ویکی‌پدیا:هفتگی عکس

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
دله راه:
وپ:هع

این صفحه جه بنشنه اتا هفته وسّه، یَتّا عکس ره بی‌یشتن گت صفحه درون. هرچنتا عکس که شمه دِل ونه ره بتونّی نومزه هاکنین که هفته‌ئون مختلف دله، بوره گتِ صفحه دله.

این هفته‌یِ عکس
 • این هفته اینتا عکس لیست درون جه نوبت دانّه:
  ساری مسجد جامع که ساری ِچناربن محله دله قرار دارنه. این مسجد ره عربون اتا آتشکده جاسر بساتنه.
  • شاید ات هفته هیچ عکسی دنی‎بوئه؛ اتا اینتی موقع، قبلی هفتهٔ عکس شونه گت صفحه دله. حداکثر اتا عکس تونده چار هفته گت صفحه دله بمونده.
ونه کار بزوئن
 • [[پرونده:{{ویکی‌پدیا:هفتگی عکس/سال {{سال}}/هفته {{هفته}}}}|قایده|انگشتدان|{{ویکی‌پدیا:هفتگی عکس/سال {{سال}}/هفته {{هفته}} (شرح)}}]] -> اینتی عکس قاب درون انه البته قایده جاء ونه، ونه بنویسین که عکس ِگتی چن پیکسل بوئه.
 • {{هفتگی شابلون}} -> هفتگی عکس همونتی اِنه که گت صفحه دله دره اینتا عکس وسط کفنه و ونه قایده 350px هسته.

عکس نومزه هاکردن ِمراحل

ونه مراحل اینتی هسته:

 1. ونه اتا عکس انتخاب هاکنین و اتا بنویشته (شرح) ونه وسّه آماده دارین.
 2. اتا سِرخ لینک که هفتگی عکسون رجه درون دره سَر کلیک هاکنین تا دچی‌ین ِصفحه دیار بوو. مُخبر بائین که این کادر دله هر هفته‌یِ وسّه «بساتن» و «بنویشته» ِعبارت دَرنه که اولی دله ونه عکسِ نوم ره بی‌یلین و دومی دله ونه توضیحات ره بَنویسین.
 3. اون صفحه درون که عکسِ نوم ره خانه فقط عکسی که آماده دارنی ِنوم ره بی‌یلین. (بدون "پرونده:" یا هر چیز اضافه). مُخبِر بائین که این عکس ِتوضیحات ونه همون هفته‌یِ عکس پَلی قِرار بَییره و اتا هفته وسّه بائِن.
 4. همه هفته‌ئون دِشنبه‌ها عکسی که اون هفته وسّه انتخاب هاکردنی، گتِ صفحه دله سِراق هِدائه وانه و حداقل یک هفته اونجه دَره.

رجه

امسال ِکار بی‌یشت‌بَیی عکسون

هفته انگوس‌گتی بنویشته تغییر هدائن ِلینک
۲ Hasan ibn Zayd's Dirham-3.jpg حسن بن زید که وه ره گتِ داعی نوم جه هم اشناسینه، تبرستون علویون حکومت ره بساته و مازرون مردم ره مسلمون و زیدی شیعه هکرده. این سکه گتِ داعی ِدوره شنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳ Don Quixote 5.jpg دون کیشوت اتا ایسپانیولی رمان هسته که میکل سروانتس پونزه سال طول هکشی‌یه تا وه ره بنویشته. اینتا داستان دله اتا مردی فکر کانده شوالیه هسته و ونه شرارت جه جنگ هاکنه ولی هیچ قدرتی ندارنه و چون ناخِش هسته، وه ره خیال رسنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۵ Meadow-Pipit.jpg پرچیم شخ اتی مرغ نوم هسته که میچکا ره موندنه. این پرنده مازرون دله بومی بی‌یه و ضرب‌المثلون و داستان‌هایی ونه خَوِری مازرونی زوون دله وجود دارنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۷ Australia in 1794 Samuel Dunn Map of the World in Hemispheres.JPG استرالیا نقشه که سال ۱۷۹۴ میلادی شنه. این نقشه ره ساموئل دان بکشی‌یه و استرالیایِ سر «نو هلند» نوم بنویشت هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۹ Monaco Panorama 2015.jpg موناکو اتا پچیک کشور هسته که فرانسه و ایتالیای ِسامون میونه پلغ هائیته. این عکس دله ونه گتترین شهر ره وینی. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۱ Viola x wittrockiana 'Azul con alas violeta', Jardín Botánico de Múnich, Alemania, 2013-05-04, DD 01.jpg ونوشه اتا ونفش گل نوم هسته که مازرون فرهنگ و ادبیات دله نوروز برسی‌ین نماد هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۳ Jameh Mosque of Sari (cropped).jpg ساری مسجد جامع که ساری ِچناربن محله دله قرار دارنه. این مسجد ره عربون اتا آتشکده جاسر بساتنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۵ Caribbean Flamingo1 (Phoenicopterus ruber) (0421) - Relic38.jpg غزل غاز اتا صحرایی مرغ نوم هسته که اسپه و قرمز رنگ دارنه و هر سال گرم و سردِ مناطق میون کوچ کشنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۷ Taj Mahal (Edited).jpeg تاج محل ات‌سری قَورِ نوم هسته که آگرا، هند دله درنه. تاج محل ره هند مغول سلسله بساتنه و شاه جهان ونه بساتن دستور ره هدا تا ونه زنا، ممتاز محل، که سال 1631 وچه بزائن گدر بمرده، ره اونجه چال هکنن. تاج محل ِمعماری خله خاص هسته و ونه دله تناسب و قرینه بی‌ین خار-خار رعایت بیّه. تاج محل ره مغول معماری ِبتترین نمونه‌ها جه دونّه که اتا پشو-بزه معماری هسته که ایرانی و هندی و اسلامی معماری شیوه‌ئون ونه دله هئی‌بزه هستنه. سال 1983 تاسا تاج محل یونسکوی جهونی میراث لیست دله دره. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۱ میل رادکان2.jpg رادکان اتا تاریخی برج نوم هسته که کردکوی، گلستون اوستان دله دره و باوندیون ِآثار جه هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۳ Flowers of Watercress (Nasturtium officinale).jpg آب تره یا مرزه اتا سبزی هسته که ئو په درإنه و خله مفید هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۵ Accipiter nisus kill.jpg واشه اتا شکاری پرنده نوم هسته قوش تبار جه هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن

تلمبارون

اصلی صفحه‌یِ هفتگی عکسونِ تلمبار: