ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ فردینه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۱۹:۳۶ جهونی

تاریخ:۳۱ مه ۲۰۲۳

أمروز ۷ وَهمِنه ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۴:۳۶   پکن: ۰۳:۳۶   
دشنبه: ۰۰:۳۶   کابل: ۰۰:۰۶   
تهران: ۰۰:۰۶   
بیروت: ۲۲:۳۶    برلین: ۲۱:۳۶   
لندن: ۲۰:۳۶   نیویورک: ۱۵:۳۶


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما