ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ شروینه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۱۶:۲۱ جهونی

تاریخ:۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳

أمروز ۳ هَره ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۱:۲۱   پکن: ۰۰:۲۱   
دشنبه: ۲۱:۲۱   کابل: ۲۰:۵۱   
تهران: ۱۹:۵۱   
بیروت: ۱۹:۲۱    برلین: ۱۸:۲۱   
لندن: ۱۷:۲۱   نیویورک: ۱۲:۲۱

پرونده:Montazeri.jpg


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما