ویکی‌پدیا:هفتگی عکس/سال ۲۰۱۳

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

امسال ِکار بی‌یشت‌بَیی عکسون

هفته انگوس‌گتی نومزه‌کَر بنویشته ره عوض هاکردن تغییر هدائن لینکون
۱ Walnuts by RustedStrings.jpg محک اَقوز یا آقوز ات‌تی گِردکالِ میووئه که دِ رج پوس دانّه، اتا نرم و سَوز رنگه که كم‌كم خاشک بونه و ازبین شونه و ات‌دیگه سخت و هسّكایی هسه. ونه مغز خوراکی هسه و ات‌خله راغون دانه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲ Martin Luther, 1529.jpg محک مارتین لوتر (آلمانی جه: Martin Luther) (بزائه ۱۰ نوامبر ۱۴۸۳ آیزلبن آلمان - بمرده ۱۸ فوریه ۱۵۴۶) متجدد کشیش و انجیل ِمترجم آلمانی‌زوون جه و اتا مذهبی تجدیدنظرطلب بی‌یه. وه اتا مسیحیت تاریخ تاثیرگذارترین شخصیتون و پروتستانی اصلاحاتِ نهضتِ گتِ آدِمون جه حیساب اِنه. وه و کاترینا فون بورا هم زن و شی بینه. اسا مارتین لوترِ قبر ویتنبرگ دلوئه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳ Vase with grape harvesting scenes BM 1897.12-31.189.jpg محک اتا شراب جام که ساسانیون دوره شنه و مازرون دله پیدا بیی‌یه. این جام ره که ونه جنس نقره جه هسته ره، اسا بریتانیا موزه دله دارنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴ 150px محک اتا قدیمی نقشه، آشوراده جه که مازرون دریا درون دَره. میانکاله و آشوراده مازرون دریا ره گرگان دریامونا جه سِوا کانّه. این نقشه که سال ۱۸۹۰ میلادی شِنه ره روسون که قاجارون گادِر، ایران دله بکلست‌بینه، دَکشینه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۵ Asare golole 6bahmane Amol.jpg محک آمل جنگ اتا شهری جنگ بی‌یه که سال ۱۴۹۳ تبری تقویم (۱۳۶۰ هجری شمسی جه برابری کانده) اتفاق دَکته. قضیه اینتی بی‌یه که شهر آمل دله ات‌تی مارکسیست-لنینیست-مائوئیست گروه که ونه نوم ایران کمونیستون اتحادیه (سربدارون) بی‌یه و جمهوری اسلامی ِطرفدارون جنگ دَکتنه. این مبارزه ۶ میرما سپاه، پلیس و بسیجیون کومک جا دَخاته. این عکس دله هم اتا ساختمون میّـِن هسته که آمل ِشهرداری وَر دره و هنتا ونه سر گلوله‌ئون ِرج دره. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۶ StatueIbnKhaldounTunis.JPG محک ابوزید عبدالرحمن بن محمد بن خلدون حَضرَمی که وه ره ابن خلدون گانّه، اتا مسلمون و عرب مورخ، جامعه‌شناس، مردم‌شناس و سیاست‌مدار بی‌یه. وه ره اولین جامعه‌شناس دونّه که ۴۰۰ سال اگوست کنت جه پیشتر زندگی کارده. ابن‌خلدون شه ترنه علم نوم ره عمران بی‌یشت بی‌یه. این موجستمه که عکس دله دره ره تونس دله ونسه بساتنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۷ Karl-Marx-Monument in Chemnitz.jpg محک کارل مارکس ِموجستمه که شرقی آلمان حکومت گادِر وه ره بسات بینه و اسا هنتا کمنیتز شهر دله دره. جهونی جنگ دوم په کمنیتز اتا گتِ شهر بی‌یه که قطبون صنعتی جا حساب بی‌یه. این شهر ره شرقی آلمان حکومت گادِر گاتنه «کارل مارکس ِشهر». کمنیتز آلمان اتحاد په، شه صنعت جه دور بیّه و اسا اتا معمولی شهر هسته.
کارل مارکس که ونه موجستمه عکس دله دره، اتا گت فیلسوف بی‌یه که ونه گپون په سوسیالیست و کمونیست بساته بیینه و قدیم تاسا کشورون، حزبون و آدمون زیادی ونه په‌روو بگردستنه.
عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۸ Michelangelo's Pieta 5450 cropncleaned edit.jpg محک میکل آنژ (فرانسوی جه: Michel-Ange) که وه ره ایتالیایی زوون دله میکلانجلو بوناروتی (ایتالیایی جه: Michelangelo Buonarroti) گانّه، اتا ایتالیایی نقاش، موجستمه‌ساز، معمار و شاعر بی‌یه. وه ۶ مارس ۱۴۷۵ شهر کاپرزه دله دِنیا بموئه. میکل‌آنژ اتا گتِ هنرمند بی‌یه که رنسانس دوره گادِر ایتالیا دله دیّه. وه ۱۸ فوریه ۱۵۶۴ رم دله بمرده.
این عکس ِدرون «مریم ِنواجـِش» ِموجستمه دیاره که مریم مقدس ره سِراق دِنه که عیسی ره کَشه بزوئه. این موجستمه و میکل‌آنژ ِویشته‌ی بساته‌ئون مسیحیت جا ارتباط دارنه چون رنسانس گادِر اینتی هنری‌آثار خله کار شینه.
عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۹ Anax imperator qtl2.jpg محک لَلِم‌باز اتتی حشروئه که للم‌بازون راسته شنه. این حشره‌ی بومی جاء خله جاهان هسته و ات‌خله تیون (انواع) مختلف دانّه. که مازرون بومیون جه مَشدی للم‌باز ره بنشنه نوم بَوردِن. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۰ Tauroctony.jpg محک ورزا نر گو ره گانّه. وه ره قدیم تاسا کشاورزی دله کار کشینه. این عکس دله میترا دره اتا ورزا ره قاربونی کانده. میترا اتا قدیمی اسطوروئه که میتراییسم، زرتشت و حتی مسیحیت دله اتا ایزد یا خدائه. این موجستمه هم واتیکان دله کَته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۱ Crab Nebula.jpg محک مسیه ۱ یا خرچنگ سحابی (انگلیسی جه: crab nebula یا NGC1952) اتا سحابی نوم هسته که گو فلکی صورت دله قرار دانّه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۲ Viola tricolor LC0041.jpg محک وَنوشه اتی گُل نوم هسته که ویشته موعتدل ِنواحی دله پیدا وونه. ونوشه ات‌تی گُل هسته که ونه انباره پچوکه و ونه رنگ وَنِفش، یا زرد و وَنِفش‌ئه و البته ونه دیگه رنگون هم بعضی جائون پیدا وونه. ونوشه سنتی طب دله دَیی‌یه و هنتا هم پزشکی دله دره.
مازرون دله ونوشه شه جنگل دله دَرنه، ولی اسا دیگه باغچه‌ئون دله مَلمَل بی‌ین وسّه وه ره کارنّه، وه ره اینجه زمستون گادِر کارنّه. مازرون ادبیات دله هم ونوشه جه اتا بهاری گل جا نوم بَورده وونه.
عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۳ Berlin satellite image with Berlin wall.jpg محک برلین دیفار ِماهواره‌ای عکس (ونه دله زرد خط برلین ِدیفار هسته)، این دیفار سرد جنگ اصلی‌ترین نماد بی‌یه که ۲۸ سال برلین ره دِتا تیکه جا سِوا کارده. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۴ Tree Sparrow August 2007 Osaka Japan.jpg محک میشکا یا میچکا اتا پچوک پرندوئه که شرقی نیم‌کوره دله خله پیدا وونه. مازرون دله اتا رسم دره که وه ره میچکا سو گانه و ونه گادِر میچکای چِش ره سو جه زنّه و ونه است‌هاکردنِ په، تِفِنگ یا نیما جه وه ره کاشنّه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۵ Zaza woman.jpg محک زازاکیون اتا ایرانی‌تبار قوم هستنه که ترکیه دله زندگی کانّه و وشون منطقه نوم ره زازاستون گانّه. وشون ِتبار گیلون و تبرستون مردِم جه وَرگردنه ولی اسا خله کوردون ره موندنّه و چون وشون منطقه جا نزدیک بینه، وشون واری بگردستنه. زازاکی زوون خله مازرونی زوون ره موندنه و بنشنه راحت وه ره بفهمستن ولی این زوون جه گپ بزوئن ترکیه دله ممنوع هسته و حتی ونسه بعضیون زندان شونّه. این عکس دله اتا زازاکی پیرزنا مَیّن هسته که شه مَله‌یی لباس ره دَکارده، وشون لباس هم حتی مازرون و گیلون ِپیرزنان لباس جور هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۶ Athene cunicularia -near Goiania, Goias, Brazil-8 edit.jpg محک پیت‌کله (فارسی جه: جغد) پرنده‌ئونی نوم هسته که شو پر زنده و ونه غذا گل، وک و… هسه. دِتا دلیل دانّه که وه ره گانّه پیت کله: اولی اینتائه که ونه کله خله چرخ گیرنه همینسه وه ره گانّه پیت کله که یعنی ونه کله پیچنه. دومی هم اینتا بتونده بائه که ونه چِش پـِت هسته و ونه حدقه دله ثابته. این عکس دله اتا برزیلی پیت‌کله میِّن هسته که شه اتا لینگِ سَر اسّائه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۷ Paris Night.jpg محک پاریس (فرانسوی جه: Paris) اتا شهر نوم هسه که فرانسه نیشتنگا هسه. اینتا شهر دنیای دله قشنگ‌ترین شهرون میون حیساب اِنه. ونه دله خله هارشینی جائون دره که اَتا وشون جا که خله وه ره اِشناسنّه ایفل برج هسه. پاریس شهر سن درکا پلی دَره. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۸ Jack-up-rig-in-the-caspian-sea 1.JPG محک ایرانی شرکتِ کشتی‌ئون که مازرون دریا دله جه درنه نفت بریم کشنّه. اینتا عکس ترکمنستون ِسامون دله دره و ایژدیهای نفتی میدون نوم دانّه. ایران ِنفتی میدون‌ها خله مازرون دریا دله کم هستنه و نتونّه خله نفت تولید هاکنن. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۹ Margaret Thatcher.png محک مارگارت هیلدا تاچر (انگلیسی جه: Margaret Hilda Thatcher) بریتانیای محافظه‌کارون حزب ِقدیمی رهبر بی‌یه. وه سال ۱۹۷۵ این حزب رهبر بگردسته و چن سال پِیی‌ته ۱۹۷۹ دله «ایقتیصادی اوضاعِ بتتر هاکردن» ِشعارِ جا، انتخابات نومزه بگردسته و بریتانیای نخست‌وزیر بیّه و تا سال ۱۹۹۰ هر دِتا مقوم ره داشته. تاچر هنتا تنها زنی هسته که بریتانیای نخست‌وزیر بیّه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۰ Cervantes Jáuregui.jpg محک سروانتس اتا ایسپانیولی شاعر و نویسنده بی‌یه که دون کیشوت کتاب ره بنویشته. این کتاب خله جهونی ادبیات دله مشهور هسته و وه ره اولین رُمانون تاریخ جا دونّه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۱ Duck wings outstretched.jpg محک اسراییلی سیکا یا سیکا اسرائیلی اتتی سیکا نوم هسته که میونی و جنوبی آمریکا و مکزیک دله دره. این حیوون گرمسیری مناطق شنه و خله هولی جه خاشِش نِنه. وه ره آمریکای اکتشافِ په اهلی هاکردنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۲ Johannes Vermeer (1632-1675) - The Girl With The Pearl Earring (1665).jpg محک یوهانس ورمر اتا هولندی معروف نقاش بی‌یه. وه ره پایه‌گذارون هولند هنر ِطلایی دوران جه دونّه که قرن هیفدهوم میلادی گادر دَیی‌یه. این عکس که بالا کَته ئِه نوم «اتا کیجا مروارید گوشوار جا» هسته که یوهانس ورمر معروف نقاشیون جه محسوب وونه. این تابلو ره اسا اتا موزه که لاهه دله دره، میون دارنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۳ Schwedenfeuer Detail 04.JPG محک تَش اتا گرمایی انرژی و نور هسته که شیمیایی واکنش جه آزاد وونه و اتا وسیله‌ی بسوتِن جه همراه وونه. این عکس دله اتا تش ره وینّی که چو ره بدون بنزین دَرسوزننده. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۵ Rice fields mazandaran.jpg محک بینجکری یا شالیکاری یا بینج دکاشتن اتی کشاورزی کار هسته که مازرون دله هم این کار ره کانّه. بینجستون هم جایی هسته که این کار ره اونجه انجوم دنّه. بینجستون دله ئو خله زیاد استیفاده وونه که این ئو ره ئووندون یا درکا جه تأمین کانّه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۷ Nader Shah Afshar.jpg محک نادرشای افشار ِنقاشی، که ونه دیم جه دکشینه و اسا ویکتوریا و آلبرت موزه، که لندن دلوئه، وه ره دارنه.
نادرشا افشاریون سلسله‌ی مؤسس بی‌یه که ۱۱۱۴ خورشیدی تا ۱۱۲۶ ایران سَره حکومت کارده. وه ره ایران ِگت شائون جه دونّه که خله دِشمنون دیم‌به‌دیم هرسّائه.
عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۸ Spring Temple Buddha picturing Vairocana, in Lushan County, Henan, China.png محک بودای بهار موجستمه اتا مشهور موجستمه هسته که اتا باغ ۲۷ هزار متری ِوسط کَته که چین دله و شهر جیانگ سو میون دَره. این موجستمه بستینکِلا بودای شکل هسته که بلندترین موجستمه‌یی هسته که وجود دانّه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۹ Manochehr Sotoudeh.jpg محک منوچهر ستوده اتا جوغرافیدون و محققه که بزائه ۲۸ تیر ۱۲۹۲ هسته. ستوده معروف‌ترین کتاب «از آستارا تا استرآباد» هسته که مازرون دریای جنوبی مناطق خَوری هسته و تاریخ و جوغرافیای زمینه دله هسته. امسال آقای ستوده‌ی صدمین تولدِ سالگِرد هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۰ Xormadi Desho 2.jpg محک دِشو ات‌تی مازرونی بخاردنی‌ئه که انواع مختلفی دانّه. ونه مهم‌ترین و معروفترین نوع خُرمادی دِشو یا خَرمِندی دشو هسته که کلسیم و ویتامین A دانّه و آدِم سلامتی وسّه خاره. دِشو ره بنشنه کاندس، سه و انجیر جه هم بَپتِن و وه ره پشت زیک و پیس کاندله دله هم بنشنه دَکاردِن. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۱ Ladybird.jpg محک تتوک، مارجان تتو، سیم سیم کا یا باج خاله ات‌تی حشروئه که پرواز کانده و زیست شناسون گانّه ات‌جور البئو (یا تسوک) هسته. ونه خَوری مازرون دله اتا خرده‌باور هم وجود دانّه که… (دمباله) عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۲ Angela Merkel (2008).jpg محک آنگلا دوروتئا مرکل (آلمانی جه: Angela Dorothea Merkel)‏ آلمانی سیاست‌مدار و آلمان ِمسیحی دموکراتِ اتحادیه‌یِ دبیرکل هسته که ۲۲ نوامبر ۲۰۰۵ تاسا، این کشور دله صدراعظم بگردسته. وه اولین زنی هسته که این مقوم جه بَرسی‌یه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۳ Rooster portrait2.jpg محک تِلا اتا اهلی پرندوئه که کرگِ نر ِجنس هسته. این پرنده شه جه ات‌تی صدا دَریانّه که وه ره مازرونی زوون دله تِلاونگ گانّه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۶ Michelangelos David.jpg محک داوود ِموجستمه اتا گتِموجستمه هسته که فلورانس دله کَته. این موجستمه ره میکل آنژ، که اتا گت هنرمند رنسانسی بی‌یه، بساته. این موجستمه میون سال‌های ۱۵۰۱ تا ۱۵۰۴ میلادی بساته بیّه. این موجستمه‌ی بلندی ۵٫۱۷ متر هسته که اون گادِر سه خله گت حیساب اِنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۷ Mandel zoom 00 mandelbrot set.jpg Esmaeil فرکتال (Fractal) اشکالی هستنه که ریاضی توابع جه بدست اننه. فرکتال برعکس اقلیدسی اشکال دکل منظم نینه، اما وشون بی نظمی همه مقیاسون دله یکسان هسته یعنی هرچی ونه رو زوم هاکنی اتا شکل ظاهر بونه. فراکتال ره شه واری (خود متشابه) هم گننه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۰ Drag (2563573605).jpg محک ماچکل یا مرموشکل (فارسی جه: مارمولک) اتا خزنده هسته. این حیوون گتِ گروه Squamata دله عضو هسته که بیش از ۹۷۶۶ گونه دارننه. مرموشکل‌ها لینگ و گوش بیرونی دارننه. این حیوون ِمحیط‌زیست بتونده همه جا بائه و خله از مناطق دله ونه انواع پیدا وانّه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۱ Whirlpool (M51).jpg محک مسیه ۵۱ (انگلیسی جه: Messier 51) یا ان‌جی‌سی ۵۱۹۴ یا ۵۱۹۵ یا گردئو ِکهکشون اتا مرپیچی کهکشون هسته که تازیون فلکی صورت دله دره و ونه فاصله، زمین جه، ۳۷۰۰ نوری سال هسته. ونه ظاهری قدر ره هم ۸ دونّه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۴ Nobel Prize.png محک نوبل ِصلح ِجایزه اتا از شیش‌تا نوبل جایزه هسته که هر ساله ات یا چن نفر ره، هدائه وانه. آلفرد نوبل شه وصیت‌نومه دله بائوته که این جایزه ونه «کسی ره هدائه بَواشه که بتترین یا ویشترین کوشش ره ملل ِبراری وسّه یا جنگ کم بیّن وسّه و یا تشکیل و ترغیب کونفرانسون صلح هاکرد بائه.» نوبل صلح جایزه تنها جایزه‌ی نوبلی هسته که استکهلم دله هدائه نوانه. این جایزه هر ساله اسلو (نروژ) دله اهداء وانه. بتونّی فهرست افرادی که این جایزه ره بَوردنه ره اینجه هارشین. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۵ Alavian-persian.svg محک تبرستون علویون اتا شیعه سلسله بینه که اولین‌بار وسّه تبرستون دله اتا اینتی حکومت ره بساتنه. وشون سرسلسله گت داعی بی‌یه که زیدی بی‌یه و ایمام هادی جه هم‌دوره بی‌یه و حتی ونجه مکاتبه داشته. وه تبرستون نیشتنگا ره ساری جه بَوِرده آمل و این شهر دله روز ۲۵ رمضان ۲۵۰ هجری، شه حکومت ره اعلام هاکرده و شه اسپه پرچم ره دیاری هدا. علویون سلسله ونه بمردن په هم دمباله داشته و ونه ِداعیون دله گت ناصر همه جه معروف‌ته بی‌یه. زیدیون وه ره شه ایمام دونستنه و هنتا هم ناصرالحق که آمل نزدیکی دره ره اتا مقدس مکان دونّه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۶ Emperor karl of austria-hungary 1917.png محک کارل اول یا کارل (شارل) فرانتس یوزف لودویگ هوبرت گئورگ اتو ماری فُن هابسبورگ-لوترینگن (آلمانی جه: Karl Franz Joseph Ludwig Hubert Georg Otto Marie von Habsburg-Lothringen)‏ (بزائهٔ ۱۷ اوت ۱۸۸۷- بمردهٔ ۱ آوریل ۱۹۲۲) اتریش-مجارستون ِآخرین شا، اتریش و مجارستون، بوهم، کرواسی، گالیسی و لودومری ِآخرین امپراتور، آخرین کسی بی‌یه که سلسلهٔ «هابسبورگ-لوران» جه به شائی برسی‌یه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۷ Phasianus colchicus 2 tom (Lukasz Lukasik).jpg محک تیرنگ اتا پرنده نوم هسِّه که ونه گوشت بسیار خوشمزه هسِّه و به اینتا خصوصیت خله مشهور هسِّه. جنس نر اینتا پرنده خله خوشگل و رنگارنگ هسِّه و ونه دِم هم خله بلندتر از نوع ماده هسِّه. کلاً نر و ماده‌ی اینتا پرنده تفاوت زیادی با هم دارننه. نر تیرنگ در تربیت شه وچون نقش دارنه. تیرنگِ خوراک دونه‌ها و حشرات هسِّنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۸ Pollinationn.jpg محک عسل مقز یا عسل ماز ات‌جور ماز هسته که عسل سازنه. عسل ماز این کار ره با جمع آوری شهد گل‌ها ززم کالی دله انجام دنه. زنبور عسل اجتماعی حشره هسته و نتونده تیناری زندگی هاکنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۹ Santi di Tito - Niccolo Machiavelli's portrait headcrop.jpg محک نیکولو برناردو ماکیاولی گت سیاسی فیلسوف و شاعر ایتالیایی که ۳ مه ۱۴۶۹ شهر فلورانس دله دنیا بموئه و ۲۱ ژانویه ۱۵۲۷ بمرده. ماکیاولی شه زندگی ره صرف سیاست و وطن‌پرستی هاکرده. با این‌چنینی بعضی‌ها وه ره تهمت زونه که حکومتون اقتدارگرا و ستمگر جه حمایت کارده چون وه اتا پچوک بنویشته دانّه که ونه نوم شهریار (Il Principe) هسته ونه دله مدیچی (Medici) خانواده، که فلورانس حاکمون بینه، ره ستایش کانده. وه اخلاق و سیاست ره بی‌ارتباط دونسته و هرکاری ره سیاست دله مجاز اعلام هاکرده که حاکم بتونه شه هدف جه برسه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۵۰ USS Downes (DD-375), USS Cassin (DD-372) and USS Pennsylvania (BB-38) in Dry Dock No. 1 at the Pearl Harbor Naval Shipyard, 7 December 1941 (306533).jpg محک جاپون ِکامی‌کازه‌ئون روز ۸ دسامبر ۱۹۴۱ میلادی، شهر پرل هاربر ره تش هدانه و این حمله جه، آمریکا و جاپون هم جهونی جنگ دوم دله شرکت هاکردنه. پرل هاربر اتا بندر بی‌یه که هاوایی ِمجمع‌الجزایر دله دیّه و جاپون ونه ات‌دفه‌یی بَییتن جه شه ره خله قدرتمند سِراق هدا ولی اَی بعداً آمریکا جه، جنگ دله شکست بخارده. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۵۱ Moai Rano raraku.jpg محک موئای یا موآی ات‌سری آدِم‌مونا سنگی موجستمه نوم هسته که ایستر جزیره دله درنه. این سنگ‌ها ۲۸۸تا هستنه که ات‌سری گت-گت ِکاتی، که وشون ره «آهو» گانّه، سَر کَتِنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۵۲ Replica-of-first-transistor.jpg محک ترانزیستور اتا الکترونیکی قطعه‌ی مهم هسّه. ترانزیستور اتا جامد ادوات جه هسّه که مواد نیمه رسانایی سیلیسیم و ژرمانیم سون جا بسات بیّه. ترانزیستور دله دِتا پیوند p و n وجود دارنه. اولین ترانزیستور ره ۲۳ دسامبر ۱۹۴۷ میلادی، جان باردین، ویلیام شاکلی و والتر برتن شریکی بساتنه. این عکس دله اولین ترانزیستور میِّن هسته که چن سال بورده په، بازسازی بَیی‌یه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن

تلمبارون

اصلی صفحه‌یِ هفتگی عکسونِ تلمبار: