتال: گیلون
پورتال: تاریخ