ویکی‌پدیا:کارورون لوش

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
گپ جا

اینجه سؤال دارنی بنویسین

دله راه:
وپ:دب
اینجه بـِتونّی شه گپ و حَرف ره بَزنین یا اگه اِتجور بدجور-به‌چم ِمُشکل دارنی باوّین تا حَل بَواشه. همینتی بتونّی شه کارون ره دیگرون وسّه باوّین تا شِمه جه کایری هاکِنِن. شِمه گَپ نَوِِنه «مازرونی ویکی‌پدیا» جه بی‌ربط بائِه (تبلیغ یا اِسپم واری) اگه اینتی نَوائه، شِمه گپ ره این صفحه جه وَرمی ات‌جا دیگه یا اصلاً حذف کامبی.
 • اگه شِما تازه کار هستنی و دَچی‌ین و بنویشتِن سَره مشکل دارنی، بـِتتر هسته که شه سوالات ره سوالات ِمخصوص ِصفحه دله بَنویسین تا مدیرون شِمه جواب ره همونجه شِمه سوال بـِن بَنویسِن.
 • اگه مازرونی گپ بزوئن ره بَلِد نینی یا نِخانّی این زوون جه بَنویسین فارسی یا انگلیسی بنویشتن وسّه بتونّی سفارت‌خنه جه استفاده هاکِنین.
نظرسنجیون کاربزوئن اینتا صفحه جه
 • تازه گپ‌ئون ره این صفحه بـِن بی‌یِلین.
 • پایان شه گپون نشون "~~~~" بئلین تا شِمه امضا و تاریخ خودکار بی‌یشته بَوِه.
دِمبال بَگِردِستن

اینجه بتونّی قبلاً ِبَزه‌بیی گپون ره پیدا هاکنین و بَخوندین:


Archive
تلمبار هکردن
1 ° 2 ° 3 ° 4 ° 5 ° 6 ° 7بار بی‌یلون ِکاروری گروه[دچی‌ین]

تا همین چن صَوه پیش تموم کارورونی که تایید بیی بینه، تونستنه ویکی‌پدیا دله عکس و فیلم بار بی‌یلن ولی تازگی فقط مدیرون تونّه این کار ره هاکنن و باقیِ کارورون ونه ویکی‌تلمبار جه عکس بی‌یلن. خله ویکی‌ها دله اتا کاروری گروه، uploader نومی، بساتنه که باقیِ کارورون هم تونن عکس بی‌یلن. اگه دوستان موافق بوئین، باوّیم که وه ره اَمسه هم فعال هاکنن. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۹ ژانویه ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۱۱ (UTC)

 • موافقMohamadhosein.a (گپ) ‏۲۹ ژانویه ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۳۹ (UTC)
  Mohamadhosein.a برار احتمالا ونه شمه مشکل اسا حل بیی بوئه. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۸ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۴۴ (UTC)
محک جان تن خانا بدون.Mohamadhosein.a (گپ) ‏۱۸ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۵۲ (UTC)

گتِ صفحه خارِ بنویشته[دچی‌ین]

سلام. خله وقت هسته که گتِ صفحه دله فقط ات مقاله خار بنویشته‌ئون قسمت دله دره. متاسفانه خله کم‌کار هستمی و این صفحه که امه ویترین ره موندنه، همینجور خالی‌بموندست امه کم‌کاری ره سراق دنه. اگه تازه بساته مقالات ویشته بی‌بون، قبلاً واری تازه مقالات ره اینجه یشتمی ولی حتا پچوک مقالات هم دیگه خله کم تولید کامبی. من هم اصلاً وقت نکامبه این بخش وسّه تازه چی بنویسم و وه ره آپدیت دارم. باقی دوستان اگه تونّی، وه ره اتی بدته-بتته هاکنین. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ فوریه ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۳۸ (UTC)

@محک من اسا که دکال نتومبه ولی تابستون اتي مه سر خلوت‌ته وانه. ئه‌تا بنویشته ره ته شه انتخاب هاکن که ان‌شاءالله مازرونی نوسال (۲ مرداد) وسه وه ره آمادو هاکنیم. البته من درمه ولی وچون ره ندومبه وشون هم یا فعالیت ندارنه یا خونش‌کرون سر (فی‌المثل فدایی ) فعالیت کننه. اونگادر بدیمه اسپهبد خورشید ره ایي بییشتی صفحه سر ناراحت بئیمه :(  وندادهرمز 📞 ‏۴ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۰ (UTC)

تازه خورون[دچی‌ین]

مه نظر بهتر هسه تازه خورون عنوان ره الان اتفاقون یا اسای اتفاقون جا عوض هاکنیم. چون انگلیسی ویکی‌پدیا دله وه current events و فارسی ویکی‌پدیای دله رویدادهای کنونی هسه. البته خله بهتر بی‌یه ونه عنوان ره اسایی دکته‌ئون بلیم ولی چون قبلا ونه سر صحبت بیه که ممکنه تازه واردون سر ناآشنا بوئه پشنهاد کمه بلیم اسای اتفاقون یا الان اتفاقون البته تومی های جا هم جمع دونیم. --فیروز (گپ) ‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۰۱ (UTC)

 • من راستش موافق نیمه؛ مه نظر اصلی نوار دله سرراست‌ترین کلمات دَوون، بتتر هسته و «تازه خورون» ره نزدیک‌ترین شرحی دومبه که وونه اون صفحه وسّه هدائن. همینسه وپ:مکب دله این کلمه ره پیشنهاد هاکرد بیمه. فعلاً کارور:Mohamadhosein.a‏، و جدیداً کارور:Mehdi Parkuhi‏، فعال هستنه و مه خانه وشون نظر ره هم بشنوئم. نهایتاً هرچی جمع تصمیم بَیره بتتره ثبت بمونده. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۵۲ (UTC)
  • وه سرراس هسه. ونه بهترین معادل اسایی دکته‌ئون بی‌یه ولی چون ونه معنی و مفهوم ممکن هسه همه وسر معلوم نوو من گمه بلیم الان اتفاقون یا اسای اتفاقون. گلکی ویکی‌پدیای دله هم وه ره بشتنه. هیچ ویکی دله این بخش نوم ره تازه خورون نشتنه.--فیروز (گپ) ‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۳:۰۲ (UTC)

Symbol oppose vote.svg مخالف مه نزر(=نظر) هچ‌کامین(=هیچ‌کدام) وشون جه مناسب نی‌نه. اما ونه "اتفاق" یا "رویداد" وسته اتا بیتتر معادل مازرونی دله پیدا هاکنیم و اونتا ره بی‌یلیم.
ولی اگه قرار بوشه وشون جه اتا ره انتخاب هاکنیم من فکر کمبه "اسایی خورون" خاره."نو خورون" هم خاره. ولی "تازه خورون" جالب نی‌یه. تازه خورون فارسی هسه(خبرهای تازه) اینتا تفاوت جه که اما وه ره به صورت تحت‌اللفظی ترجومه هاکاردمی.

خا شما گنی اما ونه اتفاق یا رویداد وسر اتا مازرونی معادل پیدا هاکنیم؟ شمه نظر دکت نتونٌه بهترین معادل بوئه؟ اگه هم شما اتٌا معادل سراق دارنٌی خله خش‌حال بومه وه ره اینجه اما ره معرفی هاکنین. اسا که اما اتی معادل ندارمی یا اگه هم داریم فقط اینجه شه وه ره بساتمی و کسی که تازه انه اینجه یا مازرونی زوونون وسر ناآشنا هسٌه بهتر هسٌه که اتفاق جا استفاده هاکنیم.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۳۱ (UTC)

@محک، فیروز شمه جه اتا سوال دارمبه. اسایی دکته‌ئون مشکل چچی بی‌یه؟ هر تازه‌وارد کارور هم که اسایی دکته‌ئون عبارت ره خورونِ سر بوینه متوجه ونه معنی وانه و فهمنه اسایی دکته‌ئون همان تازه خورون هسه. اسا ونه مشکل چچی‌ئه؟
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۲۷ (UTC)

من گت ولگ یا اسایی دکته‌ئون کار بزوئن جا مشکلی نارمه. ولی اگه قرار هسه بئوت بوو که وشون جدید کارورون وسر ناآشنا هسنٌه اون وقت ونه کلماتی ره که وشون عوض کار زمٌی وشون کارهاکرد ره مربوط بوئن. من گمه انگلیسی ویکی‌پدیای دله این بخش نوم Current events هسٌه و فارسی ویکی‌پدیای دل ونه نوم رویدادهای جاری. گیلکی ویکی‌پدیای دله (که وشون زوون مازرونی ره نزدیک‌ترین زوون هسه) وه ره گننه هسأ تفاقؤن. خا اما هم اگه بلیم الان اتفاقون یا اسا اتفاقون هم ونه نوم درس‌تر هسه و هم همه وسر آشنا هسه.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۰۲ (UTC)
قدیم محض حفظ کلام «دکتن» ره «سقط جنین» وسه گاتنه؛ وچه دکته=وچه سقط جنین بیّه. یا فلانی کنار دکته=فلانی وچه‌دار بیّه.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۱۵ (UTC)
 • نظر شه فکر کمبه اسایی دکته‌ون بیتترین بوشه ولی اگه شمه نزر نتومبی وه ره کار بَزنیم فکر کمبه اسایی اتفاقون بیتترین بوشه.
  Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۳۸ (UTC)
@محک امه منطقه دله جنین سقط هاکردن ره گنٌه وچه بوسنی‌ین. ضمنا مثلا اگه اتا نفر وسر اتا نخش اتفاق دکفه و وه اختیاط هاکنه گنٌه وه ره دکته کار هسه.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۵۴ (UTC)

تازه دگادرسته‌ئون[دچی‌ین]

دگاردسته‌ئون کلمه مه وسر که بابلی هسمه ناآشنا هسه. من پیشنهاد کمه تازه دگاردسته‌ئون عنوان ره آخرین تغییرون جا عوض هاکنیم. --فیروز (گپ) ‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۰۳ (UTC)

 • Symbol neutral vote.svg ممتنع تازه داشتمی ونجه عادت کاردمی :)) البته که خله هم فرقی ندارنه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۵۳ (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg مخالف فیروز جان خله از واژه ئون ویکی پدیای دله ام وه ناآشنا هسته. من فکر کامبه تنها به این دلیل بنشنه واژه ئون ره تغییر هدائن. با سپاسMohamadhosein.a (گپ) ‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۴۳ (UTC)
مه نظر اول بهتر هسه که مازرونی زوون دستور ره خار یاد بئیریم. کلماتی هم که کار زمی واقعا ونه مازرونی بوئن. مثلا مه سر که واقعا مازرونی زوون دستور کلمات سر مطالعه هاکردمه دگاردست ناآشنا هسه.--فیروز (گپ) ‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۱۹ (UTC)
من ندومبه کی اولین بار این کلمه ره بنویشته، ولی دگاردنی‌ین امه لهجه دله «خله تغییر هدائن» معنی دنه و بعضا «ترجمه هاکردن» هم معنی دنه. مثلا «ماشین در شی‌یه کله دله، فرمون ره دگاردنی‌یه» یا «فلانی قرآن ره عربی جه دگاردنی‌یه» و دگاردسته‌ئون هم اتی به نظر «دیگرشدگان» یا «دگرگون‌شدگان» معادل وانه. البته خادی این «دگاردست» ره گامبی «دگارِست». اسا ندومبه باقی لهجه‌ئون دله این کلمه دره یا نا؟ شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۵۲ (UTC)

Symbol neutral vote.svg ممتنع دگاردسته احتمالاً دگِردستن یا دگاردستن جه انه که ونه معنی فارسی دله وونه: "برگشتن". من فکر کمبه اینتا کلمه خله مناسب نی‌یه ولی خب آخرین تغییرون جه بیتتره. اگه آخرین تغییرون بی‌یلیم اونوقت امه زوون فارسی جه چه فرقی دارنه؟ بیتترین کار اینتا هسه که اتا کلمه دیگه پیدا هاکنیم. این دِتا جه هیچکدوم مناسب نی‌نه. ولی اگر مجبور بوشیم اتا ره انتخاب هاکنیم من تازه دگاردسته‌ئون ره ترجیح دمبه.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۵۱ (UTC)

تقریبا شمه نظر جا موافقمه. البته برگشتن هم وانه وردگرستن، ات‌که فرق کانه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۲۴ (UTC)
@کارور:Mehdi Parkuhi فارسی ویکی‌پدیای دله هم تغییرات اخیر دتا کلمه جا تشکیل بونه که هر دتا عربی هسنٌه. اگه اونجه بخائن اتا کلمه بلن که فارسی بوئه بونه دگرگونی‌های تازه. پس این دلیل قابل قبول نی‌یه. ضمنا @کارور:محک گنه ونه معنی پئی‌هاکردن هم بونه. پس بهتر نی‌یه وه ره آخرین تغییرون جا عوض هاکنیم؟--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۱۷ (UTC)

نظر فکر نکمبه آخرین تغییرات دگرگونی‌های تازه جه خله فرق داشته بو.
@فیروز اگه دارنه باورین.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۲۴ (UTC)

@Mehdi Parkuhi شمه منظور ره متوجه نیمه. بل اتا دلیل دیگه هم بیارم. همین فارسی که تقریبا ونه دله بنشنه تموم کلمات وسر فارسی معادل پیدا هاکردن وشون این کار ره نکردنه و تازه دگاردسته‌ئون بخش نوم اونجه تغییرات اخیر هسه.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۳۵ (UTC)

@فیروز برار،
مه سعی اینتا هسه که مازرونی فارسی‌جه فرق داشته بو. تنها موضوع همینتا هسه. دوندی که همینتی وقتی فارسی‌زوونون انه امه گت صفحه دله توننه همه چی ره بخوندن و بفهمن. که اگه بفهمن امه وسته اتا معضل هسه. اگه نفهمن شه شر ره کمته کاننه. من بحث فقط اینتا هسه. اگه ته و کارور:محک صلاح دوننی، هاکنین من حرفی ندارمبه.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۵۸ (UTC)

اگه قرار بیبو آخرین تغییرون وسر امه سر شر درست هاکنن که تا اسا کردنه و حلا هم توننه هاکنن. خانی ته وسر مثال بیارم :

 • مثلا ابزار اتا فارسی کلمه هسه. مازرونی دله تومبی بئوویم وسیله پس ابزارون منو رو تومبی وسیله‌ئون منو هاکنیم
 • سیاهه هم اتا فارسی کلمه هسه اینکه وه ره هاکنیم سیوهه مازرونی‌نویسی نیه. تومبی فهرست ره ونه عوض کار بزنیم.
 • همون ابزارون منوی دله اما دارمی لینک‌ئون اینتا صفحه وه غلط هسه ونه بوئه: این صفحه لینکون. اولا اما بی‌چمر حرف ره ئون جا جمع نومبی. دوما این ترکیب مازرونی دله غلط هسه.
 • این مقاله ره هارش. ونه دله پایانی ره بنویشتنه پایونی. اینجوری بنویشتن یعنی اینکه مازرونی فارسی اتا لهجه هسه. اینجه راحت بنشنه پایانی ره انتهایی یا آخری ترجمه هاکردن. اگه هم اینا درست نی‌یه هر چی پایانی عوض بلین پایونی مه نظر درس نی‌یه.

اینجوری مثال ره من تومبه ته وسر زیاد بیارم.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۱۳ (UTC) @فیروز مه منظور ره نئیتی.
مه منظور اینتا نَی‌یه که آخرین تغییرون سر امه وسته شر درس هاکنن؛ مه منظور اینتا بی‌یه که در کل وشون هر چی مازرونی زوون جه کمته بفهمن امه وسته بیتتره. ته اتا قدیمی کارور هستی و شه بیتتر دوندی که وشون چنده فضول هستنه و وشون دس اگه بَرسه امه ویکی در ره تخته کاننه. مثلاً همینتا که اتا کارور گوته ونه فارسی ره خاخری زوونون دله بنویسیم. همش هم گوته فارسی زوون میلیی افتخار هسه و ....
همون گپ دله اونتا کارور بائیت بی‌یه که نسبتاً همه چی ره ویکی‌مازنی دله فهمنه. ولی همینتا کارور اگه بوره کردی ویکی‌پدیا دله چیزی نفهمنه که بخواهه وشون کار دله فضولی هاکنه.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۵۰ (UTC)

@Mehdi Parkuhi ویکی‌مدیا موسسه قانون دارنه و اینجوری نیه که هر کی دوس ندارنه مازرونی ویکی‌پدیا وجود نداره بوره و وشون ره مجبور هاکنه تا اینجه ره دونن مگه اینکه اما خلاف هاکنیم و وشون قوانین ره نقض هاکنیم. اینکه گنی وشون امه زوون ره فهمنّه ونه اتا دلیل این هسه که اما مازرونی‌نویسی ره رعایت نکمبی. مازرونی و فارسی هم دتا نزدیک زوون هسنه و اینکه اتا کارور فارسی ویکی‌پدیا جا پرسه بیه اینجه و امه زوون ره بفهمه یا نفهمس چار تا کار هاکنه که اگه مفید بوئه خله خاره و خش‌حال بومی و اگه خرابکاری بوئه ونه جلو ره گیرمی. مگه من یا شما یا اینجه دیگه کارورون فارسی یا انگلیسی ویکی‌پدیا دله فعالیت نکننه؟ این حرف ره من قبول ندارمه.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۱۶ (UTC)

 • وردگردیم اصلی بحث سر.
  من بائوت بیمه:
« "آخرین تغییرات"، "دگرگونی‌های تازه" جه فرق نکانده. همینتی که "آخرین تغییرون"، "تازه دگاردسته‌ئون" جه فرق ندارنه. »


Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۴۳ (UTC)

@Mehdi Parkuhi من هم دومبه که فرق ندارنَه. ولی آخرین تغییرون کلمه آشناتر هسَه. فارسی زوون که شه وسر فرهنگستون دارنه و وشون زوون دله هر دخیل کلمه وسر اتا معادل دارنَه، خله عربی کلمه ره کار زننه چه برسه اما ره.--فیروز (گپ) ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۵۳ (UTC)

شاء صفحه[دچی‌ین]

مازرونی ویکی‌پدیای دله Special page ره شاء صفحه گمی. این نوم بشتن دتا اشکال دارنه:

 • اول شاه یا King، مازرونی دله شاء بونه؟ یعنی ونه تلفظ چتی هسٌه؟ اتٌا نفر مه ره ونه خور توضیح هاده
 • فرض کمی مه اولین ایراد درس نیه. اون وقت شاء ره اما ونه ویژه عوض کار بزنیم؟ یا ونه اتا مازرونی کلمه که ویژه معنی ره دنه پیدا هاکنیم یا اینکه ونه عوض مخصوص ره کار بزنیم؟

من پیشنهاد کمه شاء صفحه ره مخصوص صفحه جا عوص هاکنیم.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۲۴ (UTC)

 • Symbol support vote.svg موافق البته «خاص صفحه‌ئون» هم تونده اتا کاندید بائه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۱۸ (UTC)
 • Symbol support vote.svg موافق اما مازرونی دله ژ ندارمبی بیتتره ویجه صفحه‌ئون بو یا خاص صفحه‌ئون.
  Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۰۶ (UTC)

ا.ت(الف و ت) مازرونی دله جمع نه‌شونه نی‌یه[دچی‌ین]

ات(الف و ت) مازرونی دله جمع نه‌شونه نی‌نه.
پیشنهاد کمبه تنظیم‌ون یا اتا بیتتر کلمه جه جایگزین بوو.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۰۷ (UTC)

اول خامه سوال هاکنم وقتی اتا کلمه ره جمع وندمبی ونه ون ره نیم‌فاصله بلیم یا کلمه کش چک هدا بوئه؟ ضمنا نشونه ره نه‌شونه بنویشتن فکر نکنم درس بوئه. اگه خانٌی حروف ره نشون هادین تونِنی اینجوری بنویسین: نِشونه بقیه جا هم خامه بی‌ین شه نظر بئوون. مه نظر مازرونی‌نویسی ونه اتا کلی قاعده داره.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۲۲ (UTC)

پس ته نزر(=نظر) تنظیمون خاره؟ اونتا مسئله مازرونی‌بنویشتن اتا دیگه بحث هسه که وه ره هم اگه قاعده‌ایی ندارنه اگه دارنه که همونجا قاعده جه پیروی کمبی. اگه هم قاعده ندارنه کارورن لوش دله مطرح کمبی.
ته فقط باوور تنظیمون(یا تنظیم‌‌‌ون) خار هستنه یا نا؟
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۴۱ (UTC)

@Mehdi Parkuhi من تنظیمون ره ترجیح دمه. یعنی کلا مه نظر این هسه که ون ونه کلمه کش چک هائیت بوئه.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۴۳ (UTC)

پس در کل موافق استی.@محک ته نزر(=نظر) چ‌چی هسه؟
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۲۳ (UTC)
ونه چک‌هدا بائه؛ بجز موارد خاص (مثلاً وقتی آخرین حرف الف هسته: جائون) ضمناً حکماً وپ:مازرونی‌نویسی ره بخوندین. خله این مسائل سر قبلاً گپ بزومی و اینان ره جمع‌بندی هاکردمی. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۱۶ (UTC)

وپ:مازرونی کلمات برابر[دچی‌ین]

قبلی بحث راستا دله خوامبه باوئورم امه ویکی‌پدیا دله اتا بخش دارمبی که ونه نوم وپ:مکب هسه یا وپ:مازرونی کلمات برابر. همینتی که بائیتمه "الف و ت" مازرونی زوون دله جمع نه‌شونه نی‌نه. پس چتی ونه نوم "مازرونی کلمات برابر هسه؟ فکر کمبه وه هم ونه عوض بووشه. اگه نَوِنه عوض بووشه باورین که مره هم هالی بَووه.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۳۵ (UTC)
دکَِل برابر کلمه شه فارسی هسَه. یعنی من که تا اِسا نشنوسمه اما مازرونی دله برابر داریم. مازرونی کلمات برابر ونه بوو مازرونی کلمه‌ئون برابر. برابر عوض هم من گمه بلیم هدار. شما اگه اتا ونه توم بهتر سراق دارنَی بئووین.--فیروز (گپ) ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۵۵ (UTC)

مازرونی کلمات برابر اتا مشکل دیگه هم دارنه. وه مازرونی زوون دستور(=دستور زبان مازندرانی) ره هم نقض هاکارده. کلمات برابر درس(=درست) نی‌یه و در اصل وونه برابر کلمه‌ئون یا حداقل برابر کلمات
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۰۳ (UTC)

@فیروز Symbol support vote.svg موافق هدار خاره. وونه: مازرونی هدار کلمه‌ئون.Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۳۲ (UTC)

مازرونی ویکی‌پدیا مشکل چ‌چی هسه؟[دچی‌ین]

برارون چه امه ویکی انده مورد ظلم و ستم قرار گرنه؟
من گوگل دله چرخه‌تو(=search-جستجو) هاکاردمه اسپهبد خورشید. هر چی تور گردشگری و ندومبه غار اسپهبد خورشید بالا بیمو ولی امه ویکی اسپهبد خورشید بالا نیمو. اینتا در حالی هسه که اما گومبی اسپهبد خورشید و فارسی‌جه هم گوننه اسپهبد خورشید. اینتا ره هم بائورم که اسپهبد خورشید اتا برگزیده مقاله هسه!!
اینتا در حالی هسه اسپهبد خورشید مقاله فارسی‌جه اولین مقاله‌ایی هسه که بالا انه...
مگه وونه؟؟
همینتی وونه که امه ویکی دله هچ‌کی فعال نی‌یه!
اونوقت فارسی ویکی‌پدیا دله هر رو(=روز) کارورونِ تعداد هدی(=همدیگر) کله و کش جه بالا شوننه....
اینتی نوونه. اما این مقاله‌ئون ره کنه وسه نویسمبی؟؟
نتومبی اتا کار هاکنیم که امه ویکی گوگل دله بالا بئه؟
من وقتی گوگل دله چرخه‌تو هاکردمه: "ویکی‌پدیای مازندرانی" اول از همه ونه مقاله فارسی‌جه بالا بمو بعد امه ویکی. خب وقتی امه ویکی گوگل دله بالا ننه؛ مردم ره کجه جه ونه هالی بووه اتا مازرونی ویکی‌پدیا هم این دنیا دله دارمبی؟ مه نزر اینتا موضوع خله حیاتیه.
امه ویکی دله یکسره درنه آی‌پی‌ون سیاسی مقاله‌ئون دله خرابکاری کاننه و اما دنیمی که وشون جلو بئیریم. مثلاً سید علی خامنه‌ای ره اتا سر بزنین. گاهی اوقات اونهایی که اصلاً نا مازروتی بلد هستنه نا فارسی خرابکاری ره هالی ووننه و واچی‌ین(=خنثی‌سازی) کاننه. اگه امه ویکی گوگل دله بدیه بووشه و مشارکت آمار بالا بوره کارون آسون‌ته وونه. ۴۰-۳۰ کارور بتوننه امه ویکی ره بیتتر هاکنن. نه اینکه نتونن؛ توننه؛ ولی خله طول کشنه!
من خله رفقون(=دوستان) ره اشناسمبه که ویکی‌فا دله فعالیت دارننه و علاقه‌ای به اینجه ندارننه. چون دوننه که ویکی‌مازرونی ره هیچ‌کی نوینده!
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۱۹ (UTC)

اگه شما بزنی مازرون یا مازرونی، مازرونی ویکی‌‌پدیای دله وشون مربوط مقاله‌ئون بالا انه و اولین نتیجه هسه. ولی حسن بن زید یا کیوس گوران وسر اینجوری نیه. مازرون یا مازرونی بنویشته‌ئون خله کیفیت نارنَه. ولی حسن بن زید، کیوس گوران یا اسپهبد خورشید بنویشته‌ئون کیفیفت عالی هسَه. مه مرورگر فایرفاکس هسَه من بوردمه ونه تنظیمات دله و وه ره هک هاکردمه و مازرونی زوون ره، ونه دله اضافه هاکردمه تا وه پیش فرض مازرونی ویکی‌پدیای صفحه‌ئون رو بالا بیاره ولی ای هم همون قبلا واری نتیجه هدا ونه دلیل ره ندومبه.--فیروز (گپ) ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۳۵ (UTC)
 • @فیروز اگه مازرونی چرخه‌تو هاکنیم اولین سایتی که بالا انه امه ویکیه.
  بحث اینتا هسه که چه غار اسپهبد خورشید وسته نتیجه بالا انه ولی خود اسپهبد خورشید که انه ویکی دره بالا ننه حتی صفحه دوم گوگل دله.
  هر چی سایت گردشگری و ندومبه وشون درنه بالا اننه ولی امه ویکی نا!
  امه ویکی حداقل ونه دومین سایت بوشه که بالا انه یا حداقل اینتا هسه که اولین صفحه دله بالا بئه. ولی من هر چی گوگل دله چرخه‌تو کامبه اصلاً اثری امه ویکی جه نی‌یه.
  Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۲۹ (UTC)

ئه‌تا و اتا[دچی‌ین]

ئه‌تا و اتا هر دتا اتا معنی ره دنده و بهتر هسه که وشون اتا جور مثلا (اتا) بنویشت بوون ولی هر کی شه لهجه مطابق (اَتا و اِتا) وه ره تلفط هاکنه.--فیروز (گپ) ‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۱۱ (UTC)

Symbol support vote.svg موافق اما ونه اینتا ویکی‌پدیا ره جایی هاکنیم که همه لهجه‌ئون وسته مناسب بوشه
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۱۰ (UTC)

Global bot policy proposal: invitation to a Meta discussion[دچی‌ین]


برارون هچ‌کی دره اینگیلیسی ره حرفه‌ای بلد بوشه؟
ات‌نفر ونه وه ره دگاردنه.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲۵ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۵۲ (UTC)

اینتا پغومِ ِمازرونی درگارست:

معذرت خامبه که انگلیسی زوون جه پغوم دمبه. لطفاً کومِک هاکنین وه ره شه ماری زوون جه دگاردنین. اینتی که لیست گانه، شمه ویکیِ پروژه در حال حاضر امه رباتونِ جهونی سیاست جه تطبیق دارنه. اونتی که این سیاست گانه، رباتونی که دِچلّه دکش‌ئون ره برطرف کانّه یا میون‌ویکی ِلینک‌ها ره حفظ کانّه، تونّه من‌بعد جهونی پرچم بَیرن و ویکی‌استوارتون وشون ره اجازه هادن که تموم لیستِ ویکیون دله کار هاکنن.
اون گادِر که ویکی مدیای پروژه‌ئون نوساجی بیّه، نیاز به جهونی رباتونِ سیاست کم بیی بی‌یه و سال‌های بگذشته هیچ رباتی این قانون جه پرچم نئیته. ونه اصلی دلیل هم این هسته که سال 2013 جه ویکی‌دیتا ره بساتمی که دیگه میون‌ویکیِ لینک‌ها جه اِما ره بی‌نیاز هاکردنه.
پیشنهادی متاویکی دله هدانه كه استوارتون تونن اینتی رباتون ره دِباره فعال هاکنن. پیش از این هم بعضی رباتون که وشون وظیفه‌ئون خاص بی‌یه ره استوارتون پرچم دانه و فکر نکامبی اعتماد خَوری مشکلی پیش بئه. اسا هم فقط استوارتون رباتونی ره پرچم دنّه که پیش‌ته خار سابقه دارن، ListeriaBot واری.
این پغوم جه، من خامبه شما ره دعوت هاکنم RFC جهونی گپ‌بزه‌جا دله کایر بئین و این موضوع سَر تصمیم بئیریم.
خنابدون که پغوم وسّه شه وقت ره بی‌یشتنی.
با احترام،

--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۵۴ (UTC)

واجه‌یاب[دچی‌ین]

برارون سلام. خاستمه شمه جه بپرسم مازرونی کلمه‌ئون که واجه‌یاب سایت دله درنه معتبر هسنه یا نا؟
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۱۲ (UTC)

ممکن هسه کلمه‌ئونی دووئن که شمه لهجه دله وجود نارنه. فیروز (گپ) ‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۳:۴۷ (UTC)
قبلاً اتا سایت «لغتنامه طبرستان» دیّه که خله خوب بی‌یه ولی بخاطر حمایت از ونه چاپ بیی کتاب، وه ره از کار دمبدانه. اسا من اتا اپلیکیشن دارمه که اون سایت سَر جه بساته بیّه ولی اونتای قایده خار نی‌یه. غیر این، واژه‌نومه خوبی آنلاین ندیمه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۱۷ (UTC)

‌مازرونی زوون معیار لجه[دچی‌ین]

سلام برارون اینجه ره هارشین بی‌زحمت. گرچه من شه قبول ندارمه که ویکی‌طبری شکست بخرده و موفق نوونه ولی اینتا موضوع هم اهمیت دارنه که هر کی شه لجه و شه گنش جه ویکی دله نویسنه.
مه پیشناد اینتا هسه گه ئه‌ما ونه تا جایی گه وونه جوری بنویسیم گه هرکس بتونده شه لجه جه بخونه مثلاً بنویسیم اتا ات‌نفر گه خانه اَتا خوندنه ات‌نفر اِتا خوندنه ات‌نفر ئم ئه‌تا خوندنه.(جناب فیروز بائوت بی‌یه.)اما اگر جایی پیش بمو گه نوونه اینتی نوونه و نتومبی اینتی دوپهلو بنویسیم ونه اتا لجه ره معیار بئیریم.
مازرونی زوون اتا دتا لجه ندارنه بلکه ۴۰تا لجه دارنه.حتماً ونه اتا لجه معیار بو.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۴۴ (UTC) در ضمن خامبه باوورم من اصلاً ویکی‌طبری ره ناموفق ندومبه شاید اینجا نا کارور داشته بو نا وینش‌کر(=بیننده) ولی من اینجه ره قبول دارمه چون تینار جایی هسه گه مازرونی زوون ره علمی کار دله کار زننه. اتا گادر فارسی زوون ئم علمی زوون نییه بلکه عربی علمی بی‌یه و ابوحامد غزالی گوته فارسی عامه زوون هسه و بتونده علمی بو ولی اسا ویمبی که فارسی علمی هسه.
فارسی بتوندسته پس اما ئم تومبی.
امید و تلاش سنگ ره او کاننه.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۵۱ (UTC)

@Mehdi Parkuhi من هم موافق هسمه که اما ونه اتا معیار لهجه اینجه وسر ایجاد هاکنیم. نئومه اتا راحات کار هسه ولی اگه بخاپیم اینجه دهیر جا کار هاکنیم وه لازم هسه. این لهجه ونه ساده و روون بوئه. من گمه تومَی ونه درس هاکردن وسر اون زوون‌شناسون جا که مازرونی زوون سر مطالعه هاکردنه جا هم مشورت بئیریم. کلا ونه وسر سعی هاکردن ارزنه. اسا من گمه اول بیم مازرونی کلمه‌ئون لیست ره اتا جا الفبای مطابق رج هاکنیم. بعد هر کی بی‌یه اون کلمه شکل ره شه لهجه دله بنویسه. بعد بیم اتا ساده و مقبول شکل اون کلمه وسر پیشنهاد هاکنیم. فیروز (گپ) ‏۲ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۲۶ (UTC)
@فیروز ته جه Symbol support vote.svg موافق هستمه. اتا نکته هم بائوتی که خله مهم بی‌یه:
« من گمه تومَی ونه درس هاکردن وسر اون زوون‌شناسون جا که مازرونی زوون سر مطالعه هاکردنه جا هم مشورت بئیریم »

اینتا جه خله موافق هستمه اینتا معیار لجه تونده شه لینگ ره ویکی‌طبری جه بریم(=بیرون) بی‌یله و طبرستون شبکه دله یا حتی مردمون زوون دله جا دکفه همینتا دلیل‌‌سه ونه زوون‌شناسون و گت‌آدمون نزر ره داشته بوشیم و وشون جه مشورت بئیریم.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۰۵ (UTC)

@محک ته نزر ره ئم اشنومبی.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۰۶ (UTC)
اون کاروری که ونه گپ ِلینک ره بی‌یشتی جه هیچ نظری ندارمه. مه نظر وه بلاک و بایکوت هسته :)
ولی این موضوعی که پیش بکشی خَوِر، اول ونه میِّن هاکنیم که اصلاً معیار لهجه ره خامبی چی کار؟
حداقل من دمبال این دنیمه که مازرونی «علمی زوون» بوو، یا حتی «معیار لهجه» ونسه بسازیم. البته خوب هسته که شه زوون ِدایره‌لغات ره گت‌ته هاکنیم و هِدی کلمات ره یاد بَیریم و کار بزنیم. خادی من خله کلمات و ضرب‌المثل‌هایی که ساروی لهجه دله دنی‌یه ره هز روزِنه استفاده کامبه. ولی چون مه دید و علاقه ماری زوون جه، اتا چارچوب گت‌تری دارنه که همه چی ره نسبت به اون چارچوب اشمبه، خله معیار لهجه داشتن مه وسّه اولویت ندارنه. (مثلاً مه نظر، خط‌الرسم داشتنِ اولویت ویشته هسته) اگه مه شخصی دلایل ره خانّی دونین، ورگ سایت دله مقالاتی دره که مه نظر جا شبیه هستنه و کاملاً توضیح دنه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۳۱ (UTC)
@محک اینجه هر کی شه لجه جه نویسنه و اینتا مشکل اهیمت دارنه. کارور:Mehdi گرچه بایکوت هسه ولی اینتا ره راست بائیته.
ونه اول اتا زوون دووشه گه ونه‌ وسته رسم‌الخط داشته بوشیم.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۴ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۴۹ (UTC)
این شمه نظر هسته. من لهجه‌ئون ِاختلاف ره مشکل نَویمبه. اگه ته ره حوصله نَیته تموم مقالاتی که ورگ دله دره ره بخوندی، این مقاله ره حکماً بخوند. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۵ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۳۷ (UTC)

نقشه[دچی‌ین]

سلام اینتا نقشه درست نی‌یه. ونه اتا دیگه نقشه ره کار بزنیم. مازرونی زوون قلمرو گلستون دله خله گت‌ته هسه سمنون دله ئم خله دره تهرون دله ئم دره البرز دله ئم دره ولی اینتا نقشه اصلاً وشون ره نشون ندا نَ‌ونه اتا جدید نقشه درس هاکنیم؟
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۴ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۴۶ (UTC)

Wiki Loves Folklore 2021 is back![دچی‌ین]

لطفاً برای ترجمه به زبان مادریتان کمک کنید

Wiki Loves Folklore Logo.svg

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2021 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

Please support us in translating the project page and a banner message to help us spread the word in your native language.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

MediaWiki message delivery (گپ) ‏۶ فوریه ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۵ (UTC)

مازرونی خط[دچی‌ین]

سلام۔ مازرونے ویکی‌پدیا سر خط جه خامبه گپ بزنم۔ تاسا اما بنویشته‌ئون رھ فارسے خط جہ بنویشتمے۔ اما ھمہ دومبے گه فارسے خط دکال مازرونے زوون‌سہ خار نی‌یہ۔ پیشنھاد کمبہ گیلکے خط جا بانویسیم. حتی اگر مازرونے زوون‌سه خلہ ایده‌آل نَوو دسته‌کم فارسے خط جہ بیتتر هسه۔ فیروز، ممرضا، مندوسن نظرات ره اشنومبے. (اینتا رھ ترکیبی فارسی و اردو خط جا بنویشتمه.)  وندادهرمز گپ ‏۱۴ فوریه ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۷ (UTC)

مرھ سوال بیہ چہ تاسا ایستفاده نکاردنے؟  وندادهرمز گپ ‏۱۵ فوریه ۲۰۲۱، ساعت ۰۴:۲۴ (UTC)
خط بساتن وسّه مهمترین چیز این هسته که مخاطب راحت بتونه ونجه ارتباط برقرار هاکنه و راحت وه ره اتا هارشا دله دَربَوِره. اگه‌نا شه لاتین نوشتمیُ! نا گیلکی خط و نا لاتین و نا این اردو و نا کوردی همین اسایِ خط قایده راحت نینه. من خله موافق نیمه که جدید خط بساجیم.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۵ فوریه ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۴۳ (UTC)
@محک من ئم ته جه موافق هسمه که مخاطب ونه راحت بوشه. ولی شاید اینکه اینتا خط جه راحت نینه همینجا سر بوشه که فارسی خط مازرونی زوون سر خار نی‌یه. کوردی خط که دکال آدم بتونده بخونده و ونه ماجرا دکال فرق کانده. لاتین ئم جوونون وسه جذاب هسه ولی باز ئم خار نی‌یه چون گت‌ادمون ونه‌جا راحت نینه. ولی اتا "ی" ره چرخ هدائن ( ے ) و "هه" ره "ھہ" بنویشتن فکر کمبه نه‌تنها اذیتی ندارنه بلکه اینتا فرق جوونون ره خش انه. البته وشون ره که بائیتمه ای شاید خار نووئن و ته نظر صحیح بو. اسا اینتا ویکی‌پدیا دله خط عوض هاکردن شاید صحیح نوو ولی درکل مازرون و حقیقی فضا دله مازرونی زوون اتا خار خط خانه. مازرونے زوون هچ‌گادر خار خط نداشته. فارسی زوون مازرونے زوون جه، آواشناختی لحاظ جه همیشه تفاوت داشته و فارسی خط ئم فارسی آوا سر بسته بیه همین‌سه مازرونے‌سه خار نی‌یه. من که شه خد ره خله پچوک دومبه ولی گت‌آدمون و زوون‌اشناسی‌کرون بنشنه اینتا موضوع ره بررسی هاکنن و اتا خار خط پیشنهاد هادن. کوردی خط، فارسی خط، گیلکی خط و و و همه عربی خط جه بساته بئینه و فکر نکمبه اي اتا نو خط عربی جه پیشنهاد هدائن ( که مازرونے آواشناسی جه تطابق داشته بو ) خله سخت بوئه.  وندادهرمز گپ ‏۱۵ فوریه ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۷ (UTC)

Proposal: Set two-letter project shortcuts as alias to project namespace globally[دچی‌ین]

لطفاً برای ترجمه به زبان مادریتان کمک کنید

Hello everyone,

I apologize for posting in English. I would like to inform everyone that I created a new global request for comment (GRFC) at Meta Wiki, which may affect your project: m:Requests for comment/Set short project namespace aliases by default globally.

In this GRFC, I propose that two-project shortcuts for project names will become a default alias for the project namespace. For instance, on all Wikipedias, WP will be an alias to the Wikipedia: namespace (and similar for other projects). Full list is available in the GRFC.

This is already the case for Wikivoyages, and many individual projects asked for this alias to be implemented. I believe this makes it easier to access the materials in the project namespace, as well as creating shortcuts like WP:NPOV, as well as helps new projects to use this feature, without having to figure out how to request site configuration changes first.

As far as I can see, ویکی‌پدیا currently does not have such an alias set. This means that such an alias will be set for you, if the GRFC is accepted by the global community.

I would like to ask all community members to participate in the request for comment at Meta-Wiki, see m:Requests for comment/Set short project namespace aliases by default globally.

Please feel free to ask me if you have any questions about this proposal.

Best regards,
--Martin Urbanec (talk) ‏۱۸ فوریه ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۲ (UTC)

گوزارش/ راپورت[دچی‌ین]

حقیقتا گوزارش نوم مره خنده یارنه! اینجه بدیمه راپورت ره مازرونی واجه دونده که روسی جا وام واجه هسه.  وندادهرمز گپ ‏۲۶ فوریه ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۷ (UTC)

@محک شمه نظر؟  وندادهرمز گپ ‏۲۶ فوریه ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۸ (UTC)
Symbol support vote.svg موافق هرچی بائه «گوزارش» جه بتتره :) http://translatewiki.net دله توندی ویکیِ اصلی پغوم‌ها ره چرخه‌تو هاکنی و دگاردنی. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۷ (UTC)
@محک چه‌چی ره دگاردنم؟ ته اصلی منظور ره متوجه نئیمه :)
@فیروز شه‌ما گوزراش جا موافق هستنی یا به‌جای راپورت پیشنهاد بیتتری داینی؟  وندادهرمز 📞 ‏۱ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۳۶ (UTC)
اینجه ونه دتا نکته ره شمه خدمت عرض هاکنم:
 • اول اینکه گزارش واری کلمات ره گوزاش واری بنویشتن جا مخالف هسمه. قبلا که من تازه بمومه این ویکی دله اینجوری بنویشت بی‌یه و من سوال نکرد قبول هاکردمه ولی اسا مه نظر اینجوری بنویشتن درس نی‌یه.
 • دوم موافق هسمه گزارش ونه اتا بهتر کلمه جا عوض بووشه. ولی ونه چرخ هایتن اون کلمه ره پیدا هاکردن. مه نظر اگه قرار بوئه گزارش عوض بلیم راپورت همون گزارش دووشه بهتر هسه. چون گزارش اتا فارسی زوون کلمه هسه و فارسی زوون مازرونی ره روسی زوون توم نزدیک‌تر هسه.
گزارش عوض من سرساب هاکردن ره پیش‌داشت (یشنهاد) کمه. فیروز (گپ) ‏۲ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۴:۰۶ (UTC)
@فیروز احسنت! ته که وشون ره دونستی چه تاسا نائوت بی؟ هم سرساب هاکردن و هم پیش‌داشت هاکردن جا موافق هسمه.  وندادهرمز 📞
البته این که مازرونی فارسی جا نزیک‌ته هسه شکی نی‌یه؛ ولی بعضی کلمه‌ئون هم درنهایت که وشون روسی جا بمونه و خله هم پرکاربرد هستنه. بیتترین مثال لَمپا هسه که روسی دله Lampa بی‌یه. ئه‌تا دیگه تومبی لوتکا ره نوم بَوریم. اگه چرخه‌تو هاکنیم ویشته هم درنه.

دیگر اینکه بائیتی گزارش ره ننشنه گوزارش بنویشتن. قطعا اگه از لحاظ صحیح و فنی هارشیم دری غلط گونی. ولی چون خوامبی مردمون ره امه ویکی جا اتا چی هالی بووه فارسی شکل جا نویسمبی. درواقع این (فارسی و عربی شکل جا بنویشتن) یک ایراد هسه که ئه‌ما به‌دلیل شرایط خاص درمبی ونه جا چشم‌پوشی کمبی؛ و اِلّا قطعا گزارش ره بنشنه گوزارش بنویشتن. همیشه همونتا ره بنشنه بنویشتن که اشنونی.  وندادهرمز 📞 ‏۲ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۵۲ (UTC)

حداقل مه‌ن تاسا خار دلیل ندیمه که اینتی بنویشتن غلط هسه. هچ‌گادر اونتا مردی ئی‌مه‌یل ره هم پیدا نکردمه تا ونه جا هاپورسم :)  وندادهرمز 📞 ‏۲ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۵۶ (UTC)
مه نظر آبادیس سایت واقعا تونّه خله اما ره کمک هاکنه. من خله این سایت ره چرخ هایتمه و مه نظر ونه مازرونی کلمات معتبر هسنّه. تونِنی ونه مازرونی کلمات ره اینجوری چرخ هایرین. لینک ره که په (باز) هاکنین توننی هر کلمه ای ره چه فارسی چه مازرونی اون سایت دله پیدا هاکنین. مثلا من انتخاب کردن ره اون سایت دله چرخ هایتمه و اینجه ره برسیمه.
ایمیل خور هم ونه بئووم که وه تبرستون سایت مدیر ایمیل هسّه: bamun@tabarestan.info
این ایمیل هم حبیب برجیان شِنه که وه ره تبری متون کتاب دله جا بیتمه و شاید قدیمی بوئه ولی وه مازرونی زوون سر کار و تحقیق هاکرده: hb146@columbia.edu فیروز (گپ) ‏۲ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۵ (UTC)

دیگه زوونون جا صفحه نوم ره رج هاکردن[دچی‌ین]

مه نظر اما ونه صفحه‌ئون نوم ره دیگه زوونون جا رج هاکنیم. من دتا مثال شمه وسر ایارمه:

 • گت صفحه: انگلیسی ویکی‌پدیای دله وه ره Main Page و فارسی ویکی‌پدیای دله وه ره صفحه اصلی گنّه. اگه این ویکی‌ئون دله که من نوم بوردمه وشون نوم Big Page یا برگه بزرگ بی‌بو اون وقت گت صفحه نوم درس بی‌یه. ولی اسا من گمه اما وه ره بلیم اصلی صفحه. اینجوری هم دیگه زوونون جا رج‌تر هسّه و هم مه نظر تازه کQارورون وسر آشنا تر.
 • تازه دگاردسته‌ئون: امه منطقه دگاردنی‌ین یعنی تغییر هدائن. همین معنی کلمه ره هم تونِنی آبادیس سایت دله هم هارشین. اما دگرسِّن هم دارمی که ونه معنی برگشتن یا پئی هاکردن هم بونه. من پیش‌داشت کمّه که تازه دگاردسته‌ئون معنی چون همه لهجه‌ئون دله شاید دنی‌بوئه یا ابهام داره (دگرسِّن جا وه ره اشتباه بیرن) ونه عوض بلیم تازه دگاردنی‌ئون. التبه اگه این حرف ره هم قبول دارنّی که سره‌نویسی امه وسر اسا خله خار نی‌یه و همین کلمه هم ناآشنا هسّه تومّی بلیم آخرین تغییرات همون کاری که فارسی ویکی‌پدیای دله هم هاکردنه.
 • تازه خورون: این صفحه نوم انگلیسی ویکی‌پدیای دله Current events و فارسی ویکی‌پدیای دله رویدادهای کنونی هسّه. Event ونه معنی فارسی زوون دله رویداد بونه ولی مازرونی زوون دله ونه وسر معادل نارمی. (دکت یا دکته دره ولی فکر کمّه وه ابهام داره). اگه انگلیسی ویکی‌پدیای دله این صفحه نوم New news یا فارسی ویکی‌پدیای دله ونه نوم اخبار تازه بی‌‌بو مه نظر اون وقت تازه خورون درس بی‌یه. اسا من گمه ونه نوم ره بلیم اسایی اتفاقون یا الان اتفاقون.

--فیروز (گپ) ‏۲ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۰۱ (UTC)

این که نیّه منطق برا :)) این کاری که دری کاندی ره گنه گرته‌برداری. قرار نیه فارسی هر چی بی‌یه ره گرته‌برداری هاکنیم :) اصل مازرونی زوون هسه. ئه‌سا اگه مازرونی زوون دله اصلی وسه هچ معادل نداشتمی انگار تومبی بی‌یلیم اصلی صفحه. ولی فکر کمبه اصلی وسه ئه‌تا خار معادل داشته بوئیم. بنشنه په‌شو په‌شو بزوئن.  وندادهرمز 📞 ‏۳ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۱ (UTC)
این کار نوم کپی‌هاکردن نی‌یه. اما ونه صفحه‌ئون نوم ره دیگه زوونون جا رج هاکنیم (هماهنگ هاکنیم). مثلا تازه خورون، این صفحه نوم، ونه محتوای جا جور در نِنه. این صفحه دله اما اتفاقاتی ره که الان دکته ره اِلمی نا خور. بعد هم من خامه شمه جا سوال هاکنم اما مازرونی زوون دله گت ره اصلی عوض کار زمّی؟ فیروز (گپ) ‏۴ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۲۵ (UTC)
ئه‌تا دیگه مورد گرته‌برداری جه که مه‌ن خله بنویشته‌ئون دله بدیمه وابسته جستارون هه‌سه. کاملا گرته‌برداری هه‌سه. نا گرته‌برداری نی‌یه؛ خود فارسی هه‌سه! دکال مازرونی نی‌یه! انگلیسی دله بنویشتنه: See more یعنی ویشته بوینین. بیتترین نوم که تومبی بی‌یلیم ویشته بخوندین هه‌سه مه نظر. منابع یا پانویس یا منبعون یا بن‌مایه هم مناسب نینه؛ وشون وسه هم بنشنه ئه‌تا خار معادل پیدا هکردن.  وندادهرمز 📞 ‏۳ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۳۸ (UTC)
@V.H اتّا نکته ره هم خامه شما ره بئووم. شمه بنویشتن روش کوردی زوون ره مونّه که مازرونی زوون ره اما اینجوری ننویسمی. مثلا شما هَسّه ره هه‌سه بنویشتی. این لینک و این لینک ره هارشین. اما هم اینجوری بنویشتن سر توافق نکردمی بهتر هسّه همه اتا جور بنویسیم. این نکته خور هم که بئوتی ونه دلیل این هَسّه که وقتی درمی اتّا مقاله رو نویسمی عجله کمّی و اتی کلمات ره ترجمه نکمّی یا اگه وشون معنی ره ندومّی چرخ نَیرمی وشون معنی ره پیدا نکمّی. ضمنا مه نظر فارسی کلمات کار بزوئن تا اونجه‌ای که مازرونی دله معادل نارنه یا وشون معادل دووشه ولی مازرونیِ زوون دله رایج نووشه و مازرونیِ زوونِ دستور ره نقض نکنه مجاز هسّه. مه نظر اگه اتّا فارسی کلمه مازرونی زوون دستور ره نقض هاکنه بهتر هسه عربی کلمه جا استفاده بوو. فیروز (گپ) ‏۴ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۳۹ (UTC)

دشت بنویشته‌ئون[دچی‌ین]

اما ویکی‌پدیای دله دِجور دشت (کامل) بنویشته دارمی. بنویشته‌ئونی که زرد اساره دارنّه و وشون ره فارسی دله برگزیده و انگلیسی دله Featured گنّه و بنویشته‌ئونی که سبز اساره دارنّه و وشون ره فارسی دله خوب و انگلیسی دله Good گنّه. اما هم همین تفکیک ره دشت بنویشته‌ئون وسر قائل بومی. ولی من الان متوجه بیمه اما اتا اشتباه دارمی که من شه ونه باعث بیمه. من قبلا فکر کردمه مازرونی زوون دله برگزیدن یا انتخاب کردن معنی بونه دئیشتن که ظاهرا وه اشتباه هسّه. دئیشتن معنی فارسی دله بونه آب کشیدن از چاه یا چشمه. کم‌دس (دست‌کم، حداقل) امه منطقه دله که اینجوری معنی دنه. آبادیس سایت دله انتخاب کردن ره مازرونی دله هوجی‌ین معنی هاکرده. من اول شه اشتبا وسر شمه جا معذرت خامه و دوم پیش‌داشت کمّه دئیشته بنویشته‌ئون ره اصلاح هاکنیم و بلیم هوجی بنویشته‌ئون. --فیروز (گپ) ‏۲ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۹ (UTC)

@فیروز آبادیس سایت دیگه سایتون جا مازرونی زوون سر کامل‌ته هسه ولی ونه اعتبار و منبع مشخص نی‌یه. فکر کامبه هرکس تونده اونجه شه کلمه‌ئون ره بانویسه.  وندادهرمز 📞 ‏۲ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۴۷ (UTC)
@V.H من هم ته جا موافق هسِّمه که نَوِنه وه ره دِرسّی اعتماد هاکردن ولی وه تونّه اتّا منبع بوئه تا اما تونیم خار مازرونی کلمات ره پیدا هاکنیم ونه کلمات ره ونه دله پیدا هاکنیم و وشون ره بررسی هاکنیم مثلا این چن تا لینک ره هارش: بوریته، بوریج، بوریت و بوریتن. هوجی (این لینک دله هابجی ره بَوین و این لینک دله ره هم هارش) مه نظر تونّه برگزیده یا منتخبت وسر اتا خار معادل بوئه. فیروز (گپ) ‏۳ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۴۵ (UTC)

خادکاشی / شه ره بکاشته[دچی‌ین]

من هچ‌گادر خادکاشی ره نشنوسته بیمه؛ اگه مازرونی زوون دله دنیه ایي وه هم وانه گرته‌برداری. اگه دنیه شه ره بکاشته یا بکوشته بیتتر هسه. اگه شمه مثبت نظر مساعد بی‌یه اسپهبد خورشید دله وه ره جایگزین کمبه.  وندادهرمز 📞 ‏۴ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۲۳ (UTC)

فکر نکنم خِدکِشیِ کلمه امه زوون دله دووشه یا ونه کار بزوئن رایج بوئه. اما شه منطقه دله معمولا وقتی اتا نفر اینکار ره هاکرده گمی وه شه خد ره بکوشته. ولی مه نظر خدکشی ره کار بزوئن اشکالی ندارنه. فیروز (گپ) ‏۴ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۰ (UTC)

آشپزی / ؟[دچی‌ین]

@فیروز سلام. مازرونی زوون دله اشپزی وسه معادل دارمبی؟  وندادهرمز 📞 ‏۴ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۴۵ (UTC)

اما شه منطقه دله بئوتنی گمی آشپزی. ولی من فکر کنم چون فارسی دلهٔ ز مازرونی بونه ج ونه درسِ شکل هم آشپجی هسّه. مثلا فارسیِ بپز بونه بَپِج. فیروز (گپ) ‏۴ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۶ (UTC)