گت صفحه

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
(گت ولگ جه بموئه)
مازرونی ویکی‌پدیا ره خش بمونی!
اینجه اتّا آزادِ دانش‌نومه‌ هسته که هر کی تونده وه ره دَچینه یا وِنه دِله بَنویسه
اینتا ویکی ا‌رکه مای ِ ۱۵۱۷ تبری (Apr. 2006) بساته بَیّه و اسا ۱۹٬۲۷۶ تا بَنویشته مازرونی زوون (گِلِکی/تبری) جه دانّه

هفتگی بنویشته

لیمبو (اینگلیسی جه: Limbo) اتا پازل-سکو ویدئو کا هسّه که اَتی ترسِ عنصرئون دی دارنه و پلی‌دد، که اتا مستقل ویدئوکا ساج استودیو هسّه وره بساته و جولای ماه ۲۰۱۰ وره تنک هاکرده. لیمبو اتا 2D کار هسّه که کاکر نقش اتا بی نوم ریکا ره دارنه که شه خاخِر دمبال دره و کاکر ونه وره خطِرناک جائون دله یور بوره. کاسازئون، کایِ پازل‌ئون ره اینتی دیزاین هاکردنه که وشون انتظار داشتنه که کاکر اولین کَش باخت هاده و ای درستِ راه‌حل ره پیدا هاکنه.

کاسازئون، لیمبو ره سیو و اسپه رنگئون جا سراق هدانه و اَمبینت (ambient) ونگ ره به کار بوردنه تا اینتی اته جور ترسناک اتمسفر کا وسه دِرِس هکرد بوشن. اینتا کار جا کا نقدکرئون ره خله خِش بمو و باتنه اینتا کا نو‌آر فیلم و آلمانی امپرسیونیسم ره موندنه. نقدکرئون همینان وسه لیمبو ره اتا هِنِری ویدئو کا رج وندی هاکردنه.

لیمبو نقدکرئون دِلوس بی‌‌یه، اما ونه کچیک و کِتاه آسنی وشون پَلی اختلاف دینگوئه، اتته دسّه باتنه ونه وا-بشتِ تِموم بَیِّن جول تِرِ معنی داشته کا ونه مکانیک جا خله خار دَوِست بَی بی‌یه، دیر دسّه گتنه که ونه کچک آسنی کا خله جمندر تموم بیّه ونسه بد بی‌یه و باتنه ونه ارزش ره جر بَورده. اتا اِشکال کا همه بئیت بی‌نه وه بی‌یه کا اینتا کا قِیمِت ونه جمندر تموم بَیِّن جا تناسب ندارنه و تونده باعث بوو کاکرئون وره نخرینن، ولی دیر نقدکرئون گاتنه که اون تومی که ورده تا تموم بووه ایده‌آل بی‌یه. این کا، بِت‌ترین کائون لیست دله قرار بیته.

لیمبو تنک بیّن په خله خار-خار بروته و ات خله جایزه بورده و ۲۰۱۰ سال که ونه تنک بین گدر بی‌یه اتا از بت‌ترین کا ئون سال نوم بیته.
دمباله تلمبار هوجی‌بئی

هفتگی عکس


ولگا گت‌ترین روخنه‌ای هسته که مازرون دریا دله کَلِنه. این روخنه که روسیه جه گذرنه، انده پر ئو هسته که ونه دله کشتی شونه.

امروز واری روز

امروز سه‌شنبه، ۲۳ آوریل ۲۰۲۴ میلادی برابر ۳۰ ارکه ما ۱۵۳۵ تبری هسته.

امروز: جهونی روز کتاب

روز بعد: ۲۴ آوریل – روز قبل: ۲۲ آوریل


خـَوِرون

ایران کنسول‌خنه

معرفی

ویکی‌پدیا اتا دایرةالمعارف هسته که جمعی، آنلاین، جهونی، چن‌زوونه و بر اساس ویکیِ سَبک هسته. این پروژه‌یِ اَرمون این هسته که محتوایی تولید هاکنه که آزاد بوئه، وه ره بوو اَی استفاده هاکردن، عینی و قابل تأیید بوئه و همه تونن وه ره دچینن یا اصلاح هاکنن تا بتتر بوو.

ویکی‌پدیایِ صفحه‌ئون ره داوطلب آدمون نویسنّه. وشون شه تلاش ره کننه که جامعه‌ای درینگنن که کایری جه پیش بوره و بی‌اونکه ات نفر وه ره هماهنگ و رهبری هاکنه، شه هدار ره پیدا هاکنه.

ویکی‌پدیا شه وسّه ات‌سری پایه‌ای اصول دارنه. ونه درون، گردِ محتوا Creative Commons BY-SA مجوز په درنه؛ همینسه هرکس تونده وه ره ات‌سری شروطِ جا کپی هاکنه و اَی همین مجوز جه تنک‌ته هاکنه. ویکی‌پدیا دله هرچی کته مفتی، بدون تبلیغات و بدون این که ونه نویسنده‌ئونِ هویت دیار بوو، هسته.

هر کسی تونده شه بنویشت ره اینجه بی‌یله و فوراً ونه دچی، صفحه دله دیار وونه. همین‌جور کارورونی هم داوطلب وونّه که باقیِ دچی‌یه‌ئون ره بررسی هاکنن که ویکی‌پدیایِ قوانین جه جور هسته یا نا. کایری صفحه دله یاد گیرنی که چتی اکانت وا هکنین و مقاله بساجین. راهنمایی صفحات هم درنه که تازه‌کارون ره یاد دنّه که چتی ویکی‌پدیا دله فعالیت هاکنن. اگه سؤالی پیش بمو هم تونّی هاپرسین و جواب بیرین.

مازرونی ویکی‌پدیا خله موضوعات وسّه هنتا مقاله ندارنه؛ شما تونّی کومِک هاکنین و نو مدخل بساجین یا اون مقالاتی که دارنه ره «دچی‌ین» جه بتتر هاکنین. اگر عضو بوئین، سیستم شمه کایری ره شمه نوم جه ثبت کنده و تاریخچه دله بنشنه پیدا هاکردن که شما چتی هاکردنی. عضو بیّن و کاروری حساب بساتن وسّه، اینتا پولِک ره جِغ هادین:

نو حساب بساتن

پیش از این حساب بساتنی؟ سیستم دله بئین.

گت رَجون

پایه‌یی علوم

بیولوژی • جوغرافی • اِساره‌شناسی • زمین‌شناسی • فیزیک • شیمی • ریاضی

کاربردی علوم

اقتصاد • کامپیوتر • تکنولوژی • کارون • صنعت • سازمان

انسانی علوم

اجتماعی • تاریخ • ادبیات • دین • زوون‌شناسی • سیاسِت • فلسفه • جنسی مسائل • روان‌شناسی

فرهنگ و هنر

معروف ِآدِمون • هنر • فرهنگ • فیلم • موسیقی • رسانه‌ئون • ورزش


ویکی‌مدیایِ دیگه سایتون

ویکی‌مدیا ات‌خله پروژه دارنه که همه آزاد محتوا دارنه. اتاشون ویکی‌پدیا هسته که آزادِ دانشنومه یا دایرةالمعارف هسته. باقیِ سایت‌هایی که ویکی‌مدیا شنه، ره این بِن تونّی هارشین:

ویکی متا، ویکی‌ئونِ هماهنگی وسهویکی‌زیست، جاندارونِ کاتالوگمدیاویکی، پروژه‌ئونِ نرم‌افزاری کارون وسهویکی‌دانشگاه، آموزشی محتواویکی‌واژه، دیکشنری و لغتنومهویکی‌خور، اخبار منبعویکی‌قالزم، آزاد اسناد تلمبارویکی‌تلمبار، عکس و ویدیو تلمبارویکی‌پدیا، آزاد دانشنومهویکی‌مانیا، جهونی همایش سایتویکی‌گهره، پروژه‌ئونی که آزمایشی مرحله درنهویکی‌بائوته، نقل‌قول و قصارجملاتویکی‌کتاب، آزاد کتابونویکی‌دیتا، طبقه‌بندی داده‌ئونویکی‌سفر، سفرنومه و بوروشورویکی‌مدیای بنیاد، سازمانی که گردِ ویکی پروژه‌ئون ره کول کَشِنه

کاسپینی زوونون

دیگه زوونون