پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا جه، آزاد دانشنومه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
مهم ِخورون ِعناوین
OXI sign-greecereferendumdemojune2015.jpg
 • یونان دله مردِم اروپا اتحادیه‌ی ِ«ریاضتی طرح» ره منفی رأی هِدانه. (عکس دله)
 • شیلی بتونسته کوپا آمریکای ِفینال دله آرژانتین ره بَوره و قهرمون بَواشه.
 • ترکیه‎‎ی ِارتش، سه سال آتش‌بس په، پ‌ک‌ک مواضع ره حمله هاکرده. این اتفاق وقتی دَکِته که ارتش چن روز پیش بائوت بی‌یه خانه شه نیروئون ره سوریه دله مستقر هاکنه تا شه کشور ِامنیت ره سوریه دله‌یی جنگ جه حفظ داره ولی مراد قاریلان، پ‌ک‌ک ِرهبرون جه، بائوته اگه ترکیه اینتی کار هاکنه و سوریه کوردستون ِخاک ره بَییره، اِما نَتومبی این کار ره تحمل هاکنیم، همینسه ترکیه ره حمله کامبی و این کشور جنگ ِمیدون وانه. اسا ترکیه شه نیروها ره سوریه‌ی ِسامون پَلی آماده‌باش هِدائه.
 • عربستون ات‌سری شدید حمله ره شروع هاکرده و یمن ِجنگ وضعیت، حوثیون وسّه، نَخاش بَیی‌یه.
 • ولید بن طلال تمام ِشه دارایی‌ئون ره وقف هاکرده.
 • پ‌ی‌د بتونسته تل ابیض ِشهر ره بَییره و داعش ِاصلی‌ترین راه ره قطع هاکنه. وشون تا رقه‌ی ِپنجاه کیلومتری ره بَییتنه.

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۲۱:۳۳ جهونی

تاریخ:۶ ژوئیه ۲۰۱۵

أمروز ۱۳ نوروزه ما ۱۵۲۶ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۶:۳۳   پکن: ۰۵:۳۳   
دشنبه: ۰۲:۳۳   کابل: ۰۲:۰۳   
تهران: ۰۲:۰۳   
بیروت: ۰۰:۳۳    برلین: ۲۳:۳۳   
لندن: ۲۲:۳۳   نیویورک: ۱۷:۳۳

هفته ژوئیه تیر نوروزه ما
سه‌شنبه ۳۰ ۹ ۷
چارشنبه ۱ ۱۰ ۸
پنج‌شنبه ۲ ۱۱ ۹
جومه ۳ ۱۲ ۱۰
شنبه ۴ ۱۳ ۱۱
یه‌شنبه ۵ ۱۴ ۱۲
اَمروز ۶ ۱۵ ۱۳
دچی‌ین  

۶ ژوئیه ۲۰۱۵

یونان ِایالات ِنظر، این رفراندوم دله. هر کاجه سِرخ‌ته هسته، ویشته بائوتنه «نا».
 • یونان ِرفراندوم:
  • مردِم این رفراندوم دله ویشته «نا» رأی هِدانه و اینتی دیگه وشون کشور اروپای اتحادیه‌ی ِطرحون که گاتنه ونه «اقتصادی ریاضت» بَکشِن، اجرا نوانه. بیش از ۶۱ درصد منفی و بیش از ۳۸ درصد مثبت ِرأی هِدانه.
  • آلکسیس سیپراس، یونان ِنخست‌وزیر، وقتی رأیون ره بِشمارِستنه بائوته: «مِن دومبه که شِما نخانّی اَمه رابطه اروپای ِاتحادیه جه قطع بَواشه یا یوروی ِحوزه جه دَر بِئیم. اروپایی بانک و کشورون هم اَمه وضع ره درک کانّه و بتومبی مذاکرات جه شه بانکی و مالی اوضاع ره بتتر هاکنیم.»
  • آنتونیس ساماراس، «ترنه دموکراسی» ِحزب ِرهبر، هم رفراندوم ِپه بائوته خانه شه مقوم جه استعفاء هاده چون وشون حزب لازم دانّه که دِباره اول جه همه چی ره شروع هاکنه. (یورونیوز)
  • یونان ِدارایی وزیر، یانیس واروفاکیس، هم شه مقوم جه استعفاء هِدائه. وه که قبلاً بائوت‌بی‌یه اگه «اَره» رأی بیاره، استعفاء دِنه، اسا که برعکس بیّه هم استعفاء هِدا. وه بائوته اروپایی وزیرون ونجه بَد دارنه و اگه کس دیگه این مقوم سَر کَب‌بائه، احتمال اینکه مذاکره نتیجه بَرسه، ویشته وانه، همینسه استعفاء هِدا که مذاکرات ِکار آسون‌ته بَواشه. (یورونیوز)
 • آذربایجون بائوته که اتا ارمنستونی پهپاد ره، که بمو بی‌یه ونه سامون دله، بَزوئه و ساقط هاکرده. (TRT)
 • چین شه شهروندون جه بخاسته ترکیه نشوئِن و این کشور ره ول هاکِنِن و وَردَگِردِن. ترکیه سین کیانگ ِمسلمون‌ها و اویغوری ِترکون جه حمایت کانده و مردِم وقتی بَدینه که چین ِدولِت اونان ره اذیت کانده و نی‌یِنّه ما رمضون دله روزه بَییرِن، عصبانی بَیینه و ات‌خله تظاهرات راه دِمبدانه. وشون چینی رستوران‌های ِشیشه‌ئون ره بِشکِنینه. اسا ترکیه دولت گانه خانه سین‌کیانگیون ره پناهندگی هاده. (بی‌بی‌سی)
 • پاپ فرانسیس، کاتولیک کلیسای ِرهبر، بورده جنوبی آمریکا و خانه این سفر دله اکوادر، بولیوی و پاراگوئه ره سَر بَزنه. این سه‌تا کشور لاتین آمریکای ِفقیرترین کشورون جه هستنه ولی وشون ِمسیحیون ِجمعیت خله زیاده، همینسه پاپ، که شه آرژانتینی هسته، بائوته این سفر دله فقط فقر ِمسئله ره پیگیر وانه و حتی شه کشور دله نشونه. واتیکان ِمسئولون بائوتنه انتظار دارنه هر سه‌تا سفر دله بیش از یک میلیون نفر پاپ ِبَدی‌ین وسّه بِئِن. (یورونیوز)
 • پرنسس شارلوت ره ساندرینگهام ِکلیسا دله تعمید غسل هاکردنه. (یورونیوز)
دچی‌ین  

۵ ژوئیه ۲۰۱۵

اتا یونانی مَردی که پلاکارد سَر بنویشته «نا»
دچی‌ین  

۴ ژوئیه ۲۰۱۵

شامپاین ِگیلاس
Chile Vs Uruguay (19090559799).jpg
دچی‌ین  

۳ ژوئیه ۲۰۱۵

HRH Prince Alwaleed Bin Talal.jpg
 • کلمبیا دله دِتا انفجار بیّه که حداقل این اتفاق سَره هشت نفر زخمی بَیینه. کلمبیای ِدولِت احتمال دِنه که این انفجارون فارک ِکار بائه. (یورونیوز)
 • ولید بن طلال (عکس دله)، عربستونی شازده، خانه شه تموم سرمایه که ۳۲ میلیارد دلار هسته، ره وقف هاکنه. این پول بشردوستانه کارون وسّه ونه خرج بَواشه. این اتفاق په، بیل گیتس ونجه توییتر دله تشکر هاکرده. (یورونیوز)
دچی‌ین  

۲ ژوئیه ۲۰۱۵

 • اتا مسافرتی قایق فیلیپین دله غرق بیّه و حداقل تا اسا ۳۶ نفر بمردنه، البته این قایق دله دویست نفر نیشتبی‌بینه و احتمالاً بمرده‌ئون تعداد ویشته هسته. (یورونیوز)
 • دِتا فرانسه‌یی سرباز که دِتا بورکینوفاسویی کیجا ره بگا بینه، این کشور جه اخراج بَیینه و فرانسه دله دَکتنه زندون. (پرس تی‌وی)
 • ترکیه‌ی ِاحتمالی تجاوز، سوریه دله:
  • ترکیه‌ی ِارتش بائوته که حدود ۱۱۰ کیلومتر سوریه‌ی ِسامون جه هسته که این کشور ِامنیت ره کم کانده و اتا طرح هِدائه که ارتش بئه و این مسیر جه پنجا-شصت کیلومتر ره قارِق هاکِنه. وشون خاستنه سوریه خاک دله بِئِن و عفرین تا کوبانی میون مستقر بَواشِن. وشون بائوتنه که این کار ِانجام هِدائن وسّه ایران، روسیه و آمریکا جه ونه مشورت هاکِنِن. (کوردپرس)
  • بعد اون‌که ترکیه‌ی ِدولِت اعلام هاکرده احتمال دانّه سوریه کوردستون ره حمله هاکِنِن و وشون ارتش سوریه خاک دله وارد بَواشه تا اتی حائل ِدیفار شه امنیت وسّه بکشه؛ مراد قاریلان، پ‌ک‌ک ِرهبرون جه، بائوته اگه ترکیه این کار ره هاکنه، اِما هم ترکیه ره حمله کامبی و تموم ترکیه جنگی میدون وانه. (کوردپرس)
  • متحده ایالات آمریکا این طرح خَوِری بائوته که اَمه نظر این حائل ِدیفار ترکیه وسّه لازم نی‌یه؛ البته اِما فهممبی که ترکیه چچی وسّه این کار ره خانه هاکنه ولی این کار جه موافق نیمی. (کوردپرس)
 • داعش ات‌دفه مصر ره حمله هاکرده و سینا جزیره‌مونا (=شبهه‌جزیره) دله پونزه‌تا نظامی منطقه ره هدف بَییته و سه‌تا انتحاری حمله داشته. اینتی که مصر ِارتش گاته، وشون سیصد نفر بینه که صد نفر درگیری دله بمردنه. وشون هیوده‌تا ارتشی ره هم بَکاشتنه. بعضی حملات غزه‌ی ِسامون پَلی و رفح ِشهر دله بی‌یه. (یورونیوز)
 • ایران بتونسته سیزّه تُن طلا که جنوبی آفریقا دله بلوکه بَیبی‌یه ره وَردِگاردِنه. ایران ِپول تحریم وسّه خله کشورون دله بلوکه هسته و نتونّه وه ره پس بَییرِن. (پرس تی‌وی)
دچی‌ین  

۱ ژوئیه ۲۰۱۵

 • کوبا و متحده ایالات تصمیم بَییتنه که هِدی کشور دله سفارتخنه وا هاکِنِن. (یورونیوز)
 • اروپایی کائون اختتامیه باکو دله برگزار بیّه. این اولین دوری بی‌یه که این مسابقات انجام بیّه و روسیه این مسابقات دله اول بیی‌یه و ونه په آذربایجون، که میزبان بی‌یه، دوم و انگلیس سوم و ترکیه چاروم بَیینه. (TRT)
 • اتا بالون (=هواپیما) که ارتش ِشِنه، اندونزی دله سقوط هاکرده و دَکِته اتا هتل سَر که باعث بیّه حداقل ۱۴۰ نفر بمیرِن. این بالون دله ۱۲۲ نفر نیشت‌بینه و هَنتا دِ دَقه ونه پرواز جه نُگذِشت‌بی‌یه که خلبان بفهمست‌بی‌یه ونه بالون مشکل پیدا هاکرده. ارتش گانه که این بالون ِوضعیت خار بی‌یه ولی پنجاه سال عُمر داشته. (یورونیوز)