ویکی‌پدیا:هفتگی عکس

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
دله راه:
وپ:هع

این صفحه جه بنشنه اتا هفته وسّه، یَتّا عکس ره بی‌یشتن گت صفحه درون. هرچنتا عکس که شمه دِل ونه ره بتونّی نومزه هاکنین که هفته‌ئون مختلف دله، بوره گتِ صفحه دله.

این هفته‌یِ عکس
ونه کار بزوئن
  • [[پرونده:{{ویکی‌پدیا:هفتگی عکس/سال {{سال}}/هفته {{هفته}}}}|قایده|انگشتدان|{{ویکی‌پدیا:هفتگی عکس/سال {{سال}}/هفته {{هفته}} (شرح)}}]] -> اینتی عکس قاب درون انه البته قایده جاء ونه، ونه قایده ره بی‌یلین
  • {{هفتگی شابلون}} -> هفتگی عکس همونتی اِنه که گت صفحه دله دره اینتا عکس وسط کفنه و ونه قایده 350px هسته.

عکس نومزه هاکردن ِمراحل

ونه مراحل اینتی هسته:

  1. ونه اتا عکس انتخاب هاکنین و اتا بنویشته (شرح) ونه وسّه آماده دارین.
  2. اتا سِرخ لینک که هفتگی عکسون رجه درون دره سَر کلیک هاکنین تا دچی‌ین ِصفحه دیار بوو. مُخبر بائین که این کادر دله هر هفته‌یِ وسّه «بساتن» و «بنویشته» ِعبارت دَرنه که اولی دله ونه عکسِ نوم ره بی‌یلین و دومی دله ونه توضیحات ره بَنویسین.
  3. اون صفحه درون که عکسِ نوم ره خانه فقط عکسی که آماده دارنی ِنوم ره بی‌یلین. (بدون "پرونده:" یا هر چیز اضافه). مُخبِر بائین که این عکس ِتوضیحات ونه همون هفته‌یِ عکس پَلی قِرار بَییره و اتا هفته وسّه بائِن.
  4. همه هفته‌ئون دِشنبه‌ها عکسی که اون هفته وسّه انتخاب هاکردنی، گتِ صفحه دله سِراق هِدائه وانه و حداقل یک هفته اونجه دَره.

رجه

امسال ِکار بی‌یشت‌بَیی عکسون

هفته انگوس‌گتی بنویشته تغییر هدائن ِلینک
۱ Mardawij - Salar - Makan (320).png این نقشه، ایران ره تبرستون علویون‌ِ ساقط بیّن په، سراق دنه. این اتفاق په، دیلمی نظامیون که وشون جه خدمت کاردنه شه وسه تاج‌وتخت بهم بزونه. این نقشه دله، سَوز ماکان کاکی‌ِ قلمرو هسته، کئو مرداویج شنه، قرمز محمد بن مسافر هسته و زرد دی الموت اسماعیلیون شنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳ North and South Korea at night.jpg اتا ماهواره‌ای عکس که کُره ره شو دله سِراق دِنه. شمالی کره دله شو-شو برق ره قطع کانّه و همینسه این منطقه تاریکی دله دره و فقط چنتا پچیک-پچیک شهرِ سو ماهواره جا بدی وونه ولی جنوبی کره و چین ِشهرها که ونه جیر-و-جور درنه، روشن هستنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴ Aztec5figure9.jpg آزتک اتا سرخپوستی تبار بینه که میونی آمریکا دله دینه و وشون فرهنگ خله مکزیک سر تأثیر بی‌یشته. عکسی که وینّی وشون ِاتا قدیمی کتابچه هسته که وشونِ خط، نقاشی، لباس دپوشتن، دینی مراسم و حتا کاغذسازیِ صنعت ره میّن کانده. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۵ Mercury in color - Prockter07 centered.jpg عطارد اتا سیاره هسته که خورشیدی منظومه دله، همه جه ویشته خورشید جا نزدیک هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۷ YuanEmperorAlbumKhubilaiPortrait.jpg کوبلای خان اتا موغولی شاه بی‌یه که چنگیزخان ِتیر-تبار جا بی‌یه و چین ونجه ارث برسی بی‌یه. مارکوپولو ونه گدر بورد بی‌یه چین. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۸ Hopak at Rapid Trident 2014.jpg اکراین ِمحلی سما عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۹ SnowyandHazy.jpg بامشی اتا اهلی حیوون هسته که قدیم‌تاسا آدمون پَلی زیست دارنه. مدرن جوامع دله بامشی ره سره‌خانه دله هم دارنه و فارسی‌بامشی اتا پرخاهون تیره هسته که مردم وه ره گت کانّه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۱ Old Hotel Ramsar.jpg رامسر اتا شهر هسته که مازرون اوستان ِغربی سامون سمت دره. رامسر اتا توریستی شهر هسته که ونه طبیعت خله دیدنی هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۵ Taleghani square in Qa'em-Shahr.jpg قائمشهر ِداخل‌شهر یا میدان طالقانی اتا مرکزی میدون هسته که قائمشهر ِشهر وسط دره. قائمشهر، یا شاهی، مازرون ِانبس‌ترین جمیعت ره تموم شهرستون‌ها میون دارنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۷ Signed Photograph of Adolf Hitler and His Best Wishes for Reza Shah Pahlavi - Sahebgharanie Palace - Niavaran Palace.JPG آدولف هیتلر ِعکس که شه ۱۲ مارس ۱۹۳۶، رضا شاه وسّه برسنی‌یه و ونه بن امضا هاکرده. این قاب اسا نیاوران کته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۸ 2021–22 Hazfi Cup Final 3.jpg نساجی مازندران جام حذفی دله قهرمان بیّه و شه اولین قهرمونی ره جشن بَیته و سال دیگه آسیا دله سهمیه دارنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۱ Sari, Pa Sa'at, 2022, 10.jpg ساری میدون ساعت یا پا ساعت اتا برج هسته که ساری ِمرکزی میدون دله قرار بَیته و این شهرِ نماد هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۲ Gas office of Ferim.jpg وه فریم گاز اداره هسته. پارپیرار بییه که دولت روستاها جه گاز بکشییه تا ونجه بعنوان سوخت استفاده هاکنن و جنگل نشورن دار ره نزنن. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۷ Nassaji.mazandaran2.jpg نساجی مازندران ترکیب، دههٔ ۱۳۳۰ شمسی. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۴ Kavus-e-Gonbed 3.jpg گنبد کاووس برج که اسا درنه وه ره تعمیر کانه و ونه دور-دور ره داربست دکاشتنه. این برج زیاریون دوره شنه که تبرستون شاه بینه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۷ Sari, Pa Sa'at, 2022, 2.jpg ساری ِپاساعت عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۲ Uprising in Tehran, Keshavarz Boulvard September 2022 (3).jpg ایران اعتراضات که مهسا امینی بمردن په شروع بیّه، هنتا دمباله دارنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۴ The statue of Nima Yooshij.jpg نیما یوشیج مازرونی و نوری شاعرِ موجستمه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن

تلمبارون

اصلی صفحه‌یِ هفتگی عکسونِ تلمبار: