ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ ارکه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۱۵:۲۲ جهونی

تاریخ:۳۰ مه ۲۰۲۴

أمروز ۷ وَهمِنه ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۰:۲۲   پکن: ۲۳:۲۲   
دوشنبه: ۲۰:۲۲   کابل: ۱۹:۵۲   
تهران: ۱۸:۵۲   
بیروت: ۱۸:۲۲    برلین: ۱۷:۲۲   
لندن: ۱۶:۲۲   نیویورک: ۱۱:۲۲


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما