ویکی‌پدیا:هفتگی عکس

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
دله راه:
وپ:هع

این صفحه جه بنشنه اتا هفته وسّه، یَتّا عکس ره بی‌یشتن گت صفحه درون. هرچنتا عکس که شمه دِل ونه ره بتونّی نومزه هاکنین که هفته‌ئون مختلف دله، بوره گتِ صفحه دله.

این هفته‌یِ عکس
 • این هفته اینتا عکس لیست درون جه نوبت دانّه:
  دوآب پل که مازرون راه آهن دله قرار دارنه و ونه بلندترین پل‌ها جه هسته.
  • شاید ات هفته هیچ عکسی دنی‎بوئه؛ اتا اینتی موقع، قبلی هفتهٔ عکس شونه گت صفحه دله. حداکثر اتا عکس تونده چار هفته گت صفحه دله بمونده.
ونه کار بزوئن
 • [[پرونده:{{ویکی‌پدیا:هفتگی عکس/سال {{سال}}/هفته {{هفته}}}}|قایده|انگشتدان|{{ویکی‌پدیا:هفتگی عکس/سال {{سال}}/هفته {{هفته}} (شرح)}}]] -> اینتی عکس قاب درون انه البته قایده جاء ونه، ونه بنویسین که عکس ِگتی چن پیکسل بوئه.
 • {{هفتگی شابلون}} -> هفتگی عکس همونتی اِنه که گت صفحه دله دره اینتا عکس وسط کفنه و ونه قایده 350px هسته.

عکس نومزه هاکردن ِمراحل

ونه مراحل اینتی هسته:

 1. ونه اتا عکس انتخاب هاکنین و اتا بنویشته (شرح) ونه وسّه آماده دارین.
 2. اتا سِرخ لینک که هفتگی عکسون رجه درون دره سَر کلیک هاکنین تا دچی‌ین ِصفحه دیار بوو. مُخبر بائین که این کادر دله هر هفته‌یِ وسّه «بساتن» و «بنویشته» ِعبارت دَرنه که اولی دله ونه عکسِ نوم ره بی‌یلین و دومی دله ونه توضیحات ره بَنویسین.
 3. اون صفحه درون که عکسِ نوم ره خانه فقط عکسی که آماده دارنی ِنوم ره بی‌یلین. (بدون "پرونده:" یا هر چیز اضافه). مُخبِر بائین که این عکس ِتوضیحات ونه همون هفته‌یِ عکس پَلی قِرار بَییره و اتا هفته وسّه بائِن.
 4. همه هفته‌ئون دِشنبه‌ها عکسی که اون هفته وسّه انتخاب هاکردنی، گتِ صفحه دله سِراق هِدائه وانه و حداقل یک هفته اونجه دَره.

رجه

امسال ِکار بی‌یشت‌بَیی عکسون

هفته انگوس‌گتی بنویشته تغییر هدائن ِلینک
۲ حسن بن زید که وه ره گتِ داعی نوم جه هم اشناسینه، تبرستون علویون حکومت ره بساته و مازرون مردم ره مسلمون و زیدی شیعه هکرده. این سکه گتِ داعی ِدوره شنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳ دون کیشوت اتا ایسپانیولی رمان هسته که میکل سروانتس پونزه سال طول هکشی‌یه تا وه ره بنویشته. اینتا داستان دله اتا مردی فکر کانده شوالیه هسته و ونه شرارت جه جنگ هاکنه ولی هیچ قدرتی ندارنه و چون ناخِش هسته، وه ره خیال رسنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۵ پرچیم شخ اتی مرغ نوم هسته که میچکا ره موندنه. این پرنده مازرون دله بومی بی‌یه و ضرب‌المثلون و داستان‌هایی ونه خَوِری مازرونی زوون دله وجود دارنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۷ استرالیا نقشه که سال ۱۷۹۴ میلادی شنه. این نقشه ره ساموئل دان بکشی‌یه و استرالیایِ سر «نو هلند» نوم بنویشت هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۹ موناکو اتا پچیک کشور هسته که فرانسه و ایتالیای ِسامون میونه پلغ هائیته. این عکس دله ونه گتترین شهر ره وینی. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۱ ونوشه اتا ونفش گل نوم هسته که مازرون فرهنگ و ادبیات دله نوروز برسی‌ین نماد هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۳ ساری مسجد جامع که ساری ِچناربن محله دله قرار دارنه. این مسجد ره عربون اتا آتشکده جاسر بساتنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۵ غزل غاز اتا صحرایی مرغ نوم هسته که اسپه و قرمز رنگ دارنه و هر سال گرم و سردِ مناطق میون کوچ کشنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۷ تاج محل ات‌سری قَورِ نوم هسته که آگرا، هند دله درنه. تاج محل ره هند مغول سلسله بساتنه و شاه جهان ونه بساتن دستور ره هدا تا ونه زنا، ممتاز محل، که سال ۱۶۳۱ وچه بزائن گدر بمرده، ره اونجه چال هکنن. تاج محل ِمعماری خله خاص هسته و ونه دله تناسب و قرینه بی‌ین خار-خار رعایت بیّه. تاج محل ره مغول معماری ِبتترین نمونه‌ها جه دونّه که اتا پشو-بزه معماری هسته که ایرانی و هندی و اسلامی معماری شیوه‌ئون ونه دله هئی‌بزه هستنه. سال ۱۹۸۳ تاسا تاج محل یونسکوی جهونی میراث لیست دله دره. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۹ هِراز اتا روخنه نوم هسه که مازرون اوستان دله دره. اینتا رُوار لار و دماوند کوه جا که لاریجان دله دره شروع وونه و مازرون دریا دله بشنی وونه. ونه بلندی ۱۸۵ کیلومتر هسه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۱ رادکان اتا تاریخی برج نوم هسته که کردکوی، گلستون اوستان دله دره و باوندیون ِآثار جه هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۳ آب تره یا مرزه اتا سبزی هسته که ئو په درإنه و خله مفید هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۵ واشه اتا شکاری پرنده نوم هسته که قوش تبار شنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۷ بابل موزه، سال ۱۳۷۵ تاسا، اولین موزه‌ای بی‌یه که مازرون ِاستان درون افتتاح بیّه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۹ اتا سفالی موجستمه که تورنگ تپه دله کشف بیّه. تورنگ تپه که گرگان وَر دره، اتا باستانی سایت هسته که ونه قدمت تا عصر حجر جه رسنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۱ ساری ِپارک ولایتِ سردر. این پارک ره جایی بساتنه که قاجارون گدر «نو باغ شاه» بی‌یه و رضاشاه ونه جا سر پادگان بسات بی‌یه و انقلاب په گرگانِ لشکرِ سیِ پادگان اینجه دیّه تا وه ره دکش هاکردنه و ونه جا سر پارک ولایت ره بساتنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۳ زمین ِماهواره‌ای عکس: انده دنیایِ هوا گرم هسته، ئو خله بخار وونه و همینسه میاه (ابر) زیاد بیّه و عکس دله بـِنه میّن نی‌یه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۵ شاپور پل که شیرگاه-شاهی راه میونه دره، اتا تاریخی بنا هسته که ایران ملی آثار دله لیست بیّه. ونه معماری صفوی-قاجاری دوره شنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۷ اتا نقشه که پطر کبیر بهیته مناطق ره سِراق دِنه و مازرون، گرگان و گیلون ره هم روسیه خاک دله نشون دِنه. این نقشه ره سال ۱۹۱۱ اتا آمریکایی استاد، ویلیام رابرت شپرد، بکشی‌یه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۹ دوآب پل که مازرون راه آهن دله قرار دارنه و ونه بلندترین پل‌ها جه هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۱ فرح‌آباد مسجد اتا بنا هسته که ساری ِفرح آباد مجموعه دله دره و شاه عباس وه ره شه تفریحی کاخ وسّه بسات بی‌یه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن

تلمبارون

اصلی صفحه‌یِ هفتگی عکسونِ تلمبار: