ویکی‌پدیا:هفتگی عکس

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دله راه:
وپ:هع

این صفحه جه بنشنه اتا هفته وسّه، یَتّا عکس ره بی‌یشتن گت صفحه درون. هرچنتا عکس که شمه دِل ونه ره بتونّی نومزه هاکنین که هفته‌ئون مختلف دله، بوره گتِ صفحه دله.

این هفته‌یِ عکس
ونه کار بزوئن
  • [[پرونده:{{ویکی‌پدیا:هفتگی عکس/سال {{سال}}/هفته {{هفته}}}}|قایده|انگشتدان|{{ویکی‌پدیا:هفتگی عکس/سال {{سال}}/هفته {{هفته}} (شرح)}}]] -> اینتی عکس قاب درون انه البته قایده جاء ونه، ونه قایده ره بی‌یلین
  • {{هفتگی شابلون}} -> هفتگی عکس همونتی اِنه که گت صفحه دله دره اینتا عکس وسط کفنه و ونه قایده 350px هسته.

عکس نومزه هاکردن ِمراحل

ونه مراحل اینتی هسته:

  1. ونه اتا عکس انتخاب هاکنین و اتا بنویشته (شرح) ونه وسّه آماده دارین.
  2. اتا سِرخ لینک که هفتگی عکسون رجه درون دره سَر کلیک هاکنین تا دچی‌ین ِصفحه دیار بوو. مُخبر بائین که این کادر دله هر هفته‌یِ وسّه «بساتن» و «بنویشته» ِعبارت دَرنه که اولی دله ونه عکسِ نوم ره بی‌یلین و دومی دله ونه توضیحات ره بَنویسین.
  3. اون صفحه درون که عکسِ نوم ره خانه فقط عکسی که آماده دارنی ِنوم ره بی‌یلین. (بدون "پرونده:" یا هر چیز اضافه). مُخبِر بائین که این عکس ِتوضیحات ونه همون هفته‌یِ عکس پَلی قِرار بَییره و اتا هفته وسّه بائِن.
  4. همه هفته‌ئون دِشنبه‌ها عکسی که اون هفته وسّه انتخاب هاکردنی، گتِ صفحه دله سِراق هِدائه وانه و حداقل یک هفته اونجه دَره.

رجه

امسال ِکار بی‌یشت‌بَیی عکسون

هفته انگوس‌گتی بنویشته ره عوض هاکردن تغییر هدائن لینکون
۱ Kolbadi sere 10.jpg وزیری ِحموم ساری وسط و کلبادی سره وَر و نو امبار محله دله قرار دانّه. این بنا قاجارون‌ گادر شِنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳ ISS-44 Night view of the Caspian Sea.jpg اتا ماهواره‌ای عکس مازرون دریا جه. مازرون و گیلون ِشهرون ِروشنایی این عکس دله مَیّن هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۵ Abbas abad 2.jpg عباس‌آباد اتا توریستی-تفریحی عمارِت نوم هسته که بهشهر (اشرف) نزدیکی قرار دارنه. این باغ ره یونسکویِ خجیر جائون ِفهرست دله ثبت هاکردنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۸ Pieter Bruegel the Elder - The Tower of Babel (Vienna) - Google Art Project - edited.jpg بابـــِلِ برج اتا قدیمی داستان هسته. طبق اونچی مسیحیون و یهودیون ِمقدسِ کتاب دله بموئه، آدمون نوح ِتیفون توم بیّه په، فقط بابِل دله زندگی کاردنه و چون وشون ِجمعیت انبسی خله بَیی‌بی‌یه و همینسه بوردنه برج بسازن ولی خدا که خاسته وشون ِغرور ره بشکنه، این برج ره رِقِد هدائه و تموم آدمونی که بابِل دله دَیینه، دنیا دله تنک بَیینه و زوون‌ها و گِنِشون مختلف پیدا هاکردنه.
(این عکس بمناسبت ۲۱ فوريه، ماری زوون جهونی روز، هسته)
عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۰ Mohammad Mosaddegh colorized.jpg محمد مصدق ایرانی سیاستمدار بی‌یه که ملی جبهه ره رهبری کارده و شه نخست‌وزیر بیّن په نفت ره ملی هاکرده و بائوته ونه درآمد ره ونه ایرانِ مردم صاحاب بَوون. وه محمدرضا شاه جه مشکل پیدا هاکرده و شاه خارجیون ِپشتی جه، علیه مصدق کودتا هاکرده و وه ره تبعید هاکردنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۲ Blossoms svln4821 vintage.jpg
تی‌تی عکس؛ شمه عیید موارک بوئه!
عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۴ سیل استان گلستان.jpg ایران خله مناطق دله نوروز گادر سیل مردم ره خسارت بزوئه. مازرون و گلستون دله هم بعضی شهرون خراب بَینه و چندین مله ره خالی هاکردنه. (این عکس آق قلا شنه) عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن

تلمبارون

اصلی صفحه‌یِ هفتگی عکسونِ تلمبار: