ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ شروینه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۱۸:۴۵ جهونی

تاریخ:۳۱ مه ۲۰۲۳

أمروز ۷ وَهمِنه ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۳:۴۵   پکن: ۰۲:۴۵   
دشنبه: ۲۳:۴۵   کابل: ۲۳:۱۵   
تهران: ۲۳:۱۵   
بیروت: ۲۱:۴۵    برلین: ۲۰:۴۵   
لندن: ۱۹:۴۵   نیویورک: ۱۴:۴۵

Montazeri.jpg


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما